Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Správy hlavnej kontrolórky mesta

 

 

 

  ROK 2024

  pdf icon Kontrola prevodu nehnuteľného majetku mesta Rožňava za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila sumu 20 000 €
  (PDF, 130 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2023
  (PDF, 121 kB)
  pdf icon Správa o vybavovaní sťažností za rok 2023
  (PDF, 74 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania účelnosti čerpania návratných zdrojov financovania v rokoch 2022 – 2023
  (PDF, 142 kB)
  pdf icon Kontrola odstránenia zistených nedostatkov z vykonaných kontrol za predchádzajúce obdobie rok 2023
  (PDF, 160 kB)

  ROK 2023

  pdf icon Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. §§ 5, 5a, 5b, povinne zverejňované informácie u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
  (PDF, 120 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta, v súvislosti s kúpou nehnuteľností do majetku mesta za obdobie roku 2022
  (PDF, 97 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2022
  (PDF, 116 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta v súvislosti s predajom hnuteľného a nehnuteľného majetku za obdobie roku 2022
  (PDF, 211 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2022
  (PDF, 77 kB)
  pdf icon Správa z kontroly vymáhania pohľadávok mesta Rožňava, okrem daňových pohľadávok za roky 2021 -2022
  (PDF, 136 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2023
  (PDF, 94 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, časť VII., čl. 18 Hospodárenie s prostriedkami na reprezentačné účely, propagačné údely a dary, kontrolovaný subjekt mesto Rožňava
  (PDF, 137 kB)
  pdf icon Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole Technických služieb mesta Rožňava z decembra 2022
  (PDF, 130 kB)

   

  ROK 2022

  pdf icon Kontrola čerpania rozpočtu mesta Rožňava – položka služby: BOZP, PO, CO za roky 2020 a 2021
  (PDF, 101 kB)
  pdf icon Kontrola vedenia pokladne a nakladania s finančnými prostriedkami u kontrolovaného subjektu mesto Rožňava, v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., § 29 a interných smerníc
  (PDF, 102 kB)
  pdf icon Preverenie skutočností, týkajúcich sa Spojenej školy Komenského 5 v Rožňave uvedených v anonymnom liste doručenom primátorovi mesta Rožňava
  (PDF, 143 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia subjektu Mestské lesy s.r.o. Rožňava za roky 2020 – 2021
  (PDF, 133 kB)
  pdf icon Kontrola hospodárenia subjektu Spojená škola J.A. Komenského 5 v Rožňave
  (PDF, 504 kB)
  pdf icon Kontrola odstránenia zistených nedostatkov pri kontrolách v roku 2021
  (PDF, 119 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2022
  (PDF, 103 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2021
  (PDF, 107 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2021
  (PDF, 57 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava
  (PDF, 125 kB)
  pdf icon Správa z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a organizáciám v oblasti kultúry za rok 2021
  (PDF, 157 kB)
  pdf icon Správa z kontroly odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava v roku 2019
  (PDF, 232 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia v príspevkovej organizácii Odpadové služby mesta Rožňava, so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami mesta Rožňava
  (PDF, 419 kB)

  ROK 2021

  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2020
  (PDF, 671 kB)
  pdf icon Kontrola odstránenia zistených nedostatkov po vykonanej kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Ulica akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave v roku 2020
  (PDF, 134 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava za rok 2020
  (PDF, 111 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
  (PDF, 79 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania Smernice pre poskytovanie príspevku na rekreáciu za rok 2020 – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava
  (PDF, 111 kB)
  pdf icon Kontrola odstránenia zistených nedostatkov vedenia kroniky mesta Rožňava zistených pri kontrole v roku 2020
  (PDF, 98 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania rozpočtu mesta Rožňava za rok 2019 – kapitálové výdavky
  (PDF, 602 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania Zásad používania služobných motorových vozidiel – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie 2019 -20
  (PDF, 92 kB)
  pdf icon Preverenie skutočností, týkajúcich sa Spojenej školy Komenského 5 v Rožňave uvedených v anonymnom liste doručenom primátorovi mesta Rožňava
  (PDF, 143 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia subjektu Mestské lesy s.r.o. Rožňava za roky 2020 – 2021
  (PDF, 134 kB)
  pdf icon Správa z výsledku kontroly dodržiavania Zásad pre používanie sociálneho fondu – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava, kontrolované obdobie 2020
  (PDF, 92 kB)

   

  ROK 2020

  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2019
  (PDF, 125 kB)
       
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
  (PDF, 81 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične
  (PDF, 118 kB)
  pdf icon Kontrola vedenia kroniky mesta Rožňava
  (PDF, 149 kB)
  pdf icon Kontrola stavu a vývoja dlhu za roky 2017-2019
  (PDF, 188 kB)
  pdf icon Kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2019 v Mestskom divadle Actores
  (PDF, 63 kB)
  pdf icon Kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2019 v Mestskom televíznom štúdiu s.r.o. Rožňava
  (PDF, 74 kB)
  pdf icon Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č 15/20150 vrátane dodatkov
  (PDF, 133 kB)
  pdf icon Preverenie podnetu poslanca Ing. Bolačeka
  (PDF, 60 kB)
  pdf icon Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným organizáciám za rok 2019
  (PDF, 229 kB)
  pdf icon Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami - Základná umelecká škola Ulica Akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave - kontrolované obdobie rok 2019
  (PDF, 298 kB)

   

  ROK 2019

  pdf icon Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za rok 2018 v kontrolovanom subjekte Mesto Rožňava
  (PDF, 106 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce so zameraním na dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru za rok 2018 v subjekte Mesto Rožňava
  (PDF, 113 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. so zameraním na dodržiavanie §5 - povinne zverejňované informácie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnost mesta Rožňava
  (PDF, 199 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce a zákona č. zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. za roky 2018-2019 v Mestskom divadle Actores
  (PDF, 101 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2017-2018 v Spojenej škole J.A. Komenského 5 v Rožňave
  (PDF, 140 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2016-2017 v Základnej škole akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12 Rožňava
  (PDF, 78 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2016-2017 v Základnej škole Pionierov 1 v Rožňave
  (PDF, 99 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za roky 2017-2018 v Základnej škole Zlatá č. 2 v Rožňave
  (PDF, 97 kB)
  pdf icon Správa z kontroly ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Rožňava - položky daň za psa za roky 2016 - 2017
  (PDF, 86 kB)
  pdf icon Správa z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Rožňava športovým klubom a iným organizáciám za rok 2017
  (PDF, 169 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. za rok 2018, kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. zákonníka práce
  (PDF, 78 kB)
  pdf icon Správa z kontroly splnenia prijatých opatrení na likvidáciu straty z podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava
  (PDF, 96 kB)
  pdf icon Kontrola hospodárenia s fnančnými prostriedkami na pohostenie a dary za rok 2018 v kontrolovanom subjekte Mesto Rožňava
  (PDF, 110 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnost hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2019
  (PDF, 82 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnost lavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2018
  (PDF, 107 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
  (PDF, 75 kB)
  pdf icon Kontrola v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti efektvnosti účelnost a účinnost pri použit fnančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov v nadväznost na dodržiavanie príslušnej legislatvy
  (PDF, 70 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia RPIC Rožňava za rok 2018
  (PDF, 59 kB)

   

  ROK 2018

  pdf icon Správa z kontroly bežných príjmov – príjem z daní za užívanie verejného priestranstva za roky 2016 -2017
  (PDF, 29 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školskej jedálni pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave za rok 2016
  (PDF, 22 kB)
  pdf icon Správa z kontroly kapitálových príjmov- výdavkov, predaj –kúpa
  pozemkov mesta za roky 2016 – 2017
  (PDF, 31 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení pri povinnom zverejňovaní informácií, zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach mesta Rožňava
  (PDF, 57 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. § 3 ods. 7 písm. a/ až e/ a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. vo vzťahu k riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
  (PDF, 20 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2017
  (PDF, 57 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti HK JUDr. Kataríny Balážovej za I. polrok 2018
  (PDF, 40 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2017
  (PDF, 12 kB)
  pdf icon Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu
  MESTA Rožňava za rok 2017
  (PDF, 58 kB)

   

   

  ROK 2017

  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania Zmluvy o výpožičke chaty (Ďurova osada)
  (PDF, 26 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na území mesta Rožňava, konkrétne v jedálni pri ZŠ Ulica pionierov, v jedálni pri ZŠ Ulica zlatá, v jedálni pri ZŠ Jura Hronca
  (PDF, 25 kB)
  pdf icon Správa z kontroly hospodárenia Centra voľného času Rožňava za rok 2015 so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami
  (PDF, 293 kB)
  pdf icon Správa z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným
  organizáciám za rok 2016
  (PDF, 35 kB)
  pdf icon Správa z kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou v roku 2016 v Spojenej škole J. A. Komenského 5 Rožňava
  (PDF, 18 kB)
  pdf icon Správa z kontroly parkoviska na Zakarpatskej ulici , ako to bolo zmluvne ošetrené, čo mal stavebník urobiť, či môže mesto vymáhať škodu.
  (PDF, 236 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2016
  (PDF, 53 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za 1. polrok 2017
  (PDF, 33 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
  (PDF, 11 kB)
  pdf icon Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017– 2019 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 a k návrhu Programového rozpočtu
  (PDF, 46 kB)
  pdf icon Správa z vykonania interného auditu v príspevkovej organizácii - Technické služby mesta Rožňava
  (PDF, 154 kB)
  pdf icon Informácia o zriaďovaní vecného bremena na majetku mesta
  (PDF, 23 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania Zásad pre obeh účtovných dokladov - vyúčtovania poskytnutých preddavkov
  (PDF, 101 kB)
  pdf icon Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2016.
  (PDF, 192 kB)
  pdf icon Správa z kontroly dodržiavania § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a internej smernice o verejnom obstarávaní
  (PDF, 231 kB)

   

   

  ROK 2016

  pdf icon Kontrola dodržiavania VZN o miestnych daniach položky daň za ubytovanie. Kontrolovaným obdobím boli roky 2015, 2016.
  (PDF, 33 kB)
  pdf icon Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií mestom Rožňava pre športové a iné organizácie za rok 2015, dodržiavanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava.
  (PDF, 52 kB)
  pdf icon Finančná kontrola platenia daní za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje za rok 2015.
  (PDF, 52 kB)
  pdf icon Kontrola cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znp. a internej Smernice , ktorou sa uplatňuje systém pri vyslaní zamestnancov a iných fyzických osôb na pracovnú cestu za rok 2015.
  (PDF, 17 kB)
  pdf icon Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonanej kontroly dodržiavania podmienok krátkodobého prenájmu spoločenských miestností mestského úradu v Rožňave v roku 2014.
  (PDF, 53 kB)
  pdf icon Kontrola pokladne
  (PDF, 10 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016
  (PDF, 34 kB)
  pdf icon Kontrola Spojenej školy, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó a Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó (ďalej Spojená škola J.A. Komenského 5, Rožňava) a školskej jedálne pri Spojenej škole.
  (PDF, 20 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2015
  (PDF, 22 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2015
  (PDF, 11 kB)

   

   

  ROK 2015

  pdf icon
  Následná finančná kontrola dodržiavania podmienok krátkodobého prenájmu priestorov radnice na Námestí baníkov, sobášnej siene na Ulici Akademika Hronca 7 a zasadačky MsÚ v Rožňave
  (PDF, 408 kB)
  pdf icon
  Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ Vajanského v Rožňave
  (PDF, 21 kB)
  pdf icon
  Správa o celkovom súhrne vykonaných kontrol za volebné obdobie poslancov MZ 2010 - 2014- podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna, MA
  (PDF, 37 kB)
  pdf icon
  Správa o preverení autora plastiky na radnici a vyčíslenie sumy, ktorá bola vyplatená za toto dielo
  (PDF, 23 kB)
  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly podlimitných zákaziek podľa §9 odst.9, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie január – august 2014
  (PDF, 65 kB)
  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská ulica č. 12, 048 01 Rožňava
  (PDF, 294 kB)
  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, 04801 Rožňava – kontroly plnenia prijatých opatrení z kontroly v roku 2013
  (PDF, 353 kB)
  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly MŠ Ulica pionierov a MŠ Ulica krátka v Rožňave
  (PDF, 32 kB)

   

  ROK 2014

  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia prijatých opatrení na základe výsledku následnej finančnej kontroly v roku 2013 u subjektu Technické služby mesta Rožňava
  (PDF, 44 kB)
  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A v Rožňave
  (PDF, 1,1 MB)
  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Mestskom úrade v Rožňave v roku 2013
  (PDF, 30 kB)
  pdf icon
  Komunikácia v k.ú. Čučma - odpoveď na podnet poslanca Ľ. Kossutha
  (PDF, 943 kB)
  pdf icon
  Správa o riešení kontinuálneho vzdelávania v školách na území mesta Rožňava – podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna MA.
  (PDF, 11 kB)
  pdf icon
  Správa o výsledku prešetrenia zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 5. 2012
  (PDF, 79 kB)
  pdf icon
  Preverenie oprávnenosti preplatenia faktúr pre firmu Horex s.r.o. na základe podnetu poslanca MZ
  (PDF, 25 kB)
  pdf icon
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rožňava za prvý polrok 2014
  (PDF, 14 kB)
  pdf icon
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2013
  (PDF, 29 kB)
  pdf icon
  Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2013
  (PDF, 11 kB)
  pdf icon
  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2014– 2016 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014
  (PDF, 93 kB)
  pdf icon
  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2013
  (PDF, 56 kB)
  pdf icon
  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Zlatá 2 v Rožňave
  (PDF, 840 kB)

   

  ROK 2013

  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2012
  (PDF, 11 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta  Rožňava za rok 2012
  (PDF, 23 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola Základnej školy na Ulici pionierov 1 v Rožňave
  (PDF, 42 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave
  (PDF, 26 kB)
  pdf icon Kontrola dodržania rozpočtu na Rožňavský jarmok a Dni mesta
  (PDF, 23 kB)
  pdf icon Náhodná kontrola zostatku pokladničnej hotovosti v pokladni MsÚ
  (PDF, 15 kB)
  pdf icon Kontrola projektu Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava – zabezpečenie systému protipovodňových opatrení v katastri mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní
  (PDF, 17 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola Mestského divadla Actores
  (PDF, 507 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola ZUŠ Normová č.2 Rožňava
  (PDF, 278 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola Technických služieb mesta Rožňava – kontrola autoprevádzky a kontrola čerpania rozpočtu v položke mzdy v roku 2012
  (PDF, 94 kB)
  pdf icon
  Následná finančná kontrola sociálneho fondu na Mestskom úrade v Rožňave
  (PDF, 18 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ Kyjevská 14 Rožňava
  (PDF, 413 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola - výdavková časť rozpočtu mesta, položka cestovné náhrady
  (PDF, 16 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola Mestského televízneho štúdia s.r.o., Šafárikova 29 v Rožňave
  (PDF, 64 kB)

   

  ROK 2012

  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2011
  (PDF, 34 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2011
  (PDF, 15 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola pokladničných operácií výberovým spôsobom
  (PDF, 15 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 62/2008
  (PDF, 21 kB)
  pdf icon Správa o prideľovaní služobných telefónov a o zmluvných podmienkach s dodávateľom služby
  (PDF, 66 kB)
  pdf icon Kontrola verejného obstarávania, ktoré sa týkalo projektu „Revitalizácia krajiny“ – zmluva o dielo č. 140/2012 uzavretá s firmou Stentor s.r.o. Bratislava a súvisiace faktúry a objednávky
  (PDF, 14 kB)
  pdf icon Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
  (PDF, 1,8 MB) 
  pdf icon Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v subjekte Mestské lesy s.r.o. Rožňava. Mesto Rožňava má v kontrolovanom subjekte 100% majetkový podiel
  (PDF, 25 kB)
  pdf icon Kontrola Mandátnej zmluvy č. 415/2009 a jej dodatku č. 1 ( číslo zmluvy156/2011), uzavretej s JUDr. Hedvigou Gallovou na vymáhanie pohľadávok
  (PDF, 10 kB)
  pdf icon Správa o kontrole dodávky klimatizácie pre kanceláriu Europe Direct v Rožňave
  (PDF, 14 kB)
  pdf icon Správa o využívaní primátorského apartmánu za rok 2011 v Turistickej ubytovni
  (PDF, 12 kB)
  pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly verejného obstarávania na mestskom úrade v Rožňave podľa platnej smernice o verejnom obstarávaní schválenej MZ dňa 27.6.2011
  (PDF, 56 kB)
  pdf icon Verejné obstarávanie na rekonštrukciu Námestia baníkov v Rožňave – priebeh obstarávania – doplnenie správy
  (PDF, 18 kB)
  pdf icon Kontrola čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu v rokoch 2010 - 2011
  (PDF, 18 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do správy Technických služieb mesta Rožňava
  (PDF, 27 kB)
  pdf icon Kontrola nákladov na správu kúpaliska, zimného štadióna a futbalového štadióna
  (PDF, 19 kB)
  pdf icon Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2011 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie
  (PDF, 25 kB)

   

  ROK 2011

  pdf icon Preverenie odvozu TKO a úhradu za odvoz TKO na Podrákošskej, Strmej a Cintorínskej ulici v Rožňave
  (PDF, 12 kB)
  pdf icon Správa o stave kroniky mesta Rožňava
  (PDF, 19 kB)
  pdf icon Kontrola vyberania dane za užívanie verejného priestranstva a vydávania súhlasov za užívanie verejného priestranstva za rok 2010
  (PDF, 28 kB)
  pdf icon Kontrola využitia garáží na Ulici akademika Hronca č. 11 v Rožňave
  (PDF, 11 kB)
  pdf icon Prevádzkovanie taxislužby na území mesta Rožňava
  (PDF, 19 kB)
  pdf icon Preverenie úhrady dane za psa v roku 2011
  (PDF, 10 kB)
  pdf icon Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie
  (PDF, 45 kB)
  pdf icon Správa o kontrole spôsobu čistenia a pravidelnosti čistenia vpustí na Záhradníckej ulici v Rožňave
  (PDF, 10 kB)
  pdf icon Kontrola zmluvy o reklame č. 02/2011/R uzavretej medzi mestom Rožňava a Westton spol. s r. o. Košice
  (PDF, 19 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2010
  (PDF, 10 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010
  (PDF, 25 kB)
  pdf icon Kontrola využitia nebytových priestorov na Ulici krátkej č. 30 v Rožňave
  (PDF, 23 kB)
  pdf icon Správa o výsledku kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Agrex s.r.o. č. 62/2008 zo dňa 31.3.2008, článku VI, bodu 13, Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 121/2004 zo dňa 1. 10. 2004, kontroly dodávateľských faktúr za rok 2010
  (PDF, 42 kB)
  pdf icon Uznesením č. 66/2011 mestské zastupiteľstvo v Rožňave uložilo hlavnej kontrolórke mesta vypracovať zoznam a obsah dodávateľských zmlúv na Mestských lesoch s.r.o Rožňava a Technických službách mesta Rožňava
  (PDF, 44 kB)
  pdf icon TK SAMBED
  (PDF, 13 kB)
  pdf icon MZ uznesením č. 118/2011 uložilo hlavnej kontrolórke v bode 3 preveriť, aké konzultačné služby poskytuje mestu Rožňava Slovensko – japonská obchodná komora
  (PDF, 1,2 MB)
  pdf icon Na základe uznesenia MZ č. 118/2011 zo dňa 6. 4. 2011 bola vykonaná kontrola priebehu verejného obstarávania na výber manažmentu projektu rekonštrukcie Námestia baníkov v Rožňave a Šafárikovej ulice, výber zhotoviteľa, výber dodávateľa a výber stavebného dozoru
  (PDF, 27 kB)
  pdf icon Čerpanie nadčasov, spôsob ich vysporiadania za rok 2010 u zamestnancov MsÚ
  (PDF, 12 kB)
  pdf icon Zákazka s nízkou hodnotou – predmet zákazky: Vypracovanie spoločného marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského krasu
  (PDF, 12 kB)
  pdf icon Na základe uznesenia MZ č. 118/2011 zo dňa 6. 4. 2011 bola preverená mandátna zmluva uzavretá s JUDr. Hedvigou Gallovou z roku 2009 a dodatok k zmluve uzavretej v roku 2011, na základe čoho bolo fakturovaných 300 € mesačne
  (PDF, 10 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola Centra voľného času na Šafárikovej ulici č. 100 v Rožňave
  (PDF, 24 kB)
  pdf icon Kontrola spôsobu obstarania zmluvy na externý manažment a filmovú tvorbu na malú cezhraničnú spoluprácu /Slovák, Borzy/
  (PDF, 22 kB)
  pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Zoltána Fábryho na Ulici J. A. Komenského č.5 v Rožňave
  (PDF, 12 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za 1. polrok 2011
  (PDF, 18 kB)
  pdf icon Preverenie konzultačných služieb na základe spolupráce medzi Slovensko – japonskou obchodnou komorou a mestom Rožňava
  (PDF, 1,2 MB)
  pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Mestského televízneho štúdia s.r.o. Šafárikova 29, Rožňava
  (PDF, 448 kB)
  pdf icon Správa o rekonštrukcii tribúny na futbalovom štadióne a zhodnocovaní drevnej hmoty z výrubu drevín na území mesta Rožňava
  (PDF, 19 kB)
  pdf icon Kontrola priebehu verejného obstarávania pre stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
  (PDF, 35 kB)
  pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ Zoltána Fábryho na Ul. J. A. Komenského č. 5 v Rožňave
  (PDF, 35 kB)
  pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prijatých opatrení z kontroly vykonanej na mestskej polícii v Rožňave v roku 2010 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly prijatých opatrení z kontroly vykonanej na mestskej polícii v Rožňave v roku 2010
  (PDF, 9 kB)
  pdf icon Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vyrubovania dane z nehnuteľností za rok 2010 na Šípkovej ulici v Rožňave
  (PDF, 20 kB)
  pdf icon Správa o vykonávaní aktivačných prác na území mesta Rožňava
  (PDF, 23 kB)
  pdf icon Správa o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 62/2008 uzatvorenej dňa 31.3.2008 spoločnosťou Agrex, spol. s.r.o. k 30.6.2011
  (PDF, 23 kB)

   

  ROK 2010

  pdf icon Divadlo Actores – kontrola dodržiavania zák. č. 311 / 2001 Z.z. zákonníka práce, §§ 223 a 228 a nasl.  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  (PDF, 68 kB)
  pdf icon Kontrola použitia prostriedkov na činnosť kancelárie Europe Direct –položky občerstvenie, reklamné predmety, propagačné materiály v roku 2009
  (PDF, 90 kB)
  pdf icon Kontrola dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2009 na Mestskom úrade v Rožňave
  (PDF, 114 kB)
  pdf icon Kontrola VZN o trhovom poriadku
  (PDF, 74 kB)
  pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 1. časť
  (PDF, 95 kB)
  pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 2. časť
  (PDF, 73 kB)
  pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 3. časť
  (PDF, 63 kB)
  pdf icon Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – Umelecká únia
  (PDF, 76 kB)
  pdf icon Kontrola prenájmu nebytových priestorov v divadle Actores Rožňava
  (PDF, 65 kB)
  pdf icon Následná finančná kontrola Mestskej polície v Rožňave
  (PDF, 63 kB)
  pdf icon Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2009
  (PDF, 56 kB)
  pdf icon Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009
  (PDF, 72 kB)
  pdf icon Správa o výsledku kontroly dodržiavania harmonogramu výstavby a financovania Priemyselného parku
  (PDF, 71 kB)
  pdf icon TIC Rožňava – kontrola dodržiavania zák. č. 311 / 2001 Z.z. zákonníka práce, §§ 223 a 228 a nasl. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  (PDF, 60 kB)

  © Mesto Rožňava, 2024, Ing. Dana Majorčíková -  Útvar hlavnej kontrolórky mesta, Mestský úrad v Rožňave