Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Parkovanie v meste

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21 048 01 Rožňava


 

Prevádzkový poriadok č. P3 / 01 / 2021

 

Prenájom pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá

 

§ 1

1. Tento prevádzkový poriadok upravuje prenájom pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá  s  výnimkou, autobusov, motocyklov  s  prívesným  vozíkom,  motocyklov a bicyklov s pomocným motorčekom ( ďalej len vozidlo ).

2. Pozemky prenajímané určené na parkovanie :

      P 1 - OKC

      P 2 – Ul. Šafárikova od hotela ,,Empress“ po Námestie baníkov

      P 2 – Námestie baníkov východná časť

      P 2 – Námestie baníkov západná časť

      P 2 – Ul. Čučmianska dlhá po križovatku

      P 6 – Betliarska cesta pozdĺž cintorínskeho múra

      P 6 – Námestie 1. mája

      vyznačené zvislým a vodorovným dopravným značením.

 

3. Začiatok   a  koniec   pozemkov  určených   na  parkovanie  je  označený vodorovnými a zvislými dopravnými značkami 275, 276, 277 doplnené dodatkovou tabuľou o spoplatnení parkovania  v uvedenej zóne.

4. Pozemky prenajímané na parkovanie sú vyznačené  dopravnou značkou  277 spolu s dodatkovou tabuľou platí – Pondelok – piatok od 08.00 – 18.00 hod., Sobota od 07.30 do 14.00 hod., resp. v prípade parkoviska – Betliarska cesta a námestie 1. mája Pondelok – piatok od 06.00 – 14.00 hod. podľa uznesenia MZ č. 322/2013

5. Na jednotlivých pozemkoch prenajímaných na parkovanie popri dopravnom značení dopravnou značkou 277 je vyznačené aj miesto pre imobilných dopravnou značkou 272 s dodatkovou tabuľou 506-86 určujúcou počet miest.

6. Za státie vozidla na určených pozemkoch sa platí nájomné za prenájom pozemku na parkovanie. Výška nájomného za parkovanie je uvedená v prílohe prevádzkového poriadku.

                                                           

§ 2

1. Stáť na prenajímaných pozemkoch na parkovanie môže vozidlo, ktoré uhradilo SMS parking resp. jednorázovou hodinovou kartou alebo neprenosnou kartou ktorú vodič umiestnil za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste.

2.  Úhrada SMS parkingom umožňuje stáť najviac 10 hodín. Jednorázová hodinová parkovacia karta umožňuje vozidlu stáť na parkovacom mieste najviac po dobu 1 hodiny V prípade státia vozidla presahujúceho dobu 1 hodiny je vodič povinný  použiť potrebný počet jednorázových parkovacích kariet.

3. SMS parking je platná na všetkých parkoviskách spravovaných prevádzkovateľom v čase prevádzkových hodín parkovísk.

4. Jednorázová hodinová parkovacia karta je v rámci časového limitu jej platnosti platná na všetkých parkoviskách spravovaných prevádzkovateľom v čase prevádzkových hodín parkovísk vyznačených na prednej strane parkovacej karty.

5. Očíslovaná  platná  parkovacia karta  umožňuje stáť na parkovacom mieste  bez časového obmedzenia motorovému vozidlu.

6.  Očíslované platné parkovacie karty, sú platné pre všetky parkoviská spravované prevádzkovateľom.

 

§ 3

1. Vodič vozidla je povinný uhradiť SMS parkingom resp. zakúpiť si dostatočný počet parkovacích kariet vydaných prevádzkovateľom. Pôsobnosť parkovacej a informačnej služby vykonáva zamestnanec Technických služieb mesta Rožňava.

2. Predaj parkovacích kariet je zabezpečený :            

- zmluvnými obstarávateľmi  predaja parkovacích kariet vyznačených na dodatkových a informačných tabuliach jednotlivých parkovísk  a ich prevádzok označených nálepkou ,, PREDAJNÉ  MIESTO „

3. Parkovaciu kartu vydáva prevádzkovateľ Technické služby mesta Rožňava na ulici Štítnickej č.21 na predajnom mieste na to určenom po zaplatení príslušnej ceny podľa prílohy tohto nariadenia, na parkovanie po dobu jedného roka, polroka, štvrťroka, mesačne, dôchodcov nad 70 rokov,  dobrovoľným darcom krvi občanom mesta Rožňava, ktorí sú držiteľmi diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily a služobné schválené uznesením MZ č.  368/2012 zo dňa 13.12.2012, doba platnosti je vyznačená na parkovacej karte.

4. Pod správnym použitím SMS parkingu ktorú zabezpečujú mobilní operátori a podľa  pokynov na informačných tabuliach  a pod správnym použitím jednorázovej parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny, minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto vhodným spôsobom ( prečiarknutím perom, prederavením kľúčom, alebo iným vhodným spôsobom ).

Nevyznačená parkovacia karta je neplatná.

5. V prípade, že je parkovné uhradené je možné sa pohybovať v rámci daného času vo všetkých zónach P1 – P2 a P6

6. Zamestnanci Technických služieb mesta Rožňava majú právo požiadať o súčinnosť

Mestskú políciu v meste Rožňave v prípade :

a ) bez použitia SMS parkingu oprávňujúcej na tomto mieste stáť

b ) bez použitia príslušnej parkovacej karty oprávňujúcej na tomto mieste stáť

c ) pri nesprávnom použití parkovacej karty

d ) pri prekročení doby parkovania bez použitia SMS parkingu a potrebného počtu jednorázových parkovacích kariet.

 

§ 4

1.  Každá fyzická a právnická osoba je povinná na území Mesta Rožňava dodržiavať tento prevádzkový poriadok .

2.  Kontrolu dodržiavania tohto Prevádzkového poriadku vykonávajú zamestnanci Technických služieb mesta Rožňava a členovia Mestskej polície.

 

 

V Rožňave, dňa  12.10.2021

 

 

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňa
 
 

 

 

 P R Í L O H A

k Prevádzkovému poriadku Technických služieb mesta Rožňava o systéme spoplatneného parkovania

 

1. SMS PARKING – 0,50 €

2. Neprenosná ročná parkovacia karta pre občanov mesta Rožňavy starších ako 70 rokov veku života vlastniacich motorové vozidlo: od 01.01.2014 vo výške 3,-€/s DPH /     

3. Rezervácia parkového miesta na 1 rok od 01.01.2014 - 300,- € / s DPH /

4. Jednorazová hodinová parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá od 01.01.2014 - 0,50€ s DPH na 1 hodinu za jedno motorové vozidlo

5. Parkovacia karta pre jednotlivé osobné motorové vozidlo:

od 01.01.2014
Mesačná 7,00€ / s DPH /
Štvrťročná 16,00€ / s DPH /
Polročná 30,00€ / s DPH /
Ročná 55,00€ /s DPH /

6. Neprenosná bezplatná ročná parkovacia karta pre občanov mesta Rožňavy – darcov krvi , držiteľov diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily vlastniacich motorové vozidlo.

 

V prípade straty karty pri jej znovu vyhotovení manipulačný poplatok – 3,- €.

 

   

Tlač daňových dokladov - SMS parking

Daňové doklady: http://parking.mediatex.sk/rv/ 

Overovací kód dostanete prostredníctvom potvrdzujúcej sms o úhrade parkovného.

 

 

                                                         PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava