Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Parkovanie v meste

Technické služby mesta Rožňava
Štítnická 21   Rožňava


Prevádzkový poriadok č. P3 / 01 / 2015
 
Prenájom pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá
 
§1
 
1.   Tento prevádzkový poriadok upravuje prenájom pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá  s  výnimkou, autobusov, motocyklov  s  prívesným  vozíkom,  motocyklov a bicyklov s pomocným motorčekom ( ďalej len vozidlo ).

2.   Pozemky prenajímané určené na parkovanie :
 
P 1 - OKC ( od ORPZ )
P 2 – Ul. Šafárikova od hotela ,,Empress“ po Námestie baníkov
P 2 – Námestie baníkov východná časť
P 2 – Námestie baníkov západná časť
P 2 – Ul. Čučmianska dlhá po križovatku
P 3 -  VÚB
P 6 – Betliarska cesta pozdĺž cintorínskeho múra
P 6 – Námestie 1. mája
     
vyznačené zvislým a vodorovným dopravným značením.
 
3. Začiatok   a  koniec   pozemkov  určených   na  parkovanie  je  označený vodorovnými a zvislými dopravnými značkami IP 24a, IP 24b a IP 17a doplnené dodatkovou tabuľou o spoplatnení parkovania  v uvedenej zóne.
 
4. Pozemky prenajímané na parkovanie sú vyznačené  dopravnou značkou  IP  17 spolu s dodatkovou tabuľou platí – Pondelok – piatok od 08.00 – 18.00 hod., Sobota od 07.30 do 14.00 hod., resp. v prípade parkoviska – Betliarska cesta a námestie 1. Mája Pondelok – piatok od 06.00 – 14.00 hod. podľa uznesenia MZ č. 322/2013
 
5. Na jednotlivých pozemkoch prenajímaných na parkovanie popri dopravnom značení dopravnou značkou IP 17a je vyznačené aj miesto pre imobilných dopravnou značkou IP 16 s dodatkovou tabuľou E 15 určujúcou počet miest.
 
6.   Za státie vozidla na určených pozemkoch sa platí nájomné za prenájom pozemku na parkovanie. Výška nájomného za parkovanie je uvedená v prílohe prevádzkového poriadku.
                                  

§2

1. Stáť na prenajímaných pozemkoch na parkovanie môže vozidlo, ktoré uhradilo SMS parking resp. jednorázovou hodinovou kartou alebo neprenosnou kartou ktorú vodič umiestnil za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste.                
 
2. Úhrada SMS parkingom umožňuje stáť najviac 10 hodín. Jednorázová hodinová parkovacia karta umožňuje vozidlu stáť na parkovacom mieste najviac po dobu 1 hodiny V prípade státia vozidla presahujúceho dobu 1 hodiny je vodič povinný použiť potrebný počet jednorázových parkovacích kariet.
 
3. SMS parking je platná na všetkých parkoviskách spravovaných prevádzkovateľom v čase prevádzkových hodín parkovísk.
 
4. Jednorázová hodinová parkovacia karta je v rámci časového limitu jej platnosti platná na všetkých parkoviskách spravovaných prevádzkovateľom v čase prevádzkových hodín parkovísk vyznačených na prednej strane parkovacej karty.
 
5.  Platná neprenosná parkovacia karta s podpismi umožňuje stáť na parkovacom mieste bez časového obmedzenia motorovému vozidlu.
 
6. Neprenosné parkovacie karty s podpismi, sú platné pre všetky parkoviská spravované prevádzkovateľom.


§3

1.  Vodič vozidla je povinný uhradiť SMS parkingom resp. zakúpiť si dostatočný počet parkovacích kariet vydaných prevádzkovateľom. Pôsobnosť parkovacej a informačnej služby vykonáva zamestnanec Technických služieb mesta Rožňava.

2.  Predaj parkovacích kariet je zabezpečený :            
 - zmluvnými obstarávateľmi  predaja parkovacích kariet vyznačených na dodatkových a informačných tabuliach jednotlivých parkovísk  a ich prevádzok označených nálepkou ,, PREDAJNÉ  MIESTO „

3. Neprenosnú parkovaciu kartu vydáva prevádzkovateľ Technické služby mesta Rožňava v budove OKC na ul. Šafárikovej č.20 po zaplatení príslušnej ceny podľa prílohy tohto nariadenia, na parkovanie po dobu jedného roka, polroka, štvrťroka, mesačne, dôchodcov nad 70 rokov , dobrovoľným darcom krvi občanom mesta Rožňava, ktorí sú držiteľmi diamantovej Janského plakety a Kňazovického medailya a služobné schválené uznesením MZ č. 368/2012 zo dňa 13.12.2012, doba platnosti je vyznačená na parkovacej karte.

4.  Pod správnym použitím SMS parkingu ktorú zabezpečujú mobilný operátory a podľa  pokynov na informačných tabuliach  a pod správnym použitím jednorázovej parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny, minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto vhodným spôsobom ( prečiarknutím perom, prederavením kľúčom, alebo iným vhodným spôsobom ).
 
Nevyznačená parkovacia karta je neplatná.

5. V prípade, že je parkovné uhradené je možné sa pohybovať v rámci daného času vo všetkých zónach P1 – P6
6. Zamestnanci Technických služieb mesta Rožňava majú právo požiadať o súčinnosť
Mestskú políciu v meste Rožňave v prípade :
a ) bez použitia SMS parkingu oprávňujúcej na tomto mieste stáť
b ) bez použitia príslušnej parkovacej karty oprávňujúcej na tomto mieste stáť
c ) pri nesprávnom použití parkovacej karty
d ) pri prekročení doby parkovania bez použitia SMS parkingu a potrebného počtu jednorázových parkovacích kariet.

§4

1.  Každá fyzická a právnická osoba je povinná na území Mesta Rožňava dodržiavať tento prevádzkový poriadok .

2.  Kontrolu dodržiavania tohto Prevádzkového poriadku vykonávajú zamestnanci Technických služieb mesta Rožňava a členovia Mestskej polície.

 

P R Í L O H A
k Prevádzkovému poriadku Technických služieb mesta Rožňava o systéme spoplatneného parkovania platná od 15.02.2014

1.SMS PARKING – 0,50 €

2. Neprenosná ročná parkovacia karta pre občanov mesta Rožňavy starších ako 70 rokov veku života vlastniacich motorové vozidlo :

od 01.01.2014 vo výške 3,-€/s DPH /

3. Rezervácia parkového miesta na 1 rok

od 01.01.2014   - 300,- € / s DPH /

4. Jednorazová hodinová parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá

od 01.01.2014 - 0,50€ s DPH na 1 hodinu za jedno motorové vozidlo

5. Parkovacia karta pre jednotlivé osobné motorové vozidlo  :
od 01.01.2014
 
Mesačná - 7,00€ / s DPH /
Štvrťročná - 16,00€ / s DPH /
Polročná - 30,00€ / s DPH /
Ročná - 55,00€ /s DPH /      

 

6. Neprenosná bezplatná ročná parkovacia karta pre občanov mesta Rožňavy – darcov krvi , držiteľov diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily vlastniacich motorové vozidlo.

 
V prípade straty karty pri jej znovu vyhotovení manipulačný poplatok – 3,- €.
 
 
 
Tlač daňových dokladov - SMS parking

Daňové doklady: http://parking.mediatex.sk/rv/ 

Overovací kód dostanete prostredníctvom potvrdzujúcej sms o úhrade parkovného.

 
   
   Ing. Ivan  D e m é n y
     riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava