Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Verejne obchodné súťaže

Verejné obchodné súťaže (VOS) vyhlásené MESTOM ROŽŇAVA

  pdf icon Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií mesta ROŽŇAVA
  v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  (PDF, 8,6 MB)
  Zverejnené: 22. 3. 2024
  (PDF, 1,6 MB)
  pdf icon Zámer prevodu akcií mesta ROŽŇAVA tvoriacich podiel na základnom imaní
  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. formou obchodnej verejnej súťaže
  (PDF, 992 kB)
  pdf icon Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (PDF, 1,4 MB)
  pdf icon Predloženie súťažného návrhu (PDF, 4 MB)    
  pdf icon

  VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava (PDF, 205 kB)

  VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava - zmena termínu (PDF, 231 kB)

  Zverejnené: 7. 10. 2021
  (PDF, 510 kB)
  pdf icon VOS - na novovytvorenú parcelú parc.č.KN C 113/1 trvalý trávny porast s výmerou 690 m 2 (PDF, 166 kB) Zverejnené: 7. 10. 2020
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov (PDF, 141 kB) Zverejnené: 20. 3. 2019  
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov (PDF, 144 kB) Zverejnené: 14. 6. 2019
  (PDF, 895 kB)
  pdf icon VOS - nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Námestí baníkov č. 32 v Rožňave (PDF, 712 kB) Zverejnené: 9. 9. 2019  
  pdf icon VOS - TIC (PDF, 128 kB) Zverejnené: 19. 11. 2019
  (PDF, 107 kB)
  pdf icon VOS - budova bývalého kina na Ul. štítnickej v Rožňave a pozemky zapísané na LV č.4493 (PDF, 144 kB) Zverejnené: 12. 3. 2018
  (PDF,  91 kB)
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN C 814 zastavaná plocha s výmerou 512 m 2 (PDF, 131 kB) Zverejnené: 12. 3. 2018
  (PDF,  82 kB)
  pdf icon VOS - budova bývalého kina na Ul. štítnickej v Rožňave a pozemky zapísané na LV č.4493 (PDF, 136 kB) Zverejnené: 7. 5. 2018
  (PDF,  93 kB)
  pdf icon VOS - nájom poľnohosp. pozemkov (PDF, 145 kB) Zverejnené: 11. 10. 2018  
  pdf icon VOS - parcela parc.č.KN C 223/3 zast.plocha s výmerou 350 m2 (PDF, 6,5 MB) Zverejnené: 16. 3. 2017
  (PDF,  700 kB)
  pdf icon VOS - 1- izbový byt na prízemí bytového domu na Slnečnej ulici č. 4 (PDF, 680 kB) Zverejnené: 21. 3. 2017
  (PDF,  474 kB)
  pdf icon VOS - parcela parc.č.KN C 368/5 zast.plocha s výmerou 38 m2 (PDF, 186 kB) Zverejnené: 10. 5. 2017  
  pdf icon VOS - parcela parc.č.KN C 368/5 zast.plocha s výmerou 38 m2 (PDF, 265 kB) Zverejnené: 14. 8. 2017
  (PDF,  469 kB)
  pdf icon VOS - parcela parc.č. KN-C 1861/390 zastavaná plocha s výmerou 896 m2 (PDF, 962 kB) Zverejnené: 20. 12. 2017
  (PDF,  126 kB)
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN-C 4101/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 406 m2 (PDF, 158 kB) Zverejnené: 12. 5. 2016
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN-E 879 zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2  (PDF, 156 kB) Zverejnené: 22. 12. 2016
   
  pdf icon VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok , parc.č. KN C 800/16 ostatné plochy  s výmerou 100 m2 , zapísaný na LV č.2385 Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN C 294/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 409 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 14. 5. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 26. 5. 2014 výsledok
  pdf icon VOS  - nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Námestí baníkov č. 32 v Rožňave, zapísaná na LV č. 3001 – radnica, súpisné číslo 16, postavená na pozemku parc. č. KN-C 45/5
  - pozemok v k.ú. Rožňava, parc. č. KN-C 2224 – časť o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 3001
  Zverejnené: 24. 7. 2014  
  pdf icon VOS - budovy Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku
  parc. č. KN C 1974, súp. č. 434
  - pozemku, parc. č. KN C 1974 zastavaná plocha o výmere 701 m2
  - pozemku parc. č. KN C 1975/1 ostatná plocha o výmere 1834 m2
  Zverejnené: 2. 10. 2014  
  pdf icon VOS - predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  - budova  -  sklad  s.č. 1060 bez pozemku Zverejnené: 11. 2. 2013  
  pdf icon VOS - na predaj nehnuteľností – budova Turistickej ubytovne s pozemkami na Šafárikovej č.19 v Rožňave Zverejnené: 12. 2. 2013  
  pdf icon VOS - na predaj nehnuteľností – budova Centra voľného času na Ul.Šafárikovej č.100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 1974, s.č.434 Zverejnené: 7. 3. 2013  
  pdf icon VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava  Zverejnené: 7. 5. 2013  
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 10. 5. 2013 výsledok
  pdf icon VOS - Budova  -  sklad  so  s.č. 1060 bez pozemku, postavená na parcele  parc.č. KN C 5127 s výmerou  508 m2    Zverejnené: 10. 5. 2013  
  pdf icon VOS - Budova so súp.číslom 294 – útulok pre sociálne slabších občanov na Ul.zlatej č.10 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 2081/77
  - pozemok, parc.č. KN C 2081/77 zastavaná plocha s výmerou 381 m2
  Zverejnené: 12. 7. 2013  
  pdf icon VOS - prenájom nehnuteľného majetku mesta Rožňava nachádzajúceho sa na Cučmianskej dlhej ulici č.80, súp.č.1546 v Rožňave na účely vyššej občianskej vybavenosti. Zverejnené: 12. 7. 2013  
  pdf icon VOS - Budova Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc. č. KN C 1974, súp. č. 434 Zverejnené: 3. 9. 2013  
  pdf icon VOS - Budova Turistickej ubytovne na Šafárikovej č.19 v Rožňave postavenej na pozemku par.č. KN C 294/7, s.č.504 zapísanej na LV č.6113 Zverejnené: 30. 9. 2013 výsledok
  pdf icon VOS - Budova so súp.číslom 294 – útulok pre sociálne slabších občanov na Ul.zlatej č.10 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 2081/77 Zverejnené: 30. 9. 2013 výsledok
  pdf icon VOS - Budova Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc. č. KN C 1974, súp. č. 434 Zverejnené: 31. 10. 2013  
  pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 12. 12. 2013 výsledok

   

  pdf icon VOS -  na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 12. 7. 2012
  pdf icon VOS -  na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov (orná pôda) Zverejnené: 23. 8. 2012
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 12. 11. 2012
  pdf icon VOS - Budova turistickej ubytovne s pozemkami na Šafárikovej ul. č. 19 v Rožňave - predaj nehnuteľnosti Zverejnené: 18. 12. 2012
  pdf icon VOS - Reklamný pútač 8M 2 x 3,6 x 9,6 m na Košickej ul. v Rožňave Zverejnené: 29. 12. 2011  
  pdf icon VOS - Budova - sklad s.č. 1060 bez pozemku Zverejnené: 29. 12. 2011  
  pdf icon VOS - budova bývalého archívu s pozemkami na Nám. baníkov Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - budova turistickej ubytovne s pozemkom Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - pozemky pri čerpacej stanici SHELL Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - administratívna budova na Letnej ul. s pozemkami Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - budova kina s pozemkom Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - pozemky na Ul. J. Marikovszkého Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - budova s pozemkami na Rožňavskej Bani Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - Vilka kúpele s pozemkami Zverejnené: 20. 7. 2011 výsledok