Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Verejne obchodné súťaže

Verejné obchodné súťaže (VOS) vyhlásené MESTOM ROŽŇAVA

  pdf icon

  VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava (PDF, 205 kB)

  VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava - zmena termínu (PDF, 231 kB)

  Zverejnené: 7. 10. 2021
  (PDF, 510 kB)
  pdf icon VOS - na novovytvorenú parcelú parc.č.KN C 113/1 trvalý trávny porast s výmerou 690 m 2 (PDF, 166 kB) Zverejnené: 7. 10. 2020
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov (PDF, 141 kB) Zverejnené: 20. 3. 2019  
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov (PDF, 144 kB) Zverejnené: 14. 6. 2019
  (PDF, 895 kB)
  pdf icon VOS - nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Námestí baníkov č. 32 v Rožňave (PDF, 712 kB) Zverejnené: 9. 9. 2019  
  pdf icon VOS - TIC (PDF, 128 kB) Zverejnené: 19. 11. 2019
  (PDF, 107 kB)
  pdf icon VOS - budova bývalého kina na Ul. štítnickej v Rožňave a pozemky zapísané na LV č.4493 (PDF, 144 kB) Zverejnené: 12. 3. 2018
  (PDF,  91 kB)
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN C 814 zastavaná plocha s výmerou 512 m 2 (PDF, 131 kB) Zverejnené: 12. 3. 2018
  (PDF,  82 kB)
  pdf icon VOS - budova bývalého kina na Ul. štítnickej v Rožňave a pozemky zapísané na LV č.4493 (PDF, 136 kB) Zverejnené: 7. 5. 2018
  (PDF,  93 kB)
  pdf icon VOS - nájom poľnohosp. pozemkov (PDF, 145 kB) Zverejnené: 11. 10. 2018  
  pdf icon VOS - parcela parc.č.KN C 223/3 zast.plocha s výmerou 350 m2 (PDF, 6,5 MB) Zverejnené: 16. 3. 2017
  (PDF,  700 kB)
  pdf icon VOS - 1- izbový byt na prízemí bytového domu na Slnečnej ulici č. 4 (PDF, 680 kB) Zverejnené: 21. 3. 2017
  (PDF,  474 kB)
  pdf icon VOS - parcela parc.č.KN C 368/5 zast.plocha s výmerou 38 m2 (PDF, 186 kB) Zverejnené: 10. 5. 2017  
  pdf icon VOS - parcela parc.č.KN C 368/5 zast.plocha s výmerou 38 m2 (PDF, 265 kB) Zverejnené: 14. 8. 2017
  (PDF,  469 kB)
  pdf icon VOS - parcela parc.č. KN-C 1861/390 zastavaná plocha s výmerou 896 m2 (PDF, 962 kB) Zverejnené: 20. 12. 2017
  (PDF,  126 kB)
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN-C 4101/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 406 m2 (PDF, 158 kB) Zverejnené: 12. 5. 2016
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN-E 879 zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2  (PDF, 156 kB) Zverejnené: 22. 12. 2016
   
  pdf icon VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok , parc.č. KN C 800/16 ostatné plochy  s výmerou 100 m2 , zapísaný na LV č.2385 Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 10. 3. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok, parc.č. KN C 294/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 409 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 14. 5. 2014 výsledok
  pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 26. 5. 2014 výsledok
  pdf icon VOS  - nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Námestí baníkov č. 32 v Rožňave, zapísaná na LV č. 3001 – radnica, súpisné číslo 16, postavená na pozemku parc. č. KN-C 45/5
  - pozemok v k.ú. Rožňava, parc. č. KN-C 2224 – časť o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 3001
  Zverejnené: 24. 7. 2014  
  pdf icon VOS - budovy Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku
  parc. č. KN C 1974, súp. č. 434
  - pozemku, parc. č. KN C 1974 zastavaná plocha o výmere 701 m2
  - pozemku parc. č. KN C 1975/1 ostatná plocha o výmere 1834 m2
  Zverejnené: 2. 10. 2014  
  pdf icon VOS - predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta  - budova  -  sklad  s.č. 1060 bez pozemku Zverejnené: 11. 2. 2013  
  pdf icon VOS - na predaj nehnuteľností – budova Turistickej ubytovne s pozemkami na Šafárikovej č.19 v Rožňave Zverejnené: 12. 2. 2013  
  pdf icon VOS - na predaj nehnuteľností – budova Centra voľného času na Ul.Šafárikovej č.100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 1974, s.č.434 Zverejnené: 7. 3. 2013  
  pdf icon VOS - na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava  Zverejnené: 7. 5. 2013  
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 10. 5. 2013 výsledok
  pdf icon VOS - Budova  -  sklad  so  s.č. 1060 bez pozemku, postavená na parcele  parc.č. KN C 5127 s výmerou  508 m2    Zverejnené: 10. 5. 2013  
  pdf icon VOS - Budova so súp.číslom 294 – útulok pre sociálne slabších občanov na Ul.zlatej č.10 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 2081/77
  - pozemok, parc.č. KN C 2081/77 zastavaná plocha s výmerou 381 m2
  Zverejnené: 12. 7. 2013  
  pdf icon VOS - prenájom nehnuteľného majetku mesta Rožňava nachádzajúceho sa na Cučmianskej dlhej ulici č.80, súp.č.1546 v Rožňave na účely vyššej občianskej vybavenosti. Zverejnené: 12. 7. 2013  
  pdf icon VOS - Budova Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc. č. KN C 1974, súp. č. 434 Zverejnené: 3. 9. 2013  
  pdf icon VOS - Budova Turistickej ubytovne na Šafárikovej č.19 v Rožňave postavenej na pozemku par.č. KN C 294/7, s.č.504 zapísanej na LV č.6113 Zverejnené: 30. 9. 2013 výsledok
  pdf icon VOS - Budova so súp.číslom 294 – útulok pre sociálne slabších občanov na Ul.zlatej č.10 v Rožňave, postavenej na pozemku parc.č. KN C 2081/77 Zverejnené: 30. 9. 2013 výsledok
  pdf icon VOS - Budova Centra voľného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku parc. č. KN C 1974, súp. č. 434 Zverejnené: 31. 10. 2013  
  pdf icon VOS - pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1062 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m2 , zapísaný na LV č.3001 Zverejnené: 12. 12. 2013 výsledok

   

  pdf icon VOS -  na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 12. 7. 2012
  pdf icon VOS -  na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov (orná pôda) Zverejnené: 23. 8. 2012
  pdf icon VOS - na nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov Zverejnené: 12. 11. 2012
  pdf icon VOS - Budova turistickej ubytovne s pozemkami na Šafárikovej ul. č. 19 v Rožňave - predaj nehnuteľnosti Zverejnené: 18. 12. 2012
  pdf icon VOS - Reklamný pútač 8M 2 x 3,6 x 9,6 m na Košickej ul. v Rožňave Zverejnené: 29. 12. 2011  
  pdf icon VOS - Budova - sklad s.č. 1060 bez pozemku Zverejnené: 29. 12. 2011  
  pdf icon VOS - budova bývalého archívu s pozemkami na Nám. baníkov Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - budova turistickej ubytovne s pozemkom Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - pozemky pri čerpacej stanici SHELL Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - administratívna budova na Letnej ul. s pozemkami Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - budova kina s pozemkom Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - pozemky na Ul. J. Marikovszkého Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - budova s pozemkami na Rožňavskej Bani Zverejnené: 23. 10. 2011  
  pdf icon VOS - Vilka kúpele s pozemkami Zverejnené: 20. 7. 2011 výsledok