Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Predaj nehnuteľností

Predaj majetku mesta

Predmet predaja Kupujúci Kúpna cena v € Spôsob predaja Zámer Schválené uznesením
Pozemky v k.ú.Čučma, parc.č. KN C 800/12, KN C 800/20, parc.č. KN C 801/10, KN C 802/7 s celkovou výmerou 173 m2 Ing. Ernest Rozložník a Lýdia Rozložníková, Jenisejská 67, Košice 1730 dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 52 kB)

Uznesenie MZ č. 223/2019 zo dňa 12.12.2019 a č. 27/2020 zo dňa 12.03.2020,

KZ č.117/2020

Pozemok v.k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 2274/12 s výmerou 134 m2
NIXEN s.r.o.,
Útulná 11, Rožňava
4020 dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 98 kB)

Uznesenie MZ č. 7/2020  zo dňa 30.01.2020 a č. 25/2020 zo dňa 12.03.2020,

KZ č.124/2020

Pozemok v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 5016/55 s výmerou 101 m2 REŠPED trans, s.r.o.,  Jablonov nad Turňou 64 2080 dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 75 kB)

Uznesenie MZ č. 33/2020 zo dňa 12.03.2020 a č.78/2020 zo dňa 02.07.2020,

KZ č.296/2020

Pozemok v k.ú. Rožňava, parc č.1957/197 s výmerou 26 m2 Eva Szaniszlóová, Letná 22, Rožňava 390 dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 71 kB)

Uznesenie MZ č. 224/2019 zo dňa 12.12.2019, č.52/2020 zo dňa 28.5.2020 a č.80/2020 zo dňa 02.07.2020,

KZ č.279/2020

Pozemok v k.ú. Rožňava, parc č.1889/20 Miroslav Bučko, Ernesta Rótha 2, Rožňava 285 dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 71 kB)

Uznesenie MZ č. 6/2020 zo dňa 30.01.2020 a č.75/2020 zo dňa 02.07.2020,

KZ č.289/2020

Budova telocvične, so súp. č. 226

Košický samosprávny kraj

podľa znaleckého posudku

dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 292 kB)
Uznesenie MZ č.105/2020 zo dňa 31.7.2020 a č.116/2020 zo dňa 24.9.2020

Pozemky v k.ú. Rožňava, parc.č.KN E KN E 2354   s výmerou 89 m2 a KN C 2274/10 s výmerou 71 m2

DoFe, s.r.o.Čučmianska dlhá 26, Rožňava 4483 dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 225 kB)

Uznesenie MZ č. 191/2019 zo dňa 07.11.2019 a č.221/2019 zo dňa 12.12.2019,

 

KZ č.213/2020
Pozemok v k.ú. Nadabula, časť z parc.č.KN E 1083/2 Zoltán Tóth a manželka Alexandra Tóthová, Nadabula 76, Rožňava   dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e)zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 72 kB)
Uznesenie MZ č.119/2020 zo dňa 24.9.2020
 
V súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. zverejňujeme prehľad predaného majetku MESTA ROŽŇAVA,
ktorého hodnota je vyššia ako 20 násobok minimálnej mzdy
 
OBDOBIE:  od  apríla 2019 do decembra 2022
Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Budova v k. ú. Rožňava - telovýchovné
zariadenie so súpisným číslo 226
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 35 541 016 597/2022

 

OBDOBIE:  od decembra  2018 do apríla 2019

Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Pozemok v k.ú. Rožňava s výmerou 700 m2 Jozef  Dohányos Čiga 685/16,044 02 Turňa nad Bodvou   883/2018
Pozemky v k.ú. Rožňava s výmerou  1825 m2 Národná diaľničná  spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava           157/2019

 

OBDOBIE: od januára 2018 do mája 2018
 
Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Pozemok v k.ú. Rožňava s výmerou 3643 m2 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rožňava Kósu Schoppera č.25, 048 01 Rožňava 312 75761 29/2018
Budova býv.kina, súp.číslo267 a pozemky s výmerou 1082 m2 v k.ú. Rožňava MVDr. Juraj Rákossy Jasná č.3, 048 01 Rožňava   406/2018

OBDOBIE:  od marca 2017 do mája 2017

Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Pozemok v k.ú. Rožňava
s výmerou 350 m2
NIXEN s.r.o.
Útulná 2056/11
048 01 Rožňava
50 653 580 212/2017

OBDOBIE:  od januára 2017 do marca 2017

Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Pozemok
s výmerou 18374 m2
v k.ú. Rožňava
SR, Ministerstvo obrany
Kutuzova 8
832 47 Bratislava  
308 455 72
38/2017

OBDOBIE:  od mája  2016 do októbra 2016

Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Pozemok na sídl.Juh s výmerou 1303 m2 v k.ú. Rožňava
Techkontrol s.r.o. Jovická cesta 2081 Rožňava 36 757 870 380/2016

OBDOBIE:  od februára 2016 do mája  2016

Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Pozemok na Ul.
štítnickej s výmerou
903 m2 v k.ú. Rožňava
Peter Džačár Gemerská č.25  Rožňava   120/2016
Pozemok na výstavbu
rod.domu, parc.č.KN C 7336/6 s výmerou
1275 m2 v k.ú.Rožňava
Tomáš Lázár a  Beata Lázárová Útulná č.17  Rožňava   205/2016

OBDOBIE: od decembra 2015 do januára  2016

Druh majetku Kupujúci Adresa  IČO    KZ č.
Budova trafostanice V areáli kúpaliska, s.č.4241 v k.ú. Rožňava
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice 36 599 361 716/2015
Pozemok na výstavbu rod.domu, parc.č.KN C 7334 t.t.p s výmerou 946 m2 v k.ú.Rožňava
Ing. Jana Kosárová
Ul. ružová 41, 048 01 Rožňava   14/2016

OBDOBIE: od januára 2015 do novembra  2015

Druh majetku Kupujúci Adresa  IČO    KZ č.
Objekty v areáli ČOV v k.ú. Brzotín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48, Košice 36 570460 183/2015
Budova býv. CVČ Šafárikova č.100 v k.ú.Rožňava
STAVREALITY,  s.r.o
J.Poničana 13 841 07 Bratislava 44 358636 475/2015
Pozemok, parc.č.KNC 1684/134 s výmerou 832 m2 pri RD na Ul. Zoltána Fábryho v k.ú. Rožňava
Ing.arch. Helena Doršicová Barkaiová  
Tureň č.410, 903 01 Tureň
 
103/2015
Pozemok, parc.č.KNC 1684/133 s výmerou 792 m2 pri RD na Ul. Zoltána Fábryho v k.ú. Rožňava
Igor Imre 
Budovateľská č.35 048 01 Rožňava
 
96/2015
Pozemok, parc.č.KNC 1684/132  s výmerou 782 m2 pri RD na Ul. Zoltána
Fábryho v k.ú. Rožňava
Brigita Domiková
Okružná  č.10 048 01 Rožňava
 
151/2015

OBDOBIE: od januára 2014 do septembra 2014

Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.  
Pozemok, parc.č.KN C 4061/7  v k.ú. Rožňava Chenchen Wang          Ul.A.Cházára č.11   14/2014
Pozemok, parc.č.KN C 294/1 v k.ú. Rožňava DS 2 s.r.o. Gemerská č.563, Brzotín 46 472 886 339/2014

OBDOBIE: od januára 2013 do novembra 2013

Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.
Pozemok pri rodinnom dome, KN C 7336/3
v k.ú. Rožňava
Ing. Juraj Baláž
a manželka
Útulná č.15, Rožňava   960/2013
 
Pozemok na podnikateľské  na podnikateľské účely
KN C 1684/122 V k.ú. Rožňava
Ing. Štefan Zagiba
a
Mária Zagibová
 
Ladislav Brúgos
a
Anna Brúgosová
 
Július Flesár
a
Agnesa Flesárová
Hradná č.105, 049 45 Jovice
 
 
 
Jasná č.211, 049 45 Jovice
 
 
 
 
Mierova č.31, 048 01 Rožňava
  895/2013
 
Budova Turistickej ubytovne s pozemkami a hnuteľným majetkom Levente Rémiás Ul. Laca Novomeského č.16 Rožňava   1066/2013
 
Útulok pre sociálne
slabších občanov na Zlatej č.10
KESKO MOBIL, s.r.o. Ul. Šafárikova č.4 Rožňava  36 849 081 1002/2013

OBDOBIE:  od januára 2012 do septembra 2012

Druh majetku  Kupujúci Adresa IČO
Pozemok na podnikanie
parc.č.KN C 266/17  
a parc.č. KN C 266/19 
v k.ú. Rožňava 
Dom služieb s.r.o. Rožňava Gemerská  563, Brzotín 44 212 984

OBDOBIE:  od novembra 2010 do novembra 2011

Druh majetku  Kupujúci Adresa IČO
Budova, s.č.209 na
pozemku parc.č.KN C
4424 v k.ú. Rožňava
Katarína Višňovská a Miriam Grecmacherová
Edelényska 2, Rožňava
Letná 26, Rožňava
 
Pozemok na podnikanie  
parc.č. KN C 1861/367
v k.ú. Rožňava 
Pivovar Kaltenecker s.r.o.  Rožňava Zakarpatská 28, Rožňava 36 589 993
Pozemok v lokalite IBV 
Tehelňa, parc.č. KN C
1930/ 40 v k.ú. Rožňava 
SUBTERRA Bratislava spol. s r.o. Školská 8, Bratislava  31 349 625
Prevod obchodného podielu a
prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam
STEFE SK a.s.,Banská Bystrica
Na troskách 26          
Banská Bystrica
31 630 278

OBDOBIE:  od februára 2010 do júla 2010

Druh majetku  Kupujúci Výmera v m2 Hodnota Forma predaja Dútum úhrady

Pozemok pod garážou k.ú. Rožňava  parc. č.1751/23 

Mgr. Gabriel Róžai  a manž. - Rožňava

19 252,27 € priamy predaj 20. 1. 2010

Pozemok pod predaj.  stánkom k.ú. Rožňava parc. č. 1684/112 a 113

ROTO - R. Tóthová Rožňava 100 1 330 € priamy predaj 25. 1. 2010

Pozemok na výst. garáže k.ú. Rožňava  parc.č. 1989/126

G. Grecmacher a manž. Rožňava 25 332,50 € priamy predaj 27. 1. 2010

Budova s pozemkami na Nám.baníkov 17 RV parc.č. 216/1

SCO DELTA s.r.o. 859 270 010 € OVS 26. 1. 2010

Pozemok na výst. garáže k.ú. Rožňava  parc.č. 1943/85

A. Adamko Rožňava 28 372,40 € priamy predaj 25. 2. 2010

Pozemok pri RD k.ú. Rožňava parc.č. 2081/124   

B. Szőllősová Rožňava 103 23 060 € priamy predaj 12. 3. 2010

Pozemok pri RD k.ú. Nadabula parc.č. 448/1

J. Jozefy Nadabula 250 1 € priamy predaj 12. 4. 2010

Pozemok na podnikanie  k.ú. Rožňava parc.č. 2086/245

L. Takáč Rožňava 164 2 196 € priamy predaj 11. 5. 2010

Pozemok na podnikanie k.ú. Rožňava parc.č. 4400/7                

J. Keszi a manž. Rožňava 6 39 € priamy predaj 7. 5. 2010

Areál býv. OkÚ Rožňava      (budovy, garáže, pozemky)   

Tatran Prešov s.r.o.   611 000 € OVS 28. 5. 2010

Pozemok na podnikanie k.ú. Rožňava  parc.č. 1891/14 a 1891/19 

P. Čech Rožňava 216 6 200 € priamy predaj 23. 6. 2010

Pozemok pri RD k.ú. Rožňava parc. č. 1930/77

L. Cseh  Rožňava 35 245 € priamy predaj 15. 7. 2010