Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Prenájom nehnuteľností

Nájom majetku mesta

Predmet nájmu Výmera v m2 Nájomca Výška nájmu celkom v € Splatnosť Doba nájmu

Pozemok na dočas. osadenie stĺpov pre telekom.vedenie k.ú. Rožňava

14 Slovak Telecom Bratislava 185,88 € štvrťročne do 30. 6. 2010

Pozemok pri býv. Dome služieb k.ú. Rožňava

342 Fontana s.r.o. Rožňava 814,40 ročne neurčitá
Pozemok pri rodinnom dome Rožňava 180 Anna Rézművesová, Ul. krátka č. 7 24,48 ročne k 31.1. neurčitá