Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zber odpadu

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PROGRAM OBCE ROŽŇAVA NA ROKY 2016 - 2020

pdf icon
Program odpadového hospodárstva obce Rožňava
na roky 2016 – 2020
(PDF, 650 kB)

 

 

PROPAGÁCIA ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV V MESTE ROŽŇAVA


pdf icon
Propagácia zberu komunálnych odpadov a separovaných
zložiek komunálnych odpadov
 

 

 

PLÁN ZBERU V MESTE ROŽŇAVA - rok 2022


pdf icon Harmonogram zberu 1100L zberných nádob - separovaný zber (bytovky)
(PDF, 659 kB)
pdf icon Zvozový kalendár pre rodinné domy SZ+ZKO
(PDF, 359 kB)
pdf icon LINKY ZBERU ZKO v meste Rožňava
(PDF, 185 kB)

 

 

PRAVIDELNÝ VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH KUCHYNSKÝCH OLEJOV


pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 290 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 290 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 285 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 289 kB)

 

 

ZBERNÝ DVOR NA ODPADY


pdf icon
Zberný dvor na odpady  v meste Rožňava
(PDF, 230 kB)

 

 
MANUÁL TRIEDENÉHO ZBERU

pdf icon
Manuál triedeného zberu odpadov pre mesto Rožňava
(PDF, 426 kB)
pdf icon Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
(PDF, 890 kB)

 

 

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU


pdf icon Systém triedeného zberu
(PDF, 242 kB)

 

 

POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V RODINNÝCH DOMOCH V MESTE ROŽŇAVA NA ROK 2022


pdf icon
Pokyny pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu v rodinných domoch v meste Rožňava
(PDF, 685 kB)

 

 

OPATRENIA ZAVEDENÉ NA PODPORU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU


pdf icon Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta Rožňava
(PDF, 269 kB)
pdf icon Predchádzanie vzniku odpadov
v domácnostiach
(PDF, 628 kB)
pdf icon Využitie bioodpadu v zahrade
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon 10 tipov ako neplytvať potravinami
(PDF, 658 kB)
pdf icon Kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Komunitné kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)

 

 

ÚROVEŇ TRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV


pdf icon
Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2018
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2019
(PDF, 945 KB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2020
(PDF, 1 MB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2021
(PDF, 1 MB)

 

 

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM


pdf icon Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
(PDF, 981 kB)

 

 

ÚDAJE O KOMUNÁLNOM ODPADE Z OBCE V  ROZSAHU ŠTÁTNEHO ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA


pdf icon Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01 Rok 2021
(PDF, 2 MB)

 

 

Ďalšie informácie o separovanom zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na hlavnej stránke v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY" -> príspevok:  Separovaný zber v meste Rožňava