Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mestská polícia Rožňava bola založená dňa 19.12.1990 uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 1/1990.
 

Činnosť mestskej polície (ďalej len „MsP“) vychádza zo Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Mestská polícia objasňuje a v blokovom konaní prejednáva priestupky ustanovené osobitným predpisom a vybrané priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, týkajúce sa najmä zón s dopravným obmedzením, zastavenia, státia, odbočovania, otáčania a vjazdu vozidiel.

Kontaktná adresa: 

Mestská polícia 
Šafárikova ulica č.29, 048 01 Rožňava
e-mail:  
mestska.policia@roznava.sk
Mestský úrad
+ 421-58-732 13 30, 0905 583 630, Tiesňové volanie: 159
 
UPOZORNENIE:
E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159
 
Štruktúra MsP v Rožňave
 
V súčasnej dobe má MsP v Rožňave 16 príslušníkov. 
 
Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najma:
  • organizuje prácu príslušníkov mestskej polície,
  • riadi odbornú prípravu príslušníkov mestskej polície,
  • spolupracuje s veliteľmi príslušných útvarov Policajného zboru SR, Vojenskej polície, orgánmi štátnej správy a inými orgánmi v meste,
  • podáva primátorovi správy o situácii na úseku verejného poriadku v meste a o činnosti mestskej polície,
  • zúčastňuje sa zasadnutí MZ a operatívnych porád vedenia mesta,
  • predkladá materiály týkajúce sa MsP do mestského zastupiteľstva,
  • predkladá materiály týkajúce sa MsP MV SR,
  • vyhodnocuje zákroky hliadok a posudzuje ich zákonnosť,
  • vyhodnocuje podnety občanov na činnosť príslušníkov MsP.
 
Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník mestskej polície.

Náčelník MsP Rožňava 
Ing. Róbert Hanuštiak
email: robert.hanustiak@roznava.sk 

Šafárikova ulica č.29, 048 01 Rožňava
Tel. číslo: + 421-58-732 13 30
Mobil: 0915 912 899

 
 
Koordinátor pre objasňovanie priestupkov a prevenciu 
Arpád Kelemen
e-mail: arpad.kelemen@roznava.sk 
Šafárikova ulica č.29, 048 01 Rožňava
Tel. číslo: + 421-58-732 13 30
Mobil: 0918 792 945
 
 
 
Koordinátor pre výkon služby a administratívu  

Jozef Szántó
e-mail: jozef.szanto@roznava.sk 
Šafárikova ulica č.29, 048 01 Rožňava
Tel. číslo: + 421-58-732 13 30

 

 

 

Príslušníci MsP vykonávajú službu spravidla od pondelka do soboty nepretržite. Výkon služby je realizovaný formou zmien nasledovne:

Stála služba 1 príslušník v každej zmene
- riadi činnosť hliadok v príslušnej zmene a obsluhy kamerového systému,
- prijíma podnety od občanov,
- vybavuje oznámenia o priestupkoch,
- koordinuje súčinnosť s PZ SR a ostatnými inštitúciami,
- poskytuje informácie občanom,
- pri vzniku mimoriadnej udalosti (nehody, havárie a pod.) koordinuje činnosť hliadok a vykonáva opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku,
- plní ďalšie úlohy podľa pokynu náčelníka MsP.
 
Zmena 06.00 – 14.00 hod.(1 – 2 hliadky o počte 2 príslušníkov)
- dohliada na bezpečnosť detí pri základných školách,
- vykonáva kontrolu nad dodržiavaním verejného poriadku so zameraním na širšie centrum mesta a mestský cintorín,
- objasňuje zistené priestupky a plní úlohy prevencie,
- spolupracuje s občanmi so zameraním na pridelené služobné obvody,
- kontroluje spoplatnené parkoviská,
- doručuje súdne zásielky,
- plní úlohy podľa pokynov veliteľa zmeny.
 
Zmena 14.00 – 22.00 hod.(1 – 2 hliadky o počte 2 príslušníkov)
- vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku na celom území mesta a vykonáva ostatné činnosti ako hliadka v zmene 06.00 – 14.00 hod.
 

Zmena 22.00 – 06.00 hod (len v piatok a v sobotu, 1 hliadka o počte 2 - 3 príslušníkov)
- vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku na celom území mesta, najmä v problematických lokalitách (verejné priestranstvá pred barmi, klubmi, pohostinstvami a v centre mesta).

Plnenie úloh je zabezpečované vhodnou kombináciou peších hliadok,  cyklohliadok a motorizovaných hliadok.

V prípade mimoriadnej situácie, alebo v prípade mimoriadnych akcií ( Dni mesta, jarmoky, neplánované súčinnostné akcie a podobne), náčelník nariaďuje výkon služby mimoriadnym rozpisom.

Dňom 1.5.2009 bolo v priestoroch Mestskej polície Rožňava zriadené tzv. chránené pracovisko, ktorého pracovníci majú za úlohu obsluhu monitorovacieho kamerového systému.

 
Poznaj svojho policajta 
 
Z dôvodu priblíženia Mestskej polície Rožňava (ďalej len MsP) priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov Mestskej polície Rožňava za výkon činnosti, boli v rámci územia mesta vytvorené služobné obvody (PDF, 807 kB)