Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Občan

Bytový dom Residence Park 6 b.j.

Spoločnosť MEDI EMM s.r.o., Zlatá 1, 048 01 Rožňava (ďalej „navrhovateľ“) v zastúpení Ľubomírom Takáčom, Jána Brocku 1734/4, 048 01 Rožňava (ďalej „zástupca navrhovateľa“) doručili Mestu Rožňava návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Residence Park 6 b.j.“ na pozemkoch C-KN parc.č. 2015/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 2015/3 druh pozemku: ostatná plocha s prípojkami a príslušenstvom umiestnenými na pozemku C - KN parc. č. 2015/6 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č. 2015/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221) v katastrálnom území Rožňava. Vlastníkom pozemkov C KN parc. č. 2015/2 a C-KN parc.č. 2015/3 podľa LV 3249 je navrhovateľ. Vlastníkom pozemku C- KN parc. č. 2015/6 je podľa LV č. 6110 Michal Domik – DOVAJ, Čučma č.151. Vlastníkom pozemkov E- KN parc. č. 222 a parc.č. 221 (totožné s C-KN parc.č. 2015/1) je podľa LV č. 4503 a LV č. 4504 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Bratislava. Pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta Rožňava. Dňom podania návrhu bolo územné konanie o umiestnení stavby začaté ...

Pokračovať v článku →


Kancelária 1. kontaktu (prízemie vľavo)

Kontakt ústredňa - spojovateľka 058/7773 111
 
V kancelárií 1. kontaktu majú  svoje zastúpenie tieto odbory (oddelenia):
1. Evidencia obyvateľstva - stále pracovisko, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Podateľňa úradu - stále pracovisko, Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282, Jana Auxtová, tel: 058 / 7773234, Alžbeta Pikuová, podatelna@roznava.sk
3. Pokladňa - stále pracovisko, Mária Baraxová tel.: 058 / 7773293
4. Dane a poplatky - stále pracovisko, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Výstavba, územný plán, životné prostredie, spoločný obecný úrad - stále pracovisko, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227


 

V Kancelárii prvého kontaktu a na matričnom úrade vaše podania zamestnanci vybavia nasledovne:

Pondelok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Utorok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Stredu od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Piatok od: 08:00 - 11:30 hod.

 

Narodenia, sobáše, úmrtia


Nebezpečné kozmetické výrobky


pdf icon RÚVZRV-HVBPaKV-2021/132
(PDF, 613 kB)
pdf icon RÚVZRV-HVBPaKV-2020/48
(PDF, 308 kB)
pdf icon RÚVZRV-HVBPaKV-2020/48
(PDF, 1,8 MB)
pdf icon RÚVZRV-HVBPaKV-2020/48-39
(PDF, 183 kB)
pdf icon RÚVZRV-HVBPaKV-2020/48-35
(PDF, 604 kB)
pdf icon RÚVZRV-HVBPaKV-2020/48-33
(PDF, 512 kB)
pdf icon RÚVZRV-HVBPaKV-2020/48-32
(PDF, 903 kB)