Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Dotácie

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na zasadnutí dňa 28.9.2017 uznesením č. 151/2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (PDF, 94 kB)(ďalej len VZN).

Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta. Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a na jej poskytnutie nie je žiadny právny nárok.

Účelom nariadenia VZN je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z vlastných prostriedkov mesta Rožňava. Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. 

Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených vo VZN. V zmysle tohto VZN subjekty môžu písomne požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 31.3. kalendárneho roka. Ako vybaviť dotáciu sa dozviete v sekcii Občan - Ako vybaviť - Dotácie z rozpočtu mesta alebo klik TU.Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie prerokuje Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave, ktorá prerozdelí finančné prostriedky a uznesením prerozdelenie dotácií odporučí na schválenie mestskému zastupiteľstvu. So subjektmi, ktorým bola schválená dotácia sa uzavrie dohoda o poskytnutí dotácie, v ktorej sú zahrnuté ďalšie podmienky, v zmysle ktorých subjekt postupuje až po vyúčtovanie dotácie.

Z dôvodu schválenia zákona o športe, mesto Rožňava vypracúva nové VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava.

 

Doteraz poskytnuté dotácie

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2020
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2020
(PDF, 468 kB)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ v roku 2020
(PDF, 423 kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2019
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2019
(PDF, 386 kB)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ v roku 2019
(PDF, 404 kB)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ v roku 2019
(PDF, 730 kB)
Účel poskytnutých finančných dotácií pre športové kluby v roku 2019
(PDF, 180 kB)
Účel poskytnutých finančných dotácií pre mládežnícke, kultúrne, spoločenské a sociálne organizácie a pre združenia pri MŠ a ZŠ v roku 2019
(PDF, 335 kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2018
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2018
(PDF, 249 kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2017
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2017
(PDF, 462 kB)
Dofinancovanie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, združenia, školy a školské zariadenia v roku 2017
(PDF, 530 kB)
Celkové prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2017
(PDF, 401 kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2016
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2016
(PDF, 366  kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2015
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2015
(PDF, 425  kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2014
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci
medzi mestom Rožňava a spoločnosťou STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
(PDF, 12 kB)
Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2014
(PDF, 26 kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2013
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci
medzi mestom Rožňava a spoločnosťou STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
(PDF, 14 kB)
Dotácie od sponzorov
(PDF, 28 kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2012
(prerozdelenie a čerpanie)
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci
medzi mestom Rožňava a spoločnosťou STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

(PDF, 27 kB)

Návrh prerozdelenia finančných dotácií z rozpočtu mesta pre ŠK,
kultúrne a mládežnícke organizácie 2012
(PDF, 88 kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2011
(prerozdelenie a čerpanie)

Šport. kluby, spoloč. a mládež. organizácie - čerpanie

(PDF, 14 kB)
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci
medzi mestom Rožňava a spoločnosťou  STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
(PDF, 12 kB)
     
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2010

Šport. kluby, spoloč. a mládež. organizácie - čerpanie

(PDF, 55 kB)

Umelecká únia

(PDF, 55 kB)