Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dotácie

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (PDF, 1,3 MB)(ďalej len VZN).

Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta. Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a na jej poskytnutie nie je žiadny právny nárok.

Účelom nariadenia VZN je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z vlastných prostriedkov mesta Rožňava. Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. 

Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených vo VZN. V zmysle tohto VZN subjekty môžu písomne požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 31.3. kalendárneho roka. Ako vybaviť dotáciu sa dozviete v sekcii Občan - Ako vybaviť - Dotácie z rozpočtu mesta alebo klik TU.Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie prerokuje Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave, ktorá prerozdelí finančné prostriedky a uznesením prerozdelenie dotácií odporučí na schválenie mestskému zastupiteľstvu. So subjektmi, ktorým bola schválená dotácia sa uzavrie dohoda o poskytnutí dotácie, v ktorej sú zahrnuté ďalšie podmienky, v zmysle ktorých subjekt postupuje až po vyúčtovanie dotácie.

Z dôvodu schválenia zákona o športe, mesto Rožňava vypracúva nové VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava.

Doteraz poskytnuté dotácie

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2024
 
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby,  OZ a RZ pr MŠ a ZŠ v roku 2024
(PDF, 690 kB)
icon Podporené žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024 KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE
(PDF, 663 kB)

Doteraz poskytnuté dotácie

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2023
 
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2023
(PDF,678 kB)
icon Podporené žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE, OZ a RZ pr MŠ a ZŠ
(PDF,484 kB)

Doteraz poskytnuté dotácie

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2022
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2022
(PDF, 586 kB)
icon Podporené žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2022 KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE, OZ a RZ pr MŠ a ZŠ
(PDF, 467 kB)

 

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2021
(prerozdelenie a čerpanie)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2021
(PDF, 663 kB)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2021 - účel čerpania
(PDF, 212 kB)
icon Podporené žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2021 KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE, OZ a RZ pr MŠ a ZŠ
(PDF, 683 kB)
icon Podporené žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2021 KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE, OZ a RZ pr MŠ a ZŠ - účel čerpania
(PDF, 277 kB)

 

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2020
(prerozdelenie a čerpanie)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2020
(PDF, 468 kB)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ v roku 2020
(PDF, 423 kB)

 

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2019
(prerozdelenie a čerpanie)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby v roku 2019
(PDF, 386 kB)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ v roku 2019
(PDF, 404 kB)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, OZ a RZ pri MŠ a ZŠ v roku 2019
(PDF, 730 kB)
icon Účel poskytnutých finančných dotácií pre športové kluby v roku 2019
(PDF, 180 kB)
icon Účel poskytnutých finančných dotácií pre mládežnícke, kultúrne, spoločenské a sociálne organizácie a pre združenia pri MŠ a ZŠ v roku 2019
(PDF, 335 kB)

 

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2018
(prerozdelenie a čerpanie)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2018
(PDF, 249 kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2017
(prerozdelenie a čerpanie)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2017
(PDF, 462 kB)
icon Dofinancovanie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké, sociálne organizácie, združenia, školy a školské zariadenia v roku 2017
(PDF, 530 kB)
icon Celkové prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2017
(PDF, 401 kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2016
(prerozdelenie a čerpanie)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2016
(PDF, 366  kB)
 
Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2015
(prerozdelenie a čerpanie)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2015
(PDF, 425  kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2014
(prerozdelenie a čerpanie)
icon
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci
medzi mestom Rožňava a spoločnosťou STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
(PDF, 12 kB)
icon Prerozdelenie finačných dotácií z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločesnké a sociálne organizácie v roku 2014
(PDF, 26 kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2013
(prerozdelenie a čerpanie)
icon
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci medzi mestom Rožňava a spoločnosťou STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
(PDF, 14 kB)
icon Dotácie od sponzorov
(PDF, 28 kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2012
(prerozdelenie a čerpanie)
icon
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci medzi mestom Rožňava a spoločnosťou STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
(PDF, 27 kB)
icon
Návrh prerozdelenia finančných dotácií z rozpočtu mesta pre ŠK kultúrne a mládežnícke organizácie 2012
(PDF, 88 kB)
 
Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2011
(prerozdelenie a čerpanie)
icon

Šport. kluby, spoloč. a mládež. organizácie - čerpanie

(PDF, 14 kB)
icon
Prerozdelenie finančných dotácií vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci medzi mestom Rožňava a spoločnosťou  STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
(PDF, 12 kB)
 

Došlé žiadosti o poskytnutie dotácie - rok 2010

icon

Šport. kluby, spoloč. a mládež. organizácie - čerpanie

(PDF, 55 kB)
icon

Umelecká únia

(PDF, 55 kB)