Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Sociálne služby

Ako vybaviť umiestnenie seniorov do zariadení sociálnych služieb
 
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 
 
Ing. Katarína Valková
058/7773 274
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok INFORMÁCIE
 
Informácie o postupe a vybavovaní žiadostí ako aj samotné tlačivá žiadatelia (fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava) získajú osobne alebo telefonicky na odbore sociálnych vecí u p. Ing. Valkovej.
 
Podmienky poskytovania:
 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
 
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 
zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (stupeň odkázanosti najmenej II), jej nie je možné poskytnúť domácu opatrovateľskú službu. 
 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (stupeň odkázanosti najmenej II) a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 
2. krok PODANIE ŽIADOSTI A POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU
SLUŽBU
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :
 • osobne v kancelárii 1. kontaktu - podateľňa
 • poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
Lehota na vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní, preto odporúčame žiadateľom, aby si podali žiadosť v dostatočnom časovom predstihu.
 
 
3. krok POSUDKOVÁ ČINNOSŤ – SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ
 
Po zaevidovaní kompletnej žiadosti sa vykonáva sociálne a zdravotné šetrenie v domácnosti žiadateľa za účelom vydania sociálneho posudkuzdravotného posudku.
 
4. krok ROZHODNUTIE O ODKÁZANOSTI
 
Na základe sociálneho a zdravotného posudku sa vydá Posudok o odkázanosti a Rozhodnutie o odkázanosti na konkrétny druh sociálnej služby s uvedením stupňa odkázanosti, ktorému zodpovedá konkrétny rozsah hodín poskytovania sociálnej služby.
 
5. krok NADOBUDNUTIE PRÁVOPLATNOSTI, ODVODLANIE PROTI
ROZHODNUTIU
 
Po doručení rozhodnutia o odkázanosti toto rozhodnutie nadobúda účinnosť:
 • 31. dňom odo dňa doručenia ,
 • písomne, vyhlásením o vzdaní sa práva odvolania proti rozhodnutiu – nadobúda právoplatnosť dňom podpísania vyhlásenia
Právoplatnosť na rozhodnutí vyznačia zamestnanci odboru sociálnych vecí – Ing. K. Valková, K. Zagibová.
 
V prípade odvolania je možné proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok na Krajský súd v Košiciach prostredníctvom Mestského úradu v Rožňave v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 
6. krok ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 
Ak po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má žiadateľ naďalej záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinný podať mestu písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby .
V žiadosti je potrebné uviesť konkrétnu formu sociálnej služby (pobytová, ambulantná) ako aj konkrétne zariadenie sociálnych služieb podľa vlastného výberu žiadateľa.
 
 
Zariadeniami sociálnych služieb sú:
A ) Zariadenie pre seniorov - pobytová forma sociálnej služby
B) Zariadenie opatrovateľskej služby - ambulantná forma sociálnej služby
C) Denný stacionár - ambulantná forma sociálnej služby
 
Zoznam poskytovateľov v meste Rožňava:
 
A) Zariadenie pre seniorov
SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych
služieb, Betliarska ul. č. 18, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/732 14 35
webová adresa: www.subsidium.webnode.sk
 
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/7320003
webová adresa: www.senior-roznava.sk
 
Zariadenie pre seniorov For Region, n.o.
Nadabula č. 256, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/7340012, 0902 614 657
webová adresa: www.forregiongemer.sk
 

B) Zariadenie opatrovateľskej služby
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
Ulica pionierov č. 8
telef. kontakt: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338
 
C) Denný stacionár
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o
Denný stacionár
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/7320003
webová adresa: www.senior-roznava.sk
 
Právna úprava

 

 
Ako vybaviť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Katarína Zagibová
058/7773 280
 
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok INFORMÁCIE
 
Podrobné informácie o postupe a vybavovania žiadostí ako aj samotné tlačivá pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava poskytne  zamestnankyňa mestského úradu p. Katarína Zagibová.
 
Domáca opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorou sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť na určitý čas do doby trvania podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby.
 
Podmienky poskytovania domácej opatrovateľskej služby:
 
Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách.
Rozsah úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.
 
Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v domácnosti fyzickej osoby v pracovných dňoch v  pracovnej dobe spravidla od 7,30 hod. - do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými má mesto uzatvorenú pracovnú zmluvu.
 
Úhrada za poskytovanú službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom sú upravené vo VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby – cenník v prílohe č.1). (PDF, 82 kB)
 
V prípade, že opatrovateľská služba bude poskytovaná fyzickej osobe iným poskytovateľom, spôsob a výška úhrady sa určuje za podmienok stanovených príslušným poskytovateľom.
 

Informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby prípadne o úhradách za poskytovanú službu žiadateľ získa na odbore sociálnych vecí na  I.poschodí č. dv. 103 u p. Kataríny Zagibovej  alebo na telefónnom čísle  777 32 80, 777 32 74.

 
2. krok PODANIE ŽIADOSTI A POSÚDENIE ODKÁZANOSTI
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :
 • osobne v kancelárii 1. kontaktu - podateľňa
 • poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
Lehota na vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní, preto odporúčame žiadateľom, aby si podali žiadosť v dostatočnom časovom predstihu.
 
 
3. krok POSUDKOVÁ ČINNOSŤ – SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ
 
Po zaevidovaní kompletnej žiadosti sa vykonáva sociálne a zdravotné šetrenie v domácnosti žiadateľa za účelom vydania sociálneho posudkuzdravotného posudku.
 
4. krok ROZHODNUTIE O ODKÁZANOSTI
 
Na základe sociálneho a zdravotného posudku sa vydá Posudok o odkázanosti a Rozhodnutie o odkázanosti na konkrétny druh sociálnej služby s uvedením stupňa odkázanosti, ktorému zodpovedá rozsah hodín poskytovania sociálnej služby.
 
5. krok NADOBUDNUTIE PRÁVOPLATNOSTI, ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU
 
Po doručení rozhodnutia o odkázanosti toto rozhodnutie nadobúda účinnosť:
 • 31. dňom odo dňa doručenia,
 • písomne, vyhlásením o vzdaní sa práva odvolania proti rozhodnutiu – nadobúda právoplatnosť dňom podpísania vyhlásenia
 
Právoplatnosť na rozhodnutí vyznačí zamestnanec odboru sociálnych vecí – Ing. K. Valková alebo K. Zagibová.
V prípade odvolania je možné proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok na Krajský súd v Košiciach prostredníctvom Mestského úradu v Rožňave v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 
6. krok ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE / ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 
Ak po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má žiadateľ naďalej záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinný podať mestu písomnú žiadosť o poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby, a to na základe vlastného výberu poskytovateľa.
 
V prípade výberu poskytovateľa – mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
 
 
V prípade iného poskytovateľa ako mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uviesť konkrétneho poskytovateľa
 
 
7. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Mesto na základe predloženia žiadosti o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorej konkrétny rozsah úkonov je určený v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa dohodnú v tejto zmluve. Lehota na vybavenie je 30 dní.

 
Upozornenie !
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,
 • ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
 • s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať iné fyzické osoby.
 
Zoznam poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby:
 
Mesto Rožňava
Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058 /7773 280
e-mail: katarina.zagibova@roznava.sk
webová adresa: www.roznava.sk
 
Diecézna charita Rožňava
Námestie baníkov č. 27, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/732 64 15
webová adresa: www.charitarv.net
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
Ulica pionierov č. 8
telef. kontakt: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338

Právna úprava

 

 
Ako vybaviť požičanie pomôcky
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Katarína Zagibová
058/7773 280
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok INFORMÁCIE
 
Informácie o postupe a vybavovaní žiadostí ako aj samotné tlačivá pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava  poskytne  zamestnankyňa mestského úradu p. Katarína Zagibová.
 
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na pomôcku. Táto sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe ambulantnou formou na  určitý čas, najdlhšie do doby zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.) z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky.
 
Podmienky zapožičania pomôcky:
 
Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  a  fyzická  osoba  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  preukazuje  odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Požičiavanie  pomôcok je možné poskytnúť aj prijímateľom opatrovateľskej služby  v rámci skvalitnenia poskytovanej opatrovateľskej služby najmä v oblasti sebaobslužných úkonov.
 
Úhrada za poskytovanú službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom sú upravené vo VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – cenník v prílohe č.2). (PDF, 82 kB)
 
Podrobnejšie informácie o zapožičaní pomôcok prípadne o úhradách za požičanú pomôcku žiadateľ získa aj priamo na odbore sociálnych vecí na I. poschodí č. dv. 103 u p. Kataríny Zagibovej  alebo na telefónnom čísle 777 32 80 , 777 32 74.
 
2. krok PODANIE ŽIADOSTI O POŽIČANIE POMÔCKY
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :
 • osobne v kancelárii 1. kontaktu - podateľňa
 • poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
 
3. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 

Po zaevidovaní kompletnej žiadosti mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách,  ktorá upravuje ďalšie podmienky požičiavania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za požičiavanie pomôcky. Lehota na vybavenie je 30 dní.

 
4. krok ÚHRADA ZA POŽIČANIE POMÔCKY
Úhradu za požičanie pomôcky je žiadateľ povinný uhradiť vopred, t.j. pred poskytnutím pomôcky v hotovosti priamou platbou do pokladne poskytovateľa, a  to vo výške zodpovedajúcej dohodnutej dobe požičania podľa uzavretej zmluvy.
 
5. krok VYDANIE POMÔCKY
 

Na základe predloženého dokladu o vyplatení úhrady a po podpísaní protokolu o požičaní pomôcky sa  daná  pomôcka vydá  v zmysle uzavretej zmluvy.

 
Právna úprava

Zoznam pomôcok
 • Toaletné kreslo s nádobou
 • Jedálny podnos na posteľ
 • Mobilná sprchovacia stolička
 • Sprchová stolička s operadlom
 • Sedačka do sprchového kútu
 • Sedačka do vane závesná
 • Skladacie chodítko
 • Francúzska barla
 • Skladacia palica
 • Plnoautomatický tlakomer
 

 

 
Ako vybaviť odľahčovaciu službu
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Ing. Katarína Valková
058/7773 274
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok INFORMÁCIE
 

Informácie o postupe a vybavovaní žiadostí ako aj samotné tlačivá poskytnú zamestnankyne odboru sociálnych vecí  p. Ing. Katarína Valková a p. Katarína Zagibová.  

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná len fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a  poberá peňažný príspevok za celodenné opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať. 


Podmienky poskytovania odľahčovacej služby
 

Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe odkázanej na opatrovanie s trvalým pobytom v meste Rožňava a na základe jej výberu poskytovaná terénnou formou sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba v pracovných dňoch), ambulantnou formou sociálnej služby (denný stacionár v pracovných dňoch) alebo pobytovou formou sociálnej služby (zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov) v rozsahu najmenej 12 hodín denne, ktorá sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a preto sa posudková činnosť nevyžaduje.

Ostatné podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní  sociálnej služby  uzatvorená  podľa zákona o sociálnych službách, a to len v  prípade poskytovania terénnou formou  opatrovateľskej služby prostredníctvom mesta.

Úhrada za odľahčovaciu službu formou domácej opatrovateľskej služby, spôsob platenia úhrady za túto službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom je uvedená vo VZN –cenník v prílohe č.1. (PDF, 82 kB)

V prípade, že odľahčovacia služba bude poskytovaná fyzickej osobe ambulantnou formou v zariadení alebo pobytovou formou v zariadení, spôsob a výška úhrady sa určuje za podmienok stanovených príslušným zariadením sociálnej služby podľa typu poskytovanej sociálnej služby.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní odľahčovacej služby prípadne o úhradách za poskytovanú službu žiadateľ získa aj priamo na odbore sociálnych vecí na I.poschodí č.dv.103  u p. Kataríny Zagibovej alebo na telefónnom čísle 777 32 80 , 777 32 74.

 
2. krok PODANIE ŽIADOSTI O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ODĽAČOVACEJ SLUŽBY
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :
 • osobne v kancelárii 1. kontaktu - podateľňa
 • poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
 
Túto žiadosť podáva fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v dostatočnom časovom predstihu najmenej mesiac pred poskytnutím odľahčovacej služby.
 
3. krok ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE / ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 

Následne fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje zaopatrovací príspevok, podáva mestu písomnú žiadosť  o poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania náhradnej sociálnej služby na základe jej výberu.

V prípade výberu poskytovateľa – mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej sociálnej služby

 
V prípade iného poskytovateľa ako mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uviesť konkrétnu formu sociálnej služby (pobytová, ambulantná) ako aj konkrétne zariadenie sociálnych služieb podľa vlastného výberu žiadateľa.
 
 
4. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predloží žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorej konkrétny rozsah úkonov je určený v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa dohodnú v tejto zmluve. Lehota na vybavenie je 30 dní.
 
Zoznam poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby:
 
Mesto Rožňava - terénna forma sociálnej služby
Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058 /7773 280
e-mail: katarina.zagibova@roznava.sk
webová adresa: www.roznava.sk
 
Diecézna charita Rožňava
Námestie baníkov č. 27, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/732 64 15
webová adresa: www.charitarv.net
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
Ulica pionierov č. 8
telef. kontakt: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338
 
Zoznam poskytovateľov v meste Rožňava:
 
A/ Zariadenie pre seniorov - pobytová forma sociálnej služby
SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych
služieb, Betliarska ul. č. 18, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/732 14 35
webová adresa: www.subsidium.webnode.sk
 
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/7320003
webová adresa: www.senior-roznava.sk
 
Zariadenie pre seniorov For Region, n.o.
Nadabula č. 256, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/7340012, 0902 614 657
webová adresa: www.forregiongemer.sk
 
B/ Zariadenie opatrovateľskej služby - ambulantná forma sociálnej služby
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
Ulica pionierov č. 8
telef. kontakt: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338

C/ Denný stacionár - ambulantná forma sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o
Denný stacionár
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
telef. kontakt: 058/7320003
webová adresa: www.senior-roznava.sk
 
Právna úprava

 

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky alebo nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Bc. Norbert Borošš
058/7773 279
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok INFORMÁCIE

Informácie o nároku na poskytnutie pomoci, postupe a vybavovaní žiadostí ako aj samotné tlačivá pre obyvateľov mesta  s trvalým pobytom v meste Rožňava poskytne zamestnanec odboru sociálnych vecí p. Bc. Norbert Borošš.

 
 
2. krok PODANIE ŽIADOSTI
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti je potrebné podať :
 • osobne v kancelárii 1. kontaktu - podateľňa
 • poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
 
3. krok KONTROLA DOKLADOV – VÝZVA NA DOPLNENIE
 
Po zaevidovaní žiadosti spolu s povinným  prílohami sa vykoná kontrola úplnosti a správnosti predložených dokladov. V prípade neúplnej žiadosti je žiadateľ vyzvaný na doplnenie podania v lehote do 8 dní od doručenia výzvy.
 
4. krok MIESTNE ŠETRENIE
 
V prípade úplnej žiadosti sa vykonáva mieste šetrenie za účelom zistenia sociálnych, majetkových a  príjmových pomerov žiadateľa a spolu posudzovaných osôb.
 
5. krok RIEŠENIE ŽIADOSTI (poskytnutie / neposkytnutie)
 
Mesto pri riešení žiadosti postupuje v súlade s VZN a platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú podmienky poskytnutia / neposkytnutia ako aj maximálnu výšku pomoci.
 
6. krok OZNÁMENIE/ROZHODNUTIE
 
Žiadateľ je o výsledku riešenia jeho žiadosti informovaný oznámením / rozhodnutím v zákonom stanovenej lehote (do 30 dní ak nebolo konanie prerušené v zmysle platných právnych predpisov). 
 
Právna úprava

 

( 6 ) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky / nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi (PDF, 273 kB)