Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Platné (účinné) VZN

Aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenia MESTA ROŽŇAVA

 

Rok 2022
 
icon VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Číslo VZN 1/2022
(PDF, 153 kB)
Účinné od 1.5.2022
   
icon VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Číslo VZN 2/2022
(PDF, 181 kB)
Účinné od 27.4.2022
   
icon VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Číslo VZN Ev. č. 1/2021-z02
(PDF, 203 kB)
Účinné od 12.3.2022
   
icon VZN o ochrane verejného poriadku
Číslo VZN Ev. č. 12/2013-z07
(PDF, 164 kB)
Účinné od 12.3.2022
   
icon VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2022
Číslo VZN 5/2021
(PDF, 102 kB)
Účinné od 1.1.2022
 
 
Rok 2021
 
icon VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Číslo VZN 7/2012-z06
(PDF, 238 kB)
Účinné od 1.9. 2021
   
icon VZN o Mestskej polícii Rožňava
Číslo VZN 4/2021
(PDF, 153 kB)
Účinné od 3.8.2021
   
icon VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Číslo VZN 7/2013-z07
(PDF, 220 kB)
Účinné od 3.8.2021
   
icon VZN č. 2/2021 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Rožňava, schválené Mestským zastupiteľstvom Rožňava uznesením č. 37/2021 dňa 6. 5. 2021
Číslo VZN 2/2021
(PDF, 140 kB)
Účinné od 18. 6. 2021
   
icon VZN o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta
Číslo VZN 6/2013-z05
(PDF, 352 kB)
Účinné od 3. 6. 2021
   
icon VZN o o kronike mesta
Číslo VZN 3/2020
(PDF, 148 kB)
Účinné od 26. 1. 2021
 
 
Rok 2020
 
icon VZN oo určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
Číslo VZN 2/2013-z06
(PDF, 200 kB)
Účinné od 2. 9. 2020
   
icon VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Číslo VZN 2/2018-z01
(PDF, 101kB)
Účinné od 4. 8. 2020
   
icon VZN o podmienkach prevádzkovania hazardných hier
Číslo VZN 2/2020
(PDF, 97 kB)
Účinné od 21. 7. 2020
   
icon VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava
Číslo VZN 4/2012-z05
(PDF, 300 kB)
Účinné od 1. 7. 2020
   
icon VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene
Číslo VZN 1/2014-z05
(PDF, 402 kB)
Účinné od 15. 4. 2020
   
icon VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava
Číslo VZN 12/2011-z02
(PDF, 439 kB)
Účinné od 15. 4. 2020
   
icon VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava
Číslo VZN 4/2019
(PDF, 136 kB)
Účinné od 17. 1. 2020
     
     
Rok 2019
 
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN 14/2013-z03
(PDF, 573 kB)
Účinné od 1. 1. 2020
   
icon
VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
Číslo VZN 1/2019-z01
(PDF, 175 kB)
Účinné od 8. 8. 2019
   
icon VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Číslo VZN

1/2016-z04

(PDF, 407 kB)
Účinné od 8. 8. 2019
   
icon VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta
Číslo VZN 11/2011 – z03
(PDF, 227 kB)
Účinné od 22. 5. 2019
   
icon

VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava a zriadení Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava

Číslo VZN 2/2019
(PDF, 81 kB)
Účinné od 27. 3. 2019
 
icon VZN o kronike mesta Rožňava
Číslo VZN 5/2013-z02
(PDF, 141 kB)
Účinné od 27. 3. 2019
 
 
Rok 2018
 
icon
VZN ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Číslo VZN 1/2014-z05
(PDF, 115 kB)
Účinné od 24. 7. 2018
   
icon VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene
Číslo VZN 1/2014-z05
(PDF, 161 kB)
Účinné od 24. 7. 2018
   
icon VZN o  organizácii miestneho referenda
Číslo VZN 14/2012-z02
(PDF, 234 kB)
Účinné od 25. 5. 2018
   
icon VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
Číslo VZN 11/2012-z02
(PDF, 161 kB)
Účinné od 25. 5. 2018
   
 
Rok 2017
   
icon VZN o zrušení Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A, 048 01 Rožňava a zriadení Centra voľného času, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava
Číslo VZN 4/2017
(PDF, 82 kB)
Účinné od 26. 12. 2017
   
icon VZN o poplatkoch za znečisť. ovzdušia malými zdrojmi
Číslo VZN 2/2016-z01
(PDF, 523 kB)
Účinné od 24. 10. 2017
   
icon VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Číslo VZN 7/2012-z02
(PDF, 376 kB)
Účinné od 1. 9. 2017
   
icon VZN o poskytovaní elektronických služieb
Číslo VZN 2/2017
(PDF, 269 kB)
Účinné od 1. 7. 2017
   
 
Rok 2016
 
icon VZN o o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
Číslo VZN 2/2014-z02
(PDF, 175 kB)
Účinné od 24.3.2016
   
icon VZN o o trhovom poriadku
Číslo VZN 4/2014-z02
(PDF, 175 kB)
Účinné od 24.3.2016
   
icon VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Číslo VZN 7/2014-z02
(PDF, 161 kB)
Účinné od 24.3.2016
 
 
Rok 2015
 
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN 14/2013-z02
(PDF, 429 kB)
Účinné od 1. 1. 2016
   
icon VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch mesta Rožňava
Číslo VZN 6/2015
(PDF, 150 kB)
Účinné od 26. 12. 2015
   
icon VZN o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v častiach mesta Rožňavská Baňa a Nadabula
Číslo VZN 5/2015
(PDF, 224 kB)
Účinné od 26. 12. 2015
   
icon
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
Číslo VZN 9/2014-z01
(PDF, 147 kB)
Účinné od 17. 10. 2015
   
icon VZN o zrušení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4 048 01 Rožňava-Rozsnyó
Číslo VZN 4/2015
(PDF, 181 kB)
Účinné od 29. 8. 2015
   
icon VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Vajanského 3593/6, Rožňava ako súčasti Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava
Číslo VZN 3/2015
(PDF, 135 kB)
Účinné od 21. 7. 2015
   
icon VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, J. A. Komenského 1806/5, Rožňava
ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
Číslo VZN 2/2015
(PDF, 138 kB)
Účinné od 21. 7. 2015
   
icon VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Rožňava
Číslo VZN 1/2015
(PDF, 185 kB)
Účinné od 27.3.2015
     
icon VZN o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN 14/2013-z01
(PDF, 428 kB)
Účinné od 1. 1. 2015
     
     
Rok 2014
     
icon VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Číslo VZN 9/2014
(PDF, 191kB)
Účinné od 17. 10. 2014
     
icon VZN ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Číslo VZN 5/2014
(PDF, 34 kB)
Účinné od 22.5.2014
     
icon VZN o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností
Číslo VZN 3/2014
(PDF, 17 kB)
Účinné od 22.5.2014
     
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN 14/2013
(PDF, 219 kB)
Účinné od 1.1.2014
     
icon VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Rožňava
Číslo VZN 6/2014
(PDF, 36 kB)
Účinné od 19.7.2014
     
icon VZN o zrušení Materskej školy, Ulica kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava a Výdajnej školskej jedálne, Ulica kozmonautov 1793/14 ako súčasti Materskej školy, Ulica kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava
Číslo VZN 8/2014
(PDF, 14 kB)
Účinné od 19.7.2014
     
     
Rok 2013
     
icon VZN o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, Zakarpatská 12, Rožňava ako súčasť Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava 
Číslo VZN 11/2013
(PDF, 15 kB)
Účinné od 22.7.2013
     
icon VZN o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasť Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava 
Číslo VZN 10/2013
(PDF, 14 kB)
Účinné od 22.7.2013
     
icon VZN o zrušení Základnej školy Sama Tomášika, Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava a Školského klubu detí, Zeleného stromu 14 ako súčasť Základnej školy Sama Tomášika Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava 
Číslo VZN 8/2013
(PDF, 16 kB)
Účinné od 4.8.2013
     
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN 13/2012
(PDF, 245 kB)
Účinné od 1.1.2013
     
     
Rok 2012
     
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN  
(PDF, 228 kB)
Účinné od 1.1.2012-31.12.2012
     
icon VZN k Územnému plánu mesta Rožňava
Číslo VZN  
(PDF, 167 kB)
Účinné od 20.1. 2012
     
     
Rok 2011
     
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN  
(PDF, 95 kB)
Účinné od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
     
     
Rok 2010
     
icon VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
Číslo VZN  
(PDF, 22 kB)
Účinné od 1.12.2010
     
icon VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane
Číslo VZN  
(PDF, 355 kB)
Účinné od 1.12.2010
     
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN  
(PDF, 133 kB)
Účinné od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
     
     
Rok 2009
     
icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Číslo VZN  
(PDF, 132 kB)
Účinné od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
     

Aktuálne platné zásady MESTA ROŽŇAVA

icon Zásady participatívneho rozpočtu
   
(PDF, 173 kB)
   
   
icon Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
   
(PDF, 223 kB)
   
     
icon Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
   
(PDF, 1,2 MB)
   
     
icon Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Rožňava
   
(PDF, 54 kB)
   
     
icon Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
   
(PDF, 1,9 MB)
   
     
icon Zásady hospodárenia s majetkom mesta
   
(PDF, 344 kB)