Zariadenie  starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 
„DETSKÉ JASLE LIENKA“
 
 
Mesto Rožňava realizuje potrebné kroky k začatiu poskytovania sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) s predpokladaným otvorením  od 2.9.2022 v priestoroch MŠ Ul. Vajanského (pavilón B) s kapacitou 15 detí od 1 roka.
 
Dňa 29.6.2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. V zmysle tohto nariadenia sú nasledovné :
 
 
A Kto môže žiadať o prijatie do zariadenia
 
Ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu : 
  • pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • pripravuje na trh práce alebo
  • vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo
  • vykonáva zárobkovú činnosť.
 
  
B Kritéria prijímania detí
  1. osamelý zákonný zástupca, ktorý má spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste
  2. zákonní zástupcovia, ktorí majú spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste
  3. zákonní zástupcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste, no aspoň jeden z nich má výkon práce v meste (pod výkonom práce sa rozumie závislá činnosť, SZČO, podnikanie)
  4. rodič/rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste ani pracovný pomer v meste a ani nepodnikajú na území mesta.
 
Prednostné prijatie dieťaťa:
V prípade, že zákonný zástupca zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, ochranu obyvateľov mesta môže byť dieťa prijaté prednostne na základe rozhodnutia primátora mesta na odporúčanie vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu Rožňava.  
 
 
C Výška úhrad a spôsob platenia za sociálne služby
 
Výška úhrady za starostlivosť o dieťa  320 € / mesačne  
V prípade súrodencov je poplatok za druhé dieťa 80 € / mesačne
 
Úhrada za starostlivosť sa platí v plnej výške i v prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení.  
 
Celodenná strava (desiata, obed, olovrant) 3,30 € / 1 deň
 
Úhrada za stravovanie sa neplatí za dni, kedy dieťa nebolo prítomné v zariadení.   
 
 
D Evidencia 
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia spolu s potrebnými prílohami je potrebné podať do podateľne mestského úradu. Evidenciu žiadosti vedie odbor sociálnych vecí a bytovej politiky.
 
Deti sa do zariadenia budú prijímať priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity.
 
Prvé žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné podať do 15.8.2022.
 
 
E Tlačivá 
 
 
 
Bližšie informácie:
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ Rožňava
Ing. Katarína Valková, vedúca odboru
tel: 058/7773274; 0918 792 950
email: katarina.valkova@roznava.sk
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 7. 2022, Ing. Katarína Valková Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 4.07.2022 13:57 hod.