Oficiálna stránka mesta Rožňava

Byty-bývanie

Poradovníky žiadateľov klik TU aktualizované MESAČNE

Dokumenty, všeobecne záväzné nariadenie

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia:

 • je informovaná
  • o doručených žiadostiach o pridelenie bytu a o spôsobe ich vybavenia (žiadosť zamietnutá  alebo zaradená do poradovníka)
  • o vyradených žiadostiach s uvedením dôvodu vyradenia
  • o pridelených bytoch, o voľných bytoch, ktorých pridelenie je v štádiu riešenia
 • prerokováva
  • námietku žiadateľa (na nesprávny počet bodov pri zaradení do poradovníka alebo nesprávne uvedené dôvody zamietnutia žiadosti)
  •  žiadosť nájomcu o vykonanie stavebných úprav v byte vo zvlášť odôvodnených prípadoch (napr. zdravotný stav)
 • rozhoduje
  • o poradí žiadateľa s rovnakým poradovým číslom (rovnaký počet bodov a dátum podania) pred pridelením bytu žrebovaním, ktorého sa môžu zúčastniť aj títo žiadatelia  
 • odporúča
  • stanovisko k dohode nájomcov o výmene bytov
 • Zápisnice z rokovania komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej klik TU
 • Materiály bytovej agendy predkladané na rokovanie komisie: aktualizované DVOJMESAČNE v mesiaci zasadania komisie

Záujemcovia o byt

 

Nájomníci bytov 

Zoznamy, štatistiky

Rôzne oznamy