Oficiálna stránka mesta Rožňava

Hlavný architekt a urbanista mesta

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 uznesením č. 51/2017 súhlasilo s vytvorením funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava a po výberovom konaní bol uznesením Mestského zastupiteľstva  v Rožňave  č. 96/2018 zo dňa 28.6.2018 vymenovaný do tejto funkcie Ing. arch. Peter Tešlár  v zmysle  ustanovenia § 28 Štatútu mesta Rožňava.

Ing. arch. Peter Tešlár bude svoju činnosť vykonávať v priestoroch MsÚ v Rožňave, v kancelárii č. 207 na 2. poschodí a to najbližšie v dňoch:
26.06.2024
27.06.2024
28.06.2024
 
Kontak:
Tel. číslo:  058 / 7773245
 

Ďalšie termíny a potrebné informácie o výkone činnosti hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava budú včas oznámené a aktualizované na webovom sídle mesta Rožňava.