Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Poskytovanie sociálnej pomoci

Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi

      V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku.

„(1) Jednorazová  dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi najmä na:
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
c) školské potreby,
d) mimoriadne liečebné náklady.
(2) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.“
(3) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto.“

V zmysle § 3 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“.

ROK 2023

Mesiac Počet žiadostí Z toho kladne riešené Výška pomoci v €
január 2 0 0
február 0 0 0
marec 0 0 0
apríl 0 0 0
máj 0 0 0
jún 0 0 0
júl 0 0 0
august 0 0 0
september 0 0 0
október 0 0 0
november 0 0 0
december 0 0 0
SPOLU 0 0 0

Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v platnom znení  (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

 
ROK 2023
 
Mesiac Počet Náklady v €
január 0 0
február 0 0
marec 0 0
apríl 0 0
máj 0 0
jún 1 422
júl 1 422
august 0 0
september 0 0
október 0 0
november 0 0
december 0 0
SPOLU 2 844
 

Inštitút osobitného príjemcu

Dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      V zmysle § 23 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným príjemcom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

ROK 2023

za mesiac/ vyplatené v mesiaci Počet poberateľov Výška dávok a príspevkov spolu v € Z toho
uhradené nájomné + výdavky spojené s bývaním v € vyplatené v hotovosti v €
január/február 37 7 874 706,70 7 167,30
február/
marec
37 7 909,60 736,40 7 173,20
marec/apríl 39 8 740,90 712,90 8 028
apríl/máj 39 7 933,40 708 7 225,40
máj/jún 36 7 333,00 657 6 676,00
jún/júl 37 6 995,00 674 6 321
júl/august 36 8 934 660 8 274
august/
september
36 8 963 722,50 8 240,50
september/október 36 9 364 642 8 722
október/
november
38 10 856 736 10 120
november/december 38 11 132 495 10 637
december/január 2022 40 12 124,15 947 11 177,15
SPOLU ⌀ 37 108 159,05 8 397,50 99 762

Inštitút osobitného príjemcu

Prídavok na dieťa

V zmysle §12 ods. 1 písm. a)   o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa prídavok a príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

ROK 2023

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v €
január 38 49 2 950
február 37 49 2 978
marec 37 50 3 050
apríl 35 46 2 800
máj 37 50 2 990
jún 40 55 3 274
júl 40 53 3 238
august 40 51 3 080
september 36 47 2 825
október 38 46 2 810
november 36 43 2 625
december 31 39 2 355
SPOLU ⌀ 37 ⌀ 48 34 975

Փ priemer

* zvýšené detské prídavky z dôvodu inflácie, príplatok k PnD + 74,12 € na 1 dieťa

Inštitút osobitného príjemcu - Prídavok na dieťa

      V zmysle §12 ods. 1 písm. e)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)

ROK 2023

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v € Príspevok k prídavku na prváka ZŠ – počet detí v € Príspevok k prídavku na prváka ZŠ – výška príspevku v €
január 34 72 4 310 0 0
február 36 73 4 402 0 0
marec 37 74 4 450 0 0
apríl 36 74 4 400 0 0
máj 36 70 4 210 0 0
jún 37 70 4 226 0 0
júl 36 72 4 322 0 0
august 37 76 4 540 0 0
september 32 77 4 715 9 990
október 35 77 4 600 1 110
november 36 88 4 965 0 0
december 40 100 6 015 0 0
SPOLU ⌀ 36 ⌀ 71 55 155 10 1 100

* zvýšené detské prídavky z dôvodu inflácie, príplatok k Pnd + 74,12 € na 1 dieťa
** príspevok k prídavku pre prváka ZŠ predstavuje sumu 106,33 € na 1 dieťa

 

Inštitút osobitného príjemcu – Rodičovský príspevok

      V zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 571/2009  Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 571/2009 Z.z.), ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ .
V zmysle §5 ods. 9 písm. a) zákona č. 571/2009  rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca  s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)
ROK 2023
 
Mesiac Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení
  Počet poberateľov Výška príspevku v € Počet poberateľov Výška príspevku v €
január 3 903 0 0
február 3 903 0 0
marec 3 903 0 0
apríl 2 602 0 0
máj 2 602 0 0
jún 2 602 0 0
júl 2 602 0 0
august 2 690,40 0 0
september 2 690,40 0 0
október 2 690,40 0 0
november 2 690,40 0 0
december 4 1 380,80 0 0
SPOLU ⌀ 2 9 259,40 0 0

 

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

V zmysle § 69 Zákona č.  305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa §68, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa § 68 ods. 3.

Príspevok na dopravu

V zmysle § 64 obec môže poskytnúť príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a to príspevok na dopravu rodičom do centra pre deti a rodinu,  v ktorom je dieťa umiestnené

Mesiac

Počet
žiadateľov
 

 

Výška príspevku v € Výška príspevku na dopravu v €
január 0 0 0
február 0 0 0
marec 1 321,09 € 0
apríl 0 0 0
máj 0 0 0
jún 0 0 0
júl 0 0 0
august 0 0 0
september 0 0 16,40
október 0 0 16,40
november 0 0 16,40
december 0 0 16,40
SPOLU 1 321,09 65,60

Poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

     V zmysle § 71  Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom sociálnej služby.

     V zmysle § 75 uvedeného zákona „obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec“. /platné do 01.03.2011/

     V zmysle § 78a zákona č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je financovaný z účelovej dotácie ministerstva,  prostredníctvom obce, v ktorej územnom  obvode sa príslušné zariadenie nachádza. S účinnosťou od 01.03.2012.
 

Opatrovateľská služba prostredníctvom SČK Rožňava

ROK 2023

Mesiac

Počet prijímateľov

Výška fin.príspevku v €

január
3 1035,30
február 3 999,64
SPOLU        ⌀    3 2 034,94

* Ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby SČK k 28.2.2023

Opatrovateľská služba prostredníctvom Diecéznej charity Rožňava

ROK 2023

mesiac

počet prijímateľov

výška fin.príspevku v €

január
4 1215,60
február 4 1 358,19
marec 5 1 915,10
apríl 5 2 718,65
doplatok  za
I-III/2023
5 2 094,23
máj 5 2 718,65
jún 5 2 718,65
júl 4 2 071,32
august 2 1 087,46
september 2 1 087,46
október 3 1 631,19
november 3 1 631,19
december 3 1 631,19
SPOLU ⌀    4 23 878,88

Zariadenie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž

(§36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 5 4 600,75
2Q/2023 5 4 600,75
3Q/2023 5 4 600,75
4Q/2023 5 4 600,75
SPOLU   18 403

Zariadenie opatrovateľskej služby Seniormed n. o. Veľký Horeš

(§24b Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
Rok 2023 1 83
SPOLU   83

Nízkoprahové denné centrum – Diecézna charita

(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 25 897,75
2Q/2023 25 897,75
3Q/2023 25 897,75
4Q/2023 25 2 879,75
SPOLU   5 519 €
 
Zariadenie pre seniorov FOR REGION, n.o. Nadabula
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 14 1 351,60
2Q/2023 14 1 351,60
3Q/2023 14 1 351,60
4Q/2023 14 1 351,60
SPOLU   5 406,40
 
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava Huta
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 31 1 226,06
2Q/2023 31 1 266,06
3Q/2023 31 1 266,06
4Q/2023 31 1 226,07
SPOLU   4 904,25
 
Zariadenie pre seniorov CSS RADOSŤ, n.o., Prešov
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 1 443,48
2Q/2023 1 443,48
3Q2023 1 443,48
4Q/2023 0 0
SPOLU   1 330,44
 
Zariadenie pre seniorov Zálesák Betliar
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 14 673,25
2Q/2023 14 673,25
3Q/2023 14 673,25
4Q/2023 14 673,23
SPOLU   2 693

 

Zariadenie pre seniorov Zálesák II. Betliar
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 2 319,92
2Q/2023 2 319,92
3Q/2023 2 319,92
4Q/2023 2 319,92
SPOLU   1 279,68

Zariadenie pre seniorov Pohoda Seniorov, n. o. Galanta
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 1 130,17
2Q/2023 1 130,17
3Q/2023 1 130,17
4Q/2023 1 543,33
SPOLU   933,84

Zariadenie pre seniorov Senior Garden, n.o., Horná Seč
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2023 1 173,58
2Q/2023 1 173,58
3Q/2023 1 173,58
4Q/2023 1 173,58
SPOLU   694,32

Dom seniorov Rejdová, n. o.
(§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
Rok 2023 1 150
SPOLU   150

Dom pokojnej staroby F. Majocha, Veľký  Šariš
(§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
Rok 2023 1 292,65
SPOLU   292,65

 

Sociálna služba - požičiavanie pomôcok

INFORMÁCIE o sociálnej službe - požičiavanie pomôcok

nájdete v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY", resp. kliknite: ...TU ...

pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2022
(PDF, 668 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2021
(PDF, 660 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2020
(PDF, 710 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2019
(PDF, 520 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2018
(PDF, 435 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2017
(PDF, 349 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2016
(PDF, 322 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2015
(PDF, 414 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2014
(PDF, 57 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2013
(PDF, 57 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2012
(PDF, 99 kB)
pdf icon
Pridelené byty v správe mesta - štatistika:  prehľad - rok 2011
(PDF, 17 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2011
(PDF, 31 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2010
(PDF, 53 kB