/ Poskytovanie sociálnej pomoci | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Poskytovanie sociálnej pomoci

Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi

      V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku.

„(1) Jednorazová  dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi najmä na:
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
c) školské potreby,
d) mimoriadne liečebné náklady.
(2) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.“
(3) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto.“

V zmysle § 3 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“.

ROK 2022

Mesiac Počet žiadostí Z toho kladne riešené Výška pomoci v €
január 2 2 130
február 0 0 0
marec 0 0 0
apríl 0 0 0
máj 0 0 0
jún 0 0 0
júl 0 0 0
august 0 0 0
september 5 3 370 €
október 0 0 0
november 0 0 0
december 0 0 0
SPOLU 7 5 500 €

Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v platnom znení  (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

 
ROK 2022
 
Mesiac Počet Náklady v €
január 1 395,40 €
február 0 0
marec 0 0
apríl 1 395,40 €
máj 0 0
jún 0 0
júl 0 0
august 2 790,80 €
september 0 0
október 0 0
november 0 0
december 0 0
SPOLU 4 1 581,60 €
 

Inštitút osobitného príjemcu

Dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      V zmysle § 23 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným príjemcom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

ROK 2022

za mesiac/ vyplatené v mesiaci Počet poberateľov
Výška dávok a príspevkov spolu (v €)
Z toho
uhradené nájomné + výdavky spojené s bývaním vyplatené v hotovosti
január/február 33 6 819,80 € 693,10 € 6 126,70 €
február/
marec
35 6 952,80 € 994,50 € 5 958,30 €
marec/apríl 35 6 636,70 € 861,10 € 5 775,60 €
apríl/máj 37 7 159,60 € 782,60 € 6 377 €
máj/jún 36 * 10 050,50 € 680,60 € 9 369,90 €
jún/júl 37 6 245,80 € 628,30 € 5 617,50 €
júl/august 37 6 280 € 581,90 € 5 698,10 €
august/
september
36 6 348,40 € 473,80 € 5 874,60 €
september/október 35 6349,60 € 550,20 € 5799,40 €
október/
november
35

6529,90 €
*1x inflačná pomoc

550,70 € 5979,20 €
november/december 36 6854,70 € 521,90 € 6332,80 €
december/január 2022        
SPOLU        

Inštitút osobitného príjemcu

Prídavok na dieťa

V zmysle §12 ods. 1 písm. a)   o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa prídavok a príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

ROK 2022

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v €
január 20 25 647 €
február 23 29 750,52 €
marec 28 34 879,92 €
apríl 29 36 931,68 €
máj 33 45 * 1 503,52 €
jún 34 46 1 190,48 €
júl 37 52 1 560 €
august 37 52 1 560 €
september 26 39 1170 €
október 31 44 1320 €
november 35 47 1410 €
december      
SPOLU      

Փ priemer

Inštitút osobitného príjemcu - Prídavok na dieťa

      V zmysle §12 ods. 1 písm. e)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)

ROK 2022

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v € Príspevok k prídavku na prváka ZŠ
január 34 81 2 096,28 € 0
február 25 87 2 251,56 € 0
marec 35 87 2 251,56 € 0
apríl 35 87 2 251,56 € 0
máj 34 77 * 8 096,48 € 0
jún 34 79 2 044,52 € 0
júl 34 73 2 190 € 0
august 34 73 2 190 € 0
september 32 72 2160 € 8
október 34 76 2365,88 € 1
november 36 79 2370 € 0
december        
SPOLU        

Inštitút osobitného príjemcu – Rodičovský príspevok

      V zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 571/2009  Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 571/2009 Z.z.), ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ .
V zmysle §5 ods. 9 písm. a) zákona č. 571/2009  rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca  s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)
ROK 2022
 
Mesiac Počet oprávnených Výška v €
  Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení
január 3 0 840 € 0
február 2 0 560 € 0
marec 2 0 560 € 0
apríl 2 0 560 € 0
máj 2 0 560 € 0
jún 2 0 560 € 0
júl 2 0 560 € 0
august 2 0 560 € 0
september 2 0 560 € 0
október 3 0 840 € 0
november 3 0 840 € 0
december        
SPOLU        

Poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

     V zmysle § 71  Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom sociálnej služby.

     V zmysle § 75 uvedeného zákona „obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec“. /platné do 01.03.2011/

     V zmysle § 78a zákona č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je financovaný z účelovej dotácie ministerstva,  prostredníctvom obce, v ktorej územnom  obvode sa príslušné zariadenie nachádza. S účinnosťou od 01.03.2012.
 

Opatrovateľská služba prostredníctvom SČK Rožňava

ROK 2022

Mesiac

Počet prijímateľov

Výška fin.príspevku v €

január
3 663,86 €
február 3 698,80 €
marec 3 768,68 €
apríl 3 660,45 €
máj 2 749,78 €
jún 2 660,45 €
júl 2 571,20 €
august 2 642,60 €
september 2 517,65 €
október 3 856,80 €
november 3 910,35 €
december    
SPOLU    

Opatrovateľská služba prostredníctvom Diecéznej charity Rožňava

ROK 2022

mesiac

počet prijímateľov

výška fin.príspevku

január
4 1 297,44 €
február 4 1 602,48 €
marec 5            1 736,04 € 
apríl 5    1 427,62 €
máj 5 1 828,40 €
jún 5 1 828,40 €
júl 5 1 828,40 €
august 5 1 741,28 €
september 4 1 462,72 €
október 4 1 062,68 €
november 4 1 062,68 €
december    
SPOLU    

Zariadenie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž

(§36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2022 6 2836,32 €
2Q/2022 6 2836,32 €
3Q/2022 6 2 836,32 €
4Q/2022 6 2 836,32 €
SPOLU 6 11 345,28 €

Zariadenie opatrovateľskej služby Seniormed n. o. Veľký Horeš

(§24b Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2022 1 300 €
2Q/2022 1 300 €
3Q/2022 1 300 €
4Q/2022 1 300 €
SPOLU 1 1 200 €

Nízkoprahové denné centrum – Diecézna charita

(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2022 80 765,60 €
2Q/2022 80 765,60 €
3Q/2022 80 765,60 €
4Q/2022 80 765,60 €
SPOLU 80 3 062,40 €
 
Zariadenie pre seniorov FOR REGION, n.o. Nadabula
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2022 21 235,18 €
2Q/2022 21 235,18 €
3Q/2022 21 235,18 €
4Q/2022 21 235,18 €
SPOLU 21 940,71 €
 
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava Huta
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2022 29 1 526,30 €
2Q/2022 29 1 526,30 €
3Q/2022 29 1 526,30 €
4Q/2022 29 1 526,30 €
SPOLU 29 6 105,20 €
 
Zariadenie pre seniorov CSS RADOSŤ, n.o., Prešov
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2022 1 294,57 €
2Q/2022 1 294,57 €
3Q2022 1 294,57 €
4Q/2022 1 294,57 €
SPOLU 1 1 178,27 €
 
Zariadenie pre seniorov Zálesák Betliar
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2022 14 1 216,82 €
2Q/2022 14 1 216,82 €
3Q/2022 14 1 216,82 €
4Q/2022 14 1 216,82 €
SPOLU 14 4 867,28 €

 

Nocľaháreň – Diecézna charita Rožňava
(§25 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
Rok 2022 15 9 000 €

Sociálna služba - požičiavanie pomôcok

INFORMÁCIE o sociálnej službe - požičiavanie pomôcok

nájdete v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY", resp. kliknite: ...TU ...

pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2021
(PDF, 660 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2020
(PDF, 710 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2019
(PDF, 520 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2018
(PDF, 435 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2017
(PDF, 349 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2016
(PDF, 322 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2015
(PDF, 414 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2014
(PDF, 57 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2013
(PDF, 57 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2012
(PDF, 99 kB)
pdf icon
Pridelené byty v správe mesta - štatistika:  prehľad - rok 2011
(PDF, 17 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2011
(PDF, 31 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2010
(PDF, 53 kB