Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Poskytovanie sociálnej pomoci

Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi

      V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku.

„(1) Jednorazová  dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi najmä na:
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
c) školské potreby,
d) mimoriadne liečebné náklady.
(2) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.“
(3) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto.“

V zmysle § 3 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“.

ROK 2024

Mesiac Počet žiadostí Z toho kladne riešené Výška pomoci v €
január 0 0 0
február 2 1 300
marec 0 0 100
apríl 0 0 0
máj 0 0 0
jún      
júl      
august      
september      
október      
november      
december      
SPOLU      

Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v platnom znení  (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

 
ROK 2024
 
Mesiac Počet Náklady v €
január 0 0
február 0 0
marec 1 422
apríl 0 0
máj 1 422
jún    
júl    
august    
september    
október    
november    
december    
SPOLU    
 

Inštitút osobitného príjemcu

Dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      V zmysle § 23 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným príjemcom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

ROK 2024

za mesiac/ vyplatené v mesiaci Počet poberateľov Výška dávok a príspevkov spolu v € Z toho
uhradené nájomné + výdavky spojené s bývaním v € vyplatené v hotovosti v €
január/február 41 13 671 853 12 818
február/
marec
41 13 141 800 12 341
marec/apríl 41 12 627 830 11 797
apríl/máj 41 12 950 830 12 120
máj/jún        
jún/júl        
júl/august        
august/
september
       
september/október        
október/
november
       
november/december        
december/január 2022        
SPOLU        

Inštitút osobitného príjemcu

Prídavok na dieťa

V zmysle §12 ods. 1 písm. a)   o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa prídavok a príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

ROK 2024

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v €
január 29 37 2 230
február 39 32 1 970
marec 33 40 2 015
apríl 31 34 2 045
máj      
jún      
júl      
august      
september      
október      
november      
december      
SPOLU      

Փ priemer

* zvýšené detské prídavky z dôvodu inflácie, príplatok k PnD + 74,12 € na 1 dieťa

Inštitút osobitného príjemcu - Prídavok na dieťa

      V zmysle §12 ods. 1 písm. e)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)

ROK 2024

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v € Príspevok k prídavku na prváka ZŠ – počet detí Príspevok k prídavku na prváka ZŠ – výška príspevku v €
január 43 105 6 320 0 0
február 42 106 6 730 0 0
marec 62 111 7 045 0 0
apríl 60 116 6 955 0 0
máj          
jún          
júl          
august          
september          
október          
november          
december          
SPOLU          

* zvýšené detské prídavky z dôvodu inflácie, príplatok k Pnd + 74,12 € na 1 dieťa
** príspevok k prídavku pre prváka ZŠ predstavuje sumu 106,33 € na 1 dieťa

 

Inštitút osobitného príjemcu – Rodičovský príspevok

      V zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 571/2009  Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 571/2009 Z.z.), ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ .
V zmysle §5 ods. 9 písm. a) zákona č. 571/2009  rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca  s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)
ROK 2024
 
Mesiac Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení
  Počet poberateľov Výška príspevku v € Počet poberateľov Výška príspevku v €
január 4 1 380,80 0 0
február 3 1 035,60 0 0
marec 4 1 726,00 0 0
apríl 3 1 035,60 1 151,37
máj        
jún        
júl        
august        
september        
október        
november        
december        
SPOLU        

 

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

V zmysle § 69 Zákona č.  305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa §68, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa § 68 ods. 3.

Príspevok na dopravu

V zmysle § 64 obec môže poskytnúť príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a to príspevok na dopravu rodičom do centra pre deti a rodinu,  v ktorom je dieťa umiestnené

Mesiac

Počet
žiadateľov
 

 

Výška príspevku v € Výška príspevku na dopravu v €
január 0 0 0
február 0 0 0
marec 0 0 0
apríl 0 0 0
máj 0 0 0
jún      
júl      
august      
september      
október      
november      
december      
SPOLU      

Poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

     V zmysle § 71  Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom sociálnej služby.

     V zmysle § 75 uvedeného zákona „obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec“. /platné do 01.03.2011/

     V zmysle § 78a zákona č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je financovaný z účelovej dotácie ministerstva,  prostredníctvom obce, v ktorej územnom  obvode sa príslušné zariadenie nachádza. S účinnosťou od 01.03.2012.
 

Opatrovateľská služba prostredníctvom SČK Rožňava

ROK 2024

Mesiac

Počet prijímateľov

Výška fin.príspevku v €

január
0 0
február 0 0
marec 0 0
apríl 0 0
máj 0 0
jún    
júl    
august    
september    
október    
november    
december    
SPOLU    

 

Opatrovateľská služba prostredníctvom Diecéznej charity Rožňava

ROK 2024

mesiac

počet prijímateľov

výška fin.príspevku v €

január
2 1 087,46
február 2 1 087,46
marec 3 1 009,75
SPOLU   3 1874,67 €

Diecézna charita požiadala o FP na rok 2024  na OS len na mesiace 1-3.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž

(§36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 2 1 664
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    

Zariadenie opatrovateľskej služby Seniormed n. o. Veľký Horeš

(§24b Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 1 972,56
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    

Nízkoprahové denné centrum – Diecézna charita

(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 70 3 474,10
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    
 
Zariadenie pre seniorov FOR REGION, n.o. Nadabula
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 15 1 813,53
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    
 
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava Huta
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 29 3 460,84
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    
 
 
Zariadenie pre seniorov Zálesák Betliar
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 15 1 201,70
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    

 

Zariadenie pre seniorov Zálesák II. Betliar
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 6 967,15
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    

Zariadenie pre seniorov Pohoda Seniorov, n. o. Galanta
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 1 380,31
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    

Zariadenie pre seniorov Senior Garden, n.o., Horná Seč
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 1 495,62
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    

Dom seniorov Rejdová, n. o.
(§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku v €
1Q/2024 4 1076,61
2Q/2024    
3Q/2024    
4Q/2024    
SPOLU    

 

Sociálna služba - požičiavanie pomôcok

INFORMÁCIE o sociálnej službe - požičiavanie pomôcok

nájdete v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY", resp. kliknite: ...TU ...

pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2023
(PDF, 715 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2022
(PDF, 668 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2021
(PDF, 660 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2020
(PDF, 710 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2019
(PDF, 520 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2018
(PDF, 435 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2017
(PDF, 349 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2016
(PDF, 322 kB)
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2015
(PDF, 414 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2014
(PDF, 57 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2013
(PDF, 57 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2012
(PDF, 99 kB)
pdf icon
Pridelené byty v správe mesta - štatistika:  prehľad - rok 2011
(PDF, 17 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2011
(PDF, 31 kB)
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2010
(PDF, 53 kB