Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktuálne v meste

Obnova bytového domu

Spoločnosť BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova bytového domu“ na Ulici zlatej č. 4, súp. č. 292, nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc. č. 2081/64 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 784/2020-7849-VYST-An zo dňa 24.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2020. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté ...

Pokračovať v článku →

Pohotovosť

Pohotovosť
Lekárne (WEB)
Zubná (WEB)
 
 
 

Pomáhajú mestu

Pomáhajú mestuOZ Otvor dvor
 

Ako vybaviť

Ako vybaviť- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Matrika ...
 

Formuláre & tlačivá

Formuláre & tlačivá- Sociálne služby
- Bývanie
- Výstavba
- Podnikatelia ...
 

Pre mládež

Pre mládež- Novinky
- Program Erazmus
- Aktuálne výzvy ...
 

Informujeme

Dlhodobé oznamy

Naši partneri