Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dvojka v histórii rožňavského Baníckeho múzea

 26.09.2022
Dvojka v histórii rožňavského Baníckeho múzea
Z krátkeho pohľadu do histórie Baníckeho múzea v Rožňave je zrejmé, že v dejinách rožňavského múzejníctva sa množstvo zaujímavých faktov viaže k číslu  2. S týmto číslom, teda dvojkou, je spätých niekoľko skutočností, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou 120-ročnej histórie múzea.
 
1902
Založenie Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave.

1912
Otvorená bola prvá expozícia Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave s tematikou baníctva a hutníctva a množstvom mineralogických zbierok.

1912
Pod názvom Mestské múzeum vzniklo v Rožňave múzeum mestského charakteru.
 
1912
V priestoroch prízemia Mestského domu bola otvorená prvá expozícia Mestského múzea, prezentujúca písomnosti a predmety súvisiace s dejinami mesta a jej obyvateľov.
 
1932
Mestské múzeum otvorilo de facto pre verejnosť v rádovom dome premonštrátov expozíciu sprístupnenú v roku 1931. Inštalované boli predmety predovšetkým historického a národopisného charakteru.
 
1982
Po prestavaní pivničných priestorov objektu Františkinho chudobinca bola otvorená Expozícia banských pracovísk.
 
2002
Pri príležitosti 100. výročia vzniku múzea bol založený Múzejný panteón venovaný významným osobnostiam rožňavského múzejníctva.
 
2012
Počas Dňa a noci múzeí mala v máji premiéru banská koľajová železnička - súčasť zážitkového centra v  areáli bansko-hutníckej expozície.
 
2012
Banícke múzeum v Rožňave získalo pri príležitosti 110. výročia svojho založenia Cenu mesta Rožňava.

2022
V apríli bol v areáli bansko-hutníckej expozícii otvorený okruh Banská doprava.
 
Ďalšie zaujímavé „dvojkové“ informácie
 
Začiatkom 20. storočia pôsobili v Rožňave 2 múzeá – Bansko-hutnícke múzeum a Mestské múzeum.
Počas fungovania Mestského múzea sa v úlohe riaditelia vystriedali 2 významné osobnosti – Dr. Rudolf Hazslinszky a Kálmán Tichy.

Mestské múzeum v Rožňave otvorilo pre verejnosť počas obdobia  svojho samostatného pôsobenie 2 stále expozície, v 2 rôznych budovách – v Mestskom dome a v rádovom dome premonštrátov.

V roku 1940 sa dve spomínané rožňavské múzeá zlúčili, názov múzea bol stanovený na    Rožňavské bansko-hutnícke a mestské múzeum

1. augusta 1943 bola otvorená prvá stála expozícia zjednoteného múzea. Delila sa na 2 časti: bansko-hutnícku a všeobecne historickú.

V budove niekdajšieho Františkinho chudobinca sa dnes nachádzajú 2 expozície – Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a Expozícia banských pracovísk.

V expozícii Čas pary sú  vystavené 2 unikáty zo zbierkového fondu múzea – parný nákladný automobil Škoda Sentinel a parný cestný valec Aveling & Porter z roku 1883.

Bývalý meštiansky dom v radovej zástavbe severnej časti historického námestia, ktorý múzeum získalo  v roku 1984,  mal od spomínaného roku 2 názvy – Expozícia výtvarného umenia a Galéria Baníckeho múzea v Rožňave.

Vo svojom bohatom zbierkovom fonde eviduje múzeum 2 vzácne obrazy - technickú kópiu stredovekej tabuľovej maľby Metercia z roku 1513 a veľkorozmernú olejomaľbu Attilova smrť z roku 1883 od Ferenca Paczku.

V správe Baníckeho múzea  sú 2 účelové budovy - prvá účelová budova v strednej Európe postavená pre potreby banského a hutníckeho múzejníctva a účelová secesná stavba Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.
 
A na záver ...
Riaditeľstvo Baníckeho múzea v Rožňave sídli v niekdajšej administratívnej budove Markovej manufaktúry na spracovanie kože z roku 1782. V prezenčných priestoroch objektu, ktoré  získalo múzeum v roku 1977, boli inštalované 2 stále expozície – Expozícia robotníckeho a komunistického hnutia v Rožňavskom okrese a súčasná Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár.
V roku 2022 si pripomíname 2 výročia 2 rožňavských múzeí – 120. výročie založenia Baníckeho múzea v Rožňave, k vzniku ktorého finančnými darmi prispeli aj 2 osobnosti – Františka a Dionýz Andrássyovci, a v rámci neho 110. výročie založenia Mestského múzea v Rožňave.
                      
 
 
 Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Foto: Archív Baníckeho múzea v Rožňave