Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dve rožňavské gymnáziá – centrá vzdelávania

 12.09.2022
Dve rožňavské gymnáziá – centrá vzdelávania
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Dve rožňavské gymnáziá – centrá vzdelávania
 
Voľne stojaca účelová budova hlavného katolíckeho gymnázia (dnes sídlo Gymnázia P. J. Šafárika) sa nachádza neďaleko historického námestia. Objekt bol postavený v rokoch 1904 – 1906 podľa projektu architekta M. Ungára. Zaujímavá je mreža nad vstupnými dverami, kované zábradlie schodiska, strieška nad bočným vstupom a secesné oplotenie. Na južnej fasáde objektu sa nachádzajú slnečné hodiny z roku 1906. V budove bolo do roku  1920 Rímsko-katolícke gymnázium, ktoré vystriedalo Štátne reálne gymnázium. Neskôr  sa tu vystriedalo niekoľko typov škôl: štvorročné gymnázium, Jedenásťročná stredná škola, Stredná všeobecnovzdelávacia škola s pričlenením tried s vyučovacím jazykom maďarským. Od šk. roku 1968/69 tu pôsobí štvorročné gymnázium, ku ktorému v šk. roku 1997/98 pribudlo osemročné gymnázium a neskôr možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Objekt evanjelického gymnázia (dnes sídlo Evanjelickej cirkevnej základnej a materskej školy) je súčasťou tzv. Lutherovho dvora. Na základe povolenia cisára sa s vyučovaním na evanjelickom gymnáziu začalo v roku 1786, nie je však známe, v ktorej budove. Predmetný objekt bol totiž dokončený až v roku 1819. Disponoval štyrmi triedami, z ktorých dve boli na prízemí a dve na poschodí. V rokoch 1820, 1838 a 1862 boli k objektu pristavané ďalšie časti. Dnešnú podobu dostala budova v roku 1903, kedy bolo preriešené priečelie v secesnom slohu. Ako pedagóg tu pôsobil aj prvý riaditeľ Mestského múzea v Rožňave, historik, profesor, novinár a muzeológ Dr. Rudolf Hazslinszky, ktorý zbierky múzea využíval vo výuke i v mimoškolskej výchove a do muzeálnej činnosti zapájal aj svojich žiakov. Študovalo tu množstvo významných osobností, mená ktorých sú uvedené na pamätných tabuliach po oboch stranách vstupu do budovy. Po zániku evanjelického gymnázia v budove pôsobili rôzne školy.
 
Na výstavbu oboch rožňavských gymnázií – katolíckeho i evanjelického prispeli manželia Dionýz a Františka.  Obe gymnáziá mali vysokú úroveň vzdelávania.
 
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I