Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Výstavba a územné plánovanie

Postup pri vybavovaní:

pdf icon  Sadobník správnych poplatkov (PDF, 55 kB)

Po doručení príslušného vyplneného tlačiva (publikované v sekcii OBČAN - Formuláre a tlačivá, resp. osobne  v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave – odbore výstavby, ÚP a ŽP) na tunajší stavebný úrad je potrebné dokladovať k týmto tlačivám aj prílohy (tam uvedené).

 • pre vydanie územného rozhodnutia:

dokumentáciu stavby, ktorá je predmetom územného konania vypracovanú oprávnenou  osobou v dvoch vyhotoveniach, v prípade jednoduchých a drobných stavieb to môže byť osoba s príslušným odborným vzdelaním. Pri osobe s príslušným odborným vzdelaním je potrebné priložiť maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom z ktorých jednoznačne vyplýva, že sa jedná o vzdelanie stavebného smeru,

situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením parc. čísiel pozemkov a vzdialeností od okolitých susedných pozemkov a stavieb,

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (ktorými sú napr. SPP – distribúcia a. s., VVS a. s., VSD a. s., Slovak Telekom  a. s., OÚ Životného prostredia Rožňava, a ďalšie...). Stanoviská jednotlivých dotknutých orgánov závisia od konkrétneho riešeného prípadu umiestňovanej stavby,

doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu,

doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkov v platnom znení. Správny poplatok je navrhovateľ povinný uhradiť do pokladne Mestského úradu Rožňava alebo prevodom na účet mesta Rožňava. Platba kolkovými známkami nie je možná. Bankové spojenie:

VÚB Rožňava

č. ú. 27228582/0200

IČO: 00328758

 • pre vydanie stavebného povolenia:
 • projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach, vrátane statického posudku a projektu protipožiarnej bezpečnosti; ak ide o jednoduché a drobné stavby postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Pri osobe s príslušným odborným vzdelaním je potrebné priložiť maturitný list alebo vysokoškolský diplom, z ktorých jednoznačne vyplýva, že sa jedná o vzdelanie stavebného smeru,
 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby (list vlastníctva, spravidla by nemal byť starší ako tri mesiace) alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu. Za iné právo sa podľa § 139 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“) považuje:

užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu

právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou

právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,

kópiu z katastrálnej mapy (spravidla by nemala byť staršia ako tri mesiace),

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (ktorými sú napr. SPP – distribúcia a. s., VVS a. s., VSD a. s., Slovak Telekom,

(OÚ Životného prostredia Rožňava a ďalšie...). Stanoviská jednotlivých dotknutých orgánov závisia od konkrétneho riešeného prípadu povoľovanej stavby,

 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkov v platnom znení. Správny poplatok je navrhovateľ povinný uhradiť do pokladne Mestského úradu Rožňava alebo prevodom na účet mesta Rožňava. Platba kolkovými známkami nie je možná.

Bankové spojenie:

VÚB Rožňava

č. ú. 27228582/0200

IČO: 00328758

 • pre vydanie povolenia zmeny stavby pred dokončením:

projektovú dokumentáciu stavby ktorej sa zmena týka v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje:

súhrnnú a technickú správu obsahujúcu údaje v rozsahu navrhovanej zmeny stavby vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať negatívny účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,

situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,

stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,

ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,

doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté,

kópiu z katastrálnej mapy (spravidla nie staršiu ako tri mesiace),

pôvodné stavebné povolenie, z ktorého vyplýva na aký účel bola stavba, na ktorej sa má uskutočniť zmena povolená,

ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.

 • pre vydanie kolaudačného rozhodnutia:
 • aktuálny geometrický plán stavby vypracovaný oprávnenou osobou,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Stanoviská jednotlivých dotknutých orgánov, závisia od konkrétneho riešeného prípadu kolaudovanej stavby.
 • revíznu správu elektrického vedenia v stavbe a tlakovú skúšku plynovodných vedení stavby, ak stavba je napojená na elektrickú energiu a plyn,
 • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia ak k nim došlo,
 • certifikáty preukázania zhody o vhodnosti použitých stavebných materiálov, z ktorých je stavba vyhotovená, energetický certifikát budovy, z ktorého vyplýva, že budova spĺňa energetickú úspornosť a ochranu tepla v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, doklad o zaplatení správneho poplatku uhradeného do pokladne Mestského úradu Rožňava alebo prevodom na účet mesta Rožňava v zmysle „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení. Platba kolkovými známkami nie je možná.

Bankové spojenie:

VÚB Rožňava

č. ú. 27228582/0200

IČO: 00328758

 • pre vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby:
 • dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby. Za iné právo sa podľa § 139 ods. (1) stavebného považuje:

užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,

právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,

právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.

doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu na zmenu v užívaní stavby,

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, ktoré budú navrhovanou zmenou v užívaní stavby dotknuté (napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, OR Hasičského a záchranárskeho zboru Rožňava a ďalšie...). Stanoviská jednotlivých dotknutých orgánov, závisia od konkrétneho riešeného prípadu stavby, v ktorej sa uskutoční zmena v užívaní.

kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená. Ak sa uvedené doklady nezachovali je potrebné dokladovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby (pasport stavby),

 • doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkov v platnom znení. Správny poplatok je navrhovateľ povinný uhradiť do pokladne Mestského úradu Rožňava alebo prevodom na účet mesta Rožňava. Platba kolkovými známkami nie je možná.

Bankové spojenie:

VÚB Rožňava

č. ú. 27228582/0200

IČO: 00328758

 • pre vydanie povolenia na odstránenie stavby:
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k stavbe alebo k pozemkom,
 • technologický opis búracích prác ako aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania, doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi a to správcami sietí technického vybavenia územia (napr. SPP – distribúcia a. s., VSD a. s., VVS a. s., Slovak Telekom a. s., a ďalšie...), doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred, pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, ktorých záujmy z hľadiska odstránenia stavby sú dotknuté. Jednotlivé stanoviská dotknutých orgánov, závisia od konkrétneho riešeného prípadu odstraňovanej stavby.

Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napr. meračskú alebo modelovú), doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle „Sadzobníka správnych poplatkov“, tvoriaceho prílohu k zákonu č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkov v platnom znení. Správny poplatok je navrhovateľ povinný uhradiť do pokladne Mestského úradu Rožňava alebo prevodom na účet mesta Rožňava. Platba kolkovými známkami nie je možná.

Bankové spojenie:

VÚB Rožňava

č. ú. 27228582/0200

IČO: 00328758

 • pre vydanie oznámenia k ohláseniu drobnej stavby:
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku. Za iné právo k pozemku alebo stavbe sa podľa § 139 ods. (1) stavebného zákona považuje:

užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,

právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,

právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,

jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb,

jednoduchú dokumentáciu stavebného riešenia drobnej stavby, vrátane jej technického opisu,

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, ktorých záujmy budú drobnou stavbou dotknuté (napr. SPP – distribúcia a. s., VSD a. s., VVS a. s., a ďalšie...).

 • pre vydanie oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác:
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením. Za iné právo k pozemku alebo stavbe sa podľa § 139 ods. (1) stavebného zákona považuje:

užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,

právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,

právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,

písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

Vysvetlenie pojmov podľa stavebného zákona

 • iné práva k pozemkom a stavbám na nich:

Za iné práva k pozemkom a stavbám na nich sa v zmysle § 139 ods. (1) stavebného zákona podľa povahy prípadu rozumie

užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu

právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,

právo vyplývajúce z iných právnych predpisov

Od 01. 07. 2010 sa do stavebného zákona § 139 ods. (1) doplnilo písm. d), podľa ktorého za iné právo k pozemkom a stavbám sa považuje aj právo vyplývajúce zo zákonov:

č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

 • jednoduchá stavba:

Za jednoduché stavby sa podľa § 139b ods. (1) stavebného zákona považujú

bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie prípadne podkrovie,

stavby na individuálnu rekreáciu,

prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje     300 m2 a výšku 15 m,

oporné múry,

podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Podľa § 139b ods. (2) stavebného zákona sa stavby uvedené v odseku (1) považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

Podľa § 139b ods. (3) stavebného zákona sa za jednoduché stavby nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel a podobne.

 • drobná stavba:

Za drobné stavby sa podľa § 139b ods. (6) stavebného zákona považujú stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby a odpadky, sauny, úschovne bicyklov a  detských kočíkov, stavby športových zariadení.

b)  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Podľa § 139b ods. (7) stavebného zákona sa za drobné stavby považujú aj

stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

oplotenie (len ak sa buduje nové).Na výmenu alebo opravu oplotenia prípadne jeho častí ak sa nemení jeho trasa sa nevzťahuje režim ohlásenia, nakoľko v zmysle § 139b ods. (15) písm. a) stavebného zákona sú to práce na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie.

prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby

nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Podľa § 139b ods. (8) stavebného zákona sa za drobné stavby nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, vodné stavby, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel a podobne.