Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dotácie z rozpočtu mesta

Ako vybaviť dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava

Vybavuje:

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Erika Švedová
Eva Hovorková 058/7773 236 eva.hovorkova@roznava.sk
 

Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta. Dotácia z rozpočtu mesta bude poskytnutá až po schválení rozpočtu mesta Rožňava na príslušný kalendárny rok a je len doplnkovým zdrojom, na jej poskytnutie nie je právny nárok a je možné ju použiť na financovanie činnosti žiadateľa resp. na projekt.

Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava
 
1. krok INFORMÁCIE

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava môžu získať informácie vo Všeobecne záväznom nariadení mesta o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava, telefonicky alebo osobne na odbore kultúry,  športu a cestovného ruchu.

Z rozpočtu mesta sa  m ô ž u  poskytovať dotácie::
 
a/    právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta,
b/    iným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo na verejnoprospešné účely, na podporu podnikania a zamestnanosti,
c/    neziskovým organizáciám pôsobiacim na území mesta,


POZOR
Dotácia nemôže  byť poskytnutá:

-    Fyzickým osobám – nepodnikateľom,
-    Subjektom, ktorých zriaďovateľom je mesto Rožňava,
-    žiadateľom, ktorí:
a/  majú po lehote splatnosti záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
b/  majú po lehote splatnosti záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnej poisťovni alebo   zdravotným poisťovniam,
c/ sú v úpadku, alebo platobne neschopný v zmysle zákona č 7//2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bol na nich vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo sú trestne stíhaní
d/ majú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Poskytnutú dotáciu  nie  je  možné  použiť na:

a/    nákup alkoholických a tabakových nápojov,
b/    úhradu miezd, platov, odmien (okrem prípadov v ČL. 2 ods. 5 v zmysle VZN)
c/    splácanie úveru, úrokov a jeho príslušenstva,
d/     refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
e/     nákup vecí nesúvisiacich s projektom resp. s predmetom činnosti príjemcu dotácie
f/    obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektových dokumentácií.
g/    prenájom (ako v bode f)
h/    na činnosť politických strán, alebo politických hnutí

 

2. krok  PODANIE ŽIADOSTI

PODANIE ŽIADOSTI

Mesto každoročne do konca februára  príslušného roku zverejní výzvu na predkladanie žiadostí na webovom sídle mesta a úradnej tabuli. Žiadosť musí byť podaná v termíne do 31.3. príslušného kalendárneho roka.
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené vo VZN) je potrebné podať :
•    osobne v kancelárii 1. kontaktu - podateľňa
•    poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
•    e-mailom na adresu: podatelna@roznava.sk

Písomná žiadosť spočíva v predložení vyplneného a podpísaného formulára podľa  prílohy č. 1, ktorý obsahuje:

2. Prílohy k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta (PDF, 609 kB)

a)    základné údaje o žiadateľovi a žiadanej dotácii, pričom medzi povinné údaje patrí identifikácia žiadateľa, vlastné IČO a číslo účtu vo formáte IBAN,
b)    tabuľku s finančným rozpisom predbežných nákladov na projekt / činnosť,
c)    oznámenie o použití loga mesta a sloganu v zmysle VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane,
d)    vyhlásenie o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie,
e)    čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa Čl. 2 ods. 2 písm. c)

Žiadateľ dotácie je povinný predložiť v žiadosti o dotáciu spolufinancovanie vo výške minimálne 20%.

Vyradenie žiadosti
Žiadosti, ktoré budú predložené po termíne, alebo po formálnej kontrole  a výzve na doplnenie nebudú obsahovať požadované náležitosti, nebudú posudzované a budú vyradené.

 

3. krok 

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa postúpia príslušným komisiám, ktoré pri prerokovaní prihliadajú najmä na:
a)    účel dotácie
b)    splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie stanovených VZN
c)    hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami


Jeden žiadateľ môže podať len 1 žiadosť o dotáciu v danom rozpočtovom roku.

Komisie uznesením prerozdelenie dotácií odporučia na schválenie mestskému zastupiteľstvu.  
Subjektu, ktorému už bola poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu mesta z položky dotácie, už nie je možné poskytnúť v danom roku finančné prostriedky z položky rezerva.

 

4. krok  POSKYTNUTIE DOTÁCIE

Po schválení dotácií mestským zastupiteľstvom je subjekt vyzvaný k podpísaniu dohody o poskytnutie dotácie.
Zoznam schválených  dotácií bude uverejnený na webovom sídle mesta a v priebehu roka bude uverejňované ich priebežné čerpanie.
Poskytovaním dotácií je prednostne podporovaná činnosť a podujatia usporiadané na území mesta, ktoré podporujú deti a mládež.

 

5. krok  ČERPANIE DOTÁCIE

Dotácia sa poskytuje na schválený projekt v danom mesiaci, resp. na činnosť v kalendárnom roku, kedy bola žiadosť podaná. Finančné prostriedky sa poskytujú podľa finančných možností mesta. Poskytnutá dotácia je neprenosná. 

 
6. krok  VYUČTOVANIE DOTÁCIE

Vyúčtovanie musí obsahovať:

Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. príjemca, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju vyúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, v prípade dotácie poskytnutej na činnosť, alebo na dotácie na akciu v mesiaci december, najneskôr do 12.00 hod. 30.12. príslušného roku. Príjemca je povinný vyúčtovanie preložiť na predpísanom formulári podľa prílohy č. 2, ktorý obsahuje:
a)    základné údaje o žiadateľovi a výške poskytnutej a použitej dotácie s podpisom štatutárneho zástupcu,
b)    tabuľku presného finančného rozpisu nákladov v predpísanom členení – vlastné zdroje/dotácia
c)    povinné prílohy vyúčtovania dotácie:
•    prehľad dokladov s doloženými kópiami dokladov podľa VZN Čl. 8 číslo 2 bod c, prvý odsek
•    dokumentácia o realizácii predmetu dotácie – záverečná správa s fotodokumentáciou
•    spôsob propagácie poskytovateľa dotácie
•    v prípade amatérskeho športovca aj kópiu zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak ju má uzatvorenú.

Príjemca dotácie pri vyúčtovaní je povinný dokladovať toľko percent spolufinancovania, na koľko sa zaviazal v žiadosti, vychádzajúc z výšky skutočne poskytnutej dotácie.

Pri vyúčtovaní dotácie príjemca preukáže finančné krytie nákladov spojených na projekt resp. činnosť: (kópie) účtenky, príjmový a výdavkový doklad, faktúry – spôsob úhrady, pokladničný doklad a pod. v zmysle dohody o poskytnutí dotácie.

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom DPH, nemôže byť pri vyúčtovaní dotácie mestom uznaný výdavok na úhradu DPH.

Pri porušení finančnej disciplíny žiadateľom, postupuje mesto podľa osobitného predpisu (§31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

TLAČIVÁ

 

Zoznam schválených dotácií za predchádzajúce roky je zverejnený na internetovej stránke mesta  klik TU