Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Životné prostredie

Súhlas na výrub drevín mimo lesa a na území mesta
 

Vybavuje:
Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Roland Lázár, III. posch. MsÚ, č. dv. 307

Postup pri vybavovaní

Ochranu prírody a krajiny, ako aj výrub drevín upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

Podanie žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa a na území mesta (PDF 193 kB) podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nájdete v sekcií: Občan/Formuláre a tlačivá/Životné prostredie alebo si môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave – odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť s potrebnými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 60 dní pred uskutočnením plánovaného výrubu.

Ak je v rámci posúdenia žiadosti zistený nedostatok (žiadosť nie je úplná), správne konanie sa preruší a žiadateľ je vyzvaný, aby v určenej lehote nedostatky podania odstránil.

Poplatky:

Podľa sadzobníka správnych poplatkov uvedených v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v platnom znení – poplatok za podanie žiadosti o vydanie súhlasu je pre:
  1. Fyzickú osobu - 10,-€
  2. Právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou - 100,-€

Správny poplatok je povinný žiadateľ zaplatiť pri podaní žiadosti do pokladne Mestského úradu alebo prevodom na účet mesta Rožňava na č. SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s., pobočka Rožňava. Platba kolkovými známkami nie je možná!

 

Zabezpečenie údržby, úpravy – ošetrenia drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta

Vybavuje:

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Roland Lázár, III. posch. MsÚ, č. dv. 307

Postup pri vybavovaní

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavanie drevín upravuje vyhláška č. 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržiavanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.

Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržiavanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

Podanie žiadosti:

Žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy – ošetrenia drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta nájdete v sekcií: Občan/Formuláre a tlačivá/Životné prostredie alebo si môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave – odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť so situačným náčrtom (záujmové dreviny zakreslené napríklad do kópie z katastrálnej mapy, čo umožní identifikáciu dreviny v teréne) je potrebné podať v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave – odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK.

Poplatky:

Bez poplatkov.

 

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia na malý zdroj znečisťovani

Vybavuje:

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
 
Ing. Alena Baffyová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307

Postup pri vybavovaní

Zdroj znečisťovania ovzdušia je:

  • stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
  • mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.

Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia členia na:

  • veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok,
  • stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja,
  • malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný vo Vyhláške č. 410/2012 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

V pochybnostiach o vymedzení zdroja rozhoduje Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Podľa § 27 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f).

Podanie žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona  NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na vydanie rozhodnutia sa podáva ak ide o povolenie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa podáva na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.

Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. f/ zákona  NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa podáva na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategória malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Žiadosti o udelenie súhlasu orgánu ovzdušia nájdete v sekcií: Občan/Formuláre a tlačivá/Životné prostredie alebo si môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave – odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť s príslušnou projektovou dokumentáciou je potrebné podať v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave – odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK.

Poplatky:

Pri podaní žiadosti sa platí správny poplatok, ktorý je určený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, položka č. 162 „Sadzobníka správnych poplatkov“.

Správny poplatok je povinný žiadateľ zaplatiť pri podaní žiadosti do pokladne Mestského úradu alebo prevodom na účet mesta Rožňava na č. SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s., pobočka Rožňava. Platba kolkovými známkami nie je možná!

 

Oznámenie údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Vybavuje:

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Ing. Alena Baffyová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307

Postup pri vybavovaní

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia upravuje zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a určenie výšky poplatku na území mesta Rožňava podrobne ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených v zákone.

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“), rozhoduje prenesenom výkone štátnej správy obec.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

Podanie oznámenia:

Tlačivo na vyplnenie údajov o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia nájdete v sekcií: Občan/Formuláre a tlačivá/Životné prostredie alebo v sekcií: Mesto/VZN/Platné (účinné) VZN.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Poplatky:

Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.