Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Cestná doprava a pozemné komunikácie

Určenie stanovišťa vozidla taxislužby

Vybavuje:

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307
 

Postup pri vybavovaní

Verejnú správu v cestnej doprave upravuje zákon č. 56/2012 Z. z o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Obec určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci podľa § 44 písm. f) tohto zákona.  

Podmienky určenia stanovišťa vozidla taxislužby na území mesta Rožňava podrobne ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta (PDF, 210 kB). Určenie stanovišťa vozidla taxislužby sa vydáva na základe žiadosti dopravcu alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Na určenie stanovišťa vozidla taxislužby sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty a verejnej účelovej cesty

 

Vybavuje:

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307

Postup pri vybavovaní

Užívanie pozemných komunikácií upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Na užívanie pozemných komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), je potrebné povolenie príslušného cestného správneho orgánu.
 

Takým užívaním je najmä:

 • preprava nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi,
 • umiestňovanie zariadení alebo predmetov na pozemnej komunikácii, najmä predajných, reklamných alebo zábavných,
 • umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na pozemnej  komunikácii, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť,
 • usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti cesty, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 • hnanie stáda dobytka po ceste,
 • vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla cesta poškodiť,
 • zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu.

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Podanie žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty a verejnej účelovej cesty v meste Rožňava:

 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie s uvedením potrebných príloh nájdete v sekcií: Občan/Formuláre a tlačivá/Cestná doprava a pozemné komunikácie resp. klik TU alebo si tlačivo žiadosti môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, na pracovisku Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.
 • Pri zmene užívateľa, podmienok užívania alebo pri inej zmene je potrebné požiadať o nové povolenie, alebo o zmenu povolenia.

Poplatky:

 • Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov          

 

 

Povolenie uzávierky miestnej cesty a verejnej účelovej cesty 

Vybavuje:

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307

Postup pri vybavovaní

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov premávka na pozemných komunikáciách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, alebo sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžaduje nevyhnutný verejný záujem, najmä:

 • pri vykonávaní prác na komunikáciách,
 • pri zvláštnom užívaní komunikácie,
 • pri živelnej pohrome,
 • na zaistenie bezpečnostných opatrení,
 • ak to nevyhnutne vyžaduje stav komunikácie a jej ochrana.

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje príslušný cestný správny orgán. 

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Podanie žiadosti o povolenie uzávierky miestnej cesty a verejnej účelovej cesty v meste Rožňava:

 • Žiadosť o povolenie uzávierky s uvedením potrebných príloh nájdete v sekcií: Občan/Formuláre a tlačivá/Cestná doprava a pozemné komunikácie resp. klik TU alebo si tlačivo žiadosti môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, na pracovisku Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.
 • Ak sa má uzávierka alebo obchádzka časovo alebo miestne rozšíriť, treba podať novú žiadosť

Poplatky:

 • Povolenie uzávierky pozemnej komunikácie podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 

Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty

Vybavuje:

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307

Postup pri vybavovaní

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii. Odstránenie takejto poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie.

Príslušný cestný správny orgán na základe žiadosti predloženej vlastníkom alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia pozemnej komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia.
 

Podanie žiadosti:

 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie s uvedením potrebných príloh nájdete v sekcií: OBČAN - Formuláre a Tlačivá - Cestná doprava a pozemné komunikácie, klik TU alebo si tlačivo žiadosti môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, na pracovisku Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.
 • Pri zmene užívateľa, podmienok užívania a podobne je potrebné požiadať o nové povolenie, prípadne o zmenu povolenia.

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

 

Podanie žiadosti o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty v meste Rožňava:

 • Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie nájdete v sekcií: Občan/Formuláre a tlačivá/Cestná doprava a pozemné komunikácie resp. klik TU alebo si tlačivo žiadosti môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, na pracovisku Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.