Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Cestná doprava a pozemné komunikácie

Určenie stanovišťa vozidla taxislužby

Vybavuje:
 
Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
 
 
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307
058/7773 278
 
 
 

Postup pri vybavovaní

 

Verejnú správu v cestnej doprave upravuje zákon č. 56/2012 Z. z o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Obec určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci podľa § 44 písm. f) tohto zákona.  

Podmienky určenia stanovišťa vozidla taxislužby na území mesta Rožňava podrobne ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta (PDF, 210 kB). Určenie stanovišťa vozidla taxislužby sa vydáva na základe žiadosti dopravcu alebo ním poverenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Na určenie stanovišťa vozidla taxislužby sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

 
 

 

Oznámenie o vzniku poruchy na vedeniach uložených v miestnej komunikácii

 
 
Vybavuje:
 
Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
 
 
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307
058/7773 278
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach (ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na komunikácii. Odstránenie takejto poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. 

 

Podanie oznámenia a žiadosti:

 • Oznámenie o vzniku poruchy na vedeniach uložených v miestnej komunikácii a žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie nájdete v sekcií: OBČAN - Formuláre a Tlačivá - Cestná doprava a pozemné komunikácie, klik TU alebo si tlačivo žiadosti môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, na pracovisku Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.

 

 


 

Povolenie uzávierky miestnej komunikácie na území mesta

 

Vybavuje:
 
Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
 
 
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307
058/7773 278
 
 
 

Postup pri vybavovaní

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) premávka na pozemných komunikáciách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, ak to vyžadujú nevyhnutné verejné záujmy, najmä:

 • pri vykonávaní prác na komunikáciách,
 • pri zvláštnom užívaní komunikácie,
 • pri živelnej pohrome,
 • na zaistenie bezpečnostných opatrení,
 • ak to nevyhnutne vyžaduje stav komunikácie a jej ochrana.

Označenie uzávierky zabezpečuje žiadateľ na svoje náklady a zodpovedá za stav tohto označenia po dobu uzávierky.

 

Podanie žiadosti:

 • Žiadosť o povolenie uzávierky s uvedením potrebných príloh nájdete v sekcií: OBČAN - Formuláre a Tlačivá - Cestná doprava a pozemné komunikácie, klik TU alebo si tlačivo žiadosti môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, na pracovisku Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.
 • Ak sa má uzávierka časovo alebo miestne rozšíriť, je nutné podať novú žiadosť.

 

Poplatky:

 • Povolenie uzávierky miestnej komunikácie podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 70 eur.

 

 

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta

 
 
Vybavuje:
 
Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
 
 
Alena Šikúrová, III. posch. MsÚ, č. dv. 307
058/7773 278
 
 
Postup pri vybavovaní
 

Užívanie pozemných komunikácií upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Na užívanie pozemných komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (zvláštne užívanie), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. Takým užívaním je najmä:

 • preprava nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi,
 • umiestňovanie zariadení alebo predmetov na pozemnej komunikácii, najmä predajných, reklamných alebo zábavných,
 • umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na pozemnej  komunikácii, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť,
 • usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti cesty, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 • hnanie stáda dobytka po ceste a miestnej komunikácii,
 • vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla cesta alebo miestna komunikácia poškodiť,
 • zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu.

Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania pozemných komunikácií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní s odchýlkami.

 

Podanie žiadosti:

 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie s uvedením potrebných príloh nájdete v sekcií: OBČAN - Formuláre a Tlačivá - Cestná doprava a pozemné komunikácie, klik TU alebo si tlačivo žiadosti môžete osobne vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, na pracovisku Odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.
 • Pri zmene užívateľa, podmienok užívania a podobne je potrebné požiadať o nové povolenie, prípadne o zmenu povolenia.

 

Poplatky:

 • Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 80 eur.