Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Sociálna pomoc

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky alebo nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi

Vybavuje:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr. Ludmila Černická

Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí

1. krok INFORMÁCIE

Informácie o poskytnutí pomoci, postupe a vybavovaní žiadostí ako aj samotné tlačivá pre obyvateľov mesta  s trvalým pobytom v meste Rožňava poskytnú zamestnanci odboru sociálnych vecí a bytovej politiky.  

Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. Mesto ju poskytuje podľa schváleného rozpočtu. Podmienky poskytovania sú uvedené v §4 – 6 VZN mesta Rožňava  o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti. 

2. krok PODANIE ŽIADOSTI

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v žiadosti je potrebné podať :

  • Osobne v kancelárii 1. kontaktu – podateľňa

  • Poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01  Rožňava

3. krok KONTROLA DOKLADOV – VÝZVA NA DOPLNENIE

Po zaevidovaní žiadosti spolu s povinným  prílohami sa vykoná kontrola úplnosti a správnosti predložených dokladov. V prípade neúplnej žiadosti je žiadateľ vyzvaný na doplnenie podania v lehote do 8 dní od doručenia výzvy.

4. krok MIESTNE ŠETRENIE

V prípade úplnej žiadosti sa vykonáva mieste šetrenie za účelom zistenia sociálnych, majetkových a  príjmových pomerov žiadateľa a spolu posudzovaných osôb.

5. krok RIEŠENIE ŽIADOSTI (poskytnutie / neposkytnutie)

Mesto pri riešení žiadosti postupuje v súlade s VZN a platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú podmienky poskytnutia / neposkytnutia ako aj maximálnu výšku pomoci.

6. krok OZNÁMENIE/ROZHODNUTIE

Žiadateľ je o výsledku riešenia jeho žiadosti informovaný oznámením / rozhodnutím v zákonom stanovenej lehote (do 30 dní ak nebolo konanie prerušené v zmysle platných právnych predpisov).

Právna úprava