Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Matrika

ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA DO MATRIKY

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

"Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov."

Prekladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici sa neukladá ako povinnosť.

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matričný úrad vystaví rodný list.

Ak je matka dieťaťa vydatá:

Na matričný úrad sa musí dostaviť osobne manžel matky a predloží:

 • platné občianske preukazy obidvoch rodičov

Ak je matka dieťaťa slobodná:

 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
Ak je matka dieťaťa rozvedená:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
Ak je matka dieťaťa vdova:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
Lehota na vybavenie:  
 • na počkanie

SÚHLASNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV O URČENÍ OTCOVSTVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebujete:
 • potrebná je prítomnosť obidvoch rodičov
Ak je matka dieťaťa slobodná:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
Ak je matka dieťaťa rozvedená:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
Ak je matka dieťaťa vdova:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
Rodičia sa musia dohodnúť na priezvisku dieťaťa - mužský, aj ženský tvar a zároveň určia osobné meno pre dieťa mužského pohlavia, aj ženského pohlavia.
Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom obce alebo orgánom cirkvi.

Štátny občania SR predkladajú predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Slobodní

 • platné občianske preukazy

Ovdovelí

 • platné občianske preukazy

Rozvedení

 • platné občianske preukazy

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím maželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave,
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Poplatky:
 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt  30 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby  30 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo  mimo úradne určenej miestnosti   100 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 280 €
 • Uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  280 €

ZÁPIS DO ÚMRTNEJ MATRIKY

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach potvrdené prehliadajúcim lekárom
 •  občiansky preukaz zosnulého (v prípade straty občianského preukazu potvrdenie o OP vydané OR PZ oddelenie dokladov)
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby

Lehota na vybavenie: 

 • na počkanie

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali štátnym občanom SR v cudzine: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Žiadosť o zápis do Osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.

Potrebujete:  

 • potrebná je Vaša osobná účasť
 • matričný doklad z krajiny, kde nastala matričná udalosť (RL, SL, ÚL)
 • občianský preukaz žiadateľa a kópia občianského preukazu alebo GP cudzieho ŠO

Upozornenie: 

 • matričné doklady musia byť osvedčené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom na území SR okrem ČR. Štáty EÚ vydávajú matričné doklady s viac jazyčným štandardným formulárom. Takýto doklad nie je  potrebné prekladať.

Poplatok: 

 • 15 €

VYDANIE DUPLIKÁTU MATRIČNÉHO DOKLADU

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka
 • platný občiansky preukaz vybavujúceho

Poplatok: 7 €

Lehota na vybavenie: 

 • na počkanie

VYDANIE DUPLIKÁTU MATRIČNÉHO DOKLADU NA POUŽITIE V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ - viacjazyčný štandardný formulár

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka
 • platný občiansky preukaz vybavujúceho

Poplatok: 2 X 7 €

Lehota na vybavenie: 

 • na počkanie

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE DO 3 MESIACOV OD PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA SÚDU

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

Potrebujete

 • potrebná je Vaša osobná účasť
 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz

Lehota na vybavenie: 

 • 30 dní

Poplatok: 

 • 7 €

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

 • platný občiansky preukaz

Lehota na vybavenie: 

 • na počkanie

Poplatok: 

 • 7 €