Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Matrika

 
ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA DO MATRIKY
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matričný úrad vystaví rodný list a žiadosť  o príspevok pri narodení dieťaťa.
 
Ak je matka dieťaťa vydatá:
Na matričný úrad sa musí dostaviť osobne manžel matky a predloží:
 • platné občianske preukazy obidvoch rodičov

 

Ak je matka dieťaťa slobodná:

 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 
Ak je matka dieťaťa rozvedená:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 
Ak je matka dieťaťa vdova:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 
Lehota na vybavenie:  
 • na počkanie

 

SÚHLASNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV O URČENÍ OTCOVSTVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU

 

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 

 

Postup pri vybavovaní

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebujete:
 • potrebná je prítomnosť obidvoch rodičov

Ak je matka dieťaťa slobodná:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz

Ak je matka dieťaťa rozvedená:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz

Ak je matka dieťaťa vdova:
 • platný občiansky preukaz
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 
Rodičia sa musia dohodnúť na priezvisku dieťaťa - mužský, aj ženský tvar a zároveň určia osobné meno pre dieťa mužského pohlavia, aj ženského pohlavia.
 
Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

 


 
UZAVRETIE MANŽELSTVA
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
Postup pri vybavovaní
 

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Slobodní

 • platné občianske preukazy

 

Ovdovelí

 • platné občianske preukazy

 

Rozvedení

 • platné občianske preukazy
 
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
 
Cudzinci predložia
Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím maželstva tieto doklady:
 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave,
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
 
 
Poplatky:
 • Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  na inom než príslušnom matričnom úrade  20 € 
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  štátnymi občanmi Slovenskej republiky  20 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom na inom než príslušnom matričnom úrade 35 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo určenej doby  20 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo úradne určenej miestnosti   70 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami, kedy aspoň jeden z nich má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 200 €
 • Uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  200 €
 

 

ZÁPIS DO ÚMRTNEJ MATRIKY

 

Vybavuje:

 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete: 
 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach potvrdené prehliadajúcim lekárom
 •  občiansky preukaz zosnulého (v prípade straty občianského preukazu potvrdenie o OP vydané OR PZ oddelenie dokladov)
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby

 

Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

 

Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali štátnym občanom SR v cudzine: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Žiadosť o zápis do Osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.

 

Potrebujete:  
 • potrebná je Vaša osobná účasť
 • matričný doklad z krajiny, kde nastala matričná udalosť (RL, SL, ÚL)
 • občianský preukaz žiadateľa a kópia občianského preukazu alebo GP cudzieho ŠO
 
Upozornenie: 
 • matričné doklady musia byť osvedčené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom na území SR okrem ČR. Štátty EÚ vydávajú matričné doklady s viac jazyčným standardným formulárom. Takýto doklad nie je  potrebné prekladať.
 
Poplatok: 
 • 10 €

 

VYDANIE DUPLIKÁTU MATRIČNÉHO DOKLADU
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete: 
 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka
 • platný občiansky preukaz vybavujúceho

 

Poplatok: 5 €
 
Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

 
VYDANIE DUPLIKÁTU MATRIČNÉHO DOKLADU NA POUŽITIE V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ - viacjazyčný štandardný formulár
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete: 
 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka
 • platný občiansky preukaz vybavujúceho

 

Poplatok: 2 X 5 €
 
Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

 


 

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE DO 3 MESIACOV OD PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA SÚDU
 
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete
 • potrebná je Vaša osobná účasť
 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 
Lehota na vybavenie: 
 • 30 dní
 
Poplatok: 
 • 5 €

 

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete: 
 • platný občiansky preukaz

 

Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie
 
Poplatok: 
 • 5 €