Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Matrika

ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA DO MATRIKY
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť  o príspevok pri narodení dieťaťa.
 
Ak je matka dieťaťa vydatá:
Na matričný úrad sa musí dostaviť osobne manžel matky a predloží:
 • platné občianske preukazy obidvoch rodičov
 • sobášny list

 

Ak je matka dieťaťa slobodná:

 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 €  v hotovosti)
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 
Ak je matka dieťaťa rozvedená:
 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • právoplatný rozsudok o rozvode ( ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad)
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list z predchádzajúceho manželstva
 • ak matka dieťaťa po rozvode prijala predchádzajúce priezvisko, potvrdenie o tom
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 
Ak je matka dieťaťa vdova:
 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 
Lehota na vybavenie:  
 • na počkanie

 

SÚHLASNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV O URČENÍ OTCOVSTVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU

 

Vybavuje:

Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 

 

Postup pri vybavovaní

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebujete:
 • potrebná je prítomnosť obidvoch rodičov

Ak je matka dieťaťa slobodná:
 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € v hotovosti)
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

Ak je matka dieťaťa rozvedená:
 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • právoplatný rozsudok o rozvode ( ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad)
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list z predchádzajúceho manželstva
 • ak matka dieťaťa po rozvode prijala predchádzajúce priezvisko, potvrdenie o tom
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

Ak je matka dieťaťa vdova:
 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 
Rodičia sa musia dohodnúť na priezvisku dieťaťa - mužský, aj ženský tvar a zároveň musia určiť osobné meno pre dieťa mužského pohlavia, aj ženského pohlavia.
 
Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

 


 
UZAVRETIE MANŽELSTVA
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
Postup pri vybavovaní
 

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.

Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Slobodní

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy

 

Ovdovelí

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte:
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

 

Rozvedení

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte:
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
 
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
 
Cudzinci predložia
Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím maželstva tieto doklady:
 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave,
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
 
Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť staršie ako šesť mesiacov.
Doklady majú byť overené príslušným overením (Apostille, legalizačná a superlegalizačná doložka)
 
Poplatky:
 • Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  na inom než príslušnom matričnom úrade  20 € 
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  štátnymi občanmi Slovenskej republiky  20 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom na inom než príslušnom matričnom úrade 35 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo určenej doby  20 €
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo úradne určenej miestnosti   70 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami, kedy aspoň jeden z nich má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 200 €
 • Uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  200 €
 
Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

 

ZÁPIS DO ÚMRTNEJ MATRIKY

 

Vybavuje:

 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete: 
 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
 •  občiansky preukaz zosnulého
 • matričný doklad zosnulého (rodný list, sobášny list)
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby

 

Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

 

Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Žiadosť o zápis do Osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.

 

Potrebujete:  
 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť osoby s overeným splnomocnením
 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list
 
Upozornenie: 
 • doklady musia byť osvedčené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom na území SR
 
Lehota na vybavenie: 
 • 3 mesiace

 

VYDANIE DUPLIKÁTU MATRIČNÉHO DOKLADU
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete: 
 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka
 • platný občiansky preukaz vybavujúceho

 

Poplatok: 5 €
 
Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie

 

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE DO 3 MESIACOV OD PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA SÚDU
 
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete
 • potrebná je Vaša osobná účasť
 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode

 

Lehota na vybavenie: 
 • 30 dní

 

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE
 
Vybavuje:
 
Matričný úrad Rožňava
 
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 
Potrebujete: 
 • platný občiansky preukaz

 

Lehota na vybavenie: 
 • na počkanie