Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 
Vybavuje:
 
Odbor všeobecnej a vnútornej správy
 
 
Adriána Majerníková
prízemie MsÚ, č. dv. 057
 
V prípade neprítomnosti zastupujú:
Jana Auxtová
podateľňa KPK
 
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
058/7773 262
 
 
058/7773 234
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
058/7773 240
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup pri vybavovaní
 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovanie podpisov

Pri osvedčovaní podpisu na listine mesto zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy. Za obsah a formálnu správnosť listiny mesto nezodpovedá.

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca

 

Poplatok: 2,-€ za každý podpis

 

Osvedčovanie fotokópií listín, alebo odpisov listín

Mesto pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej fotokópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom, alebo s jej osvedčenou fotokópiou. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Potrebné doklady:

  • originál listiny
  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

 

Poplatok: 2,-€ za každú aj začatú stranu originálu.