Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Adriána Majerníková
prízemie MsÚ, č. dv. 057
V prípade neprítomnosti zastupujú:
Ing. Jana Mandátová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Judita Krúzsová, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
Jarmila Brutovszká, kancelária prízemie MsÚ, č. dv. 056
 
 
 
 
 
Postup pri vybavovaní

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovanie podpisov

Pri osvedčovaní podpisu na listine mesto zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy. Za obsah a formálnu správnosť listiny mesto nezodpovedá.

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca

Poplatok: 2,-€ za každý podpis

Osvedčovanie fotokópií listín, alebo odpisov listín

Mesto pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej fotokópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom, alebo s jej osvedčenou fotokópiou. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Potrebné doklady:

  • originál listiny
  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Poplatok: 2,-€ za každú aj začatú stranu originálu.

UPOZORNENIE: Obvodný úrad a obec nevykonávajú osvedčovanie, ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine.
(Zákon č. 599/2001 Z.z.)