Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy

Erika Nagypálová

Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí

 • Žiadosť o sprístupnenie informácie môže podať fyzická i právnická osoba a to písomne, ústne, elektronickou poštou, telefonicky, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť môže byť vyhotovená na formulári, ktorý je prílohou č. 1 tejto Smernice.
 • Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
  • komu je určená (povinná osoba)
  • kto ju podáva ( fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, adresu, právnická osoba uvedie obchodné meno a sídlo)
  • akú informáciu žiada žiadateľ sprístupniť
  • požadovaný spôsob sprístupnenia informácie
  • dátum podania, prípadne zasielania žiadosti
  • pri písomnej žiadosti podpis žiadateľa   
 • Vzor žiadosti nájdete sekcii OBČAN / Formuláre a tlačivá / Sprístupnenie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.  alebo klik TU
 • Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné doručiť:
  • písomne prostredníctvom poštovej služby
  • písomne – osobne do podateľne Mestského úradu Rožňava
  • e-mailom na: podatelna@roznava.sk
  • ústne alebo telefonicky u vecne príslušného pracovníka