Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Evidencia obyvateľov

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
 
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt, alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Formuláre

Potrebné doklady       
 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze. Ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR, alebo platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov)
 • Originál dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti občan nepredkladá ohlasovni ( výpis listu vlastníctva v listinnej podobe), ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje o vlastníctve nehnuteľnosti potrebné na účel overenia vlastníckeho práva, alebo spoluvlastníckého práva k budove, alebo jej časti. 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt podpísaním pred pracovníkom ohlasovne, alebo s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a jej časti
 • potvrdenie sa nevyžaduje ak ide o prihlásenie vlastníka, alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
Poplatky
 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo výške 5€ na požiadanie občana.
 

Narodenie dieťaťa

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk
 

Postup pri vybavovaní

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni zákonným zástupcom. Zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa vydaný MV SR – Osobitnou matrikou Bratislava.

Odhlásenie  trvalého pobytu

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Doterajší trvalý pobyt občana sa odhlási spôsobom, že občan sa prihlási na nový trvalý pobyt a tým automaticky zaniká predošlý pobyt. Ak sa jedná o nový trvalý pobyt v inom meste, príslušný úrad zabezpečí nahlásenie tejto zmeny do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu občana zaslaním odhlasovacieho lístka.

Poplatky
 • bez poplatku

Skončenie TP, vysťahovanie do zahraničia

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk
 

Postup pri vybavovaní

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje p jeho trvalom pobyte: v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí, ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

Zrušenie trvalého pobytu

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Potrebné doklady a dokumenty

 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
 • Originál dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti občan nepredkladá ohlasovni ( výpis listu vlastníctva v listinnej podobe), ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje o vlastníctve nehnuteľnosti potrebné na účel overenia vlastníckeho práva, alebo spoluvlastníckého práva k budove, alebo jej časti. 
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi, alebo spoluvlastníkovi budovy, alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, alebo spoluvlastníka.

Formuláre

Prechodný pobyt

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
 
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze. Ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR, alebo platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov)
 • ak nemá platný občiansky preukaz, predkladá potvrdenie o občianskom preukaze
 • Originál dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti občan nepredkladá ( výpis listu vlastníctva v listinnej podobe), ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje o vlastníctve nehnuteľnosti potrebné na účel overenia vlastníckeho práva, alebo spoluvlastníckého práva k budove, alebo jej časti. 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti
 • potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide :
  • o prihlásenie vlastníka, alebo spoluvlastníka
  •  o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania  nehnuteľnosti
  • o prihlásenie manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 • vlastník prípadne všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Formuláre

Ukončenie prechodného pobytu

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť ak mu bolo vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu

Upozornenie

 • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol občan prihlásený, ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. 
Poplatky
 • bez poplatku

Zrušenie prechodného pobytu

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Potrebné doklady 

 • platný občiansky preukaz
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia prechodný pobyt nemá k predmetnému bytu, alebo budove žiadne užívacie právo, aktuálny Originál dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti občan nepredkladá ( výpis listu vlastníctva v listinnej podobe), ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje o vlastníctve nehnuteľnosti potrebné na účel overenia vlastníckeho práva, alebo spoluvlastníckého práva k budove, alebo jej časti. , právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní). Návrh na zrušenie prechodného pobytu nemožno podať voči vlastníkovi, alebo spoluvlastníkovi budovy, alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, alebo spoluvlastníka. 
Formuláre
Poplatky
 • bez poplatku

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vystavenie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz 

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte vo výške 5

Poskytovanie informácií o pobyte

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Občan môže na základe písomnej žiadosti požiadať o oznámenie o mieste pobytu obyvateľa.

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz          

Formuláre

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Občan môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu; vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov – táto lehota nesmie byť dlhšia  ako 3 roky.

Formulár

Elektronické prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Eva Lázárová
Ing. Agnesa Vodová 058/7773237 agnesa.vodova@roznava.sk
 
Postup pri vybavovaní

Podanie prihlásenia, alebo odhlásenia na trvalý pobyt, prípadne vyžiadania si potvrdenia o pobyte je možné už uskutočniť aj elektronicky. Momentálne sú prostredníctvom portálu ministerstva vnútra dostupné viaceré elektronické služby, ktorých zoznam aj s krátkym popisom nájdete na web. stránke www.slovensko.sk  

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby Centrálnej ohlasovne budete potrebovať:

Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlasujete sa k službe. K občianskemu preukazu aj čítačku kariet.

Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Tlačivá