Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Podnikatelia

Oznámenie o začatí činnosti prevádzky / realizácii podnikateľského zámeru/ v meste Rožňava a návrh prevádzkového času

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

Tlačivá:

 

Návrh na zmenu prevádzkovej doby v prevádzke

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

 

Oznámenie o zrušení prevádzky – ukončení činnosti prevádzkárne

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

 

 

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzkárne

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podatelne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

 

 

Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

Vybavuje:
Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
Ing. Jana Nemes, III. poschodie č. dv. 312

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohou

 

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb.

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
 
Adriana Majerniková, prízemie, č.dv. 057
058/7773 262 adriana.majernikova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 €.

Zmena priezviska alebo trvalého pobytu o osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 2 €.

 

Výmaz z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb. vedenej na MsÚ v Rožňave

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Adriana Majerniková, prízemie, č.dv. 057 058/7773 262 adriana.majernikova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky.

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – ambulantný predaj

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – drobnopestovateľ, drobnochovateľ

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohou.

Tlačivá:

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb TRHOVISKO

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
 
 
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk
Postup pri vybavovaní
Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.

 

Vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste – stánok

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
058 / 7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní

Vyplnené tlačivo doručiť do podateľne MsÚ poštou, alebo elektronicky aj s prílohami.