Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Bývanie

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
byty postavené s podporou štátu - Družba, Nadabula
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
 
 
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok  PRED PODANÍM ŽIADOSTI
 

Pred podaním žiadosti odporúčame prepočítať si priemerný mesačný čistý príjem žiadateľa a osôb, ktoré budú tvoriť domácnosť za rok predchádzajúci a oboznámiť sa s príjmovými podmienkami pre zaradenie žiadosti do poradovníka (žiadateľ sa vyhne zbytočnému vybavovaniu ostatných dokladov, ak nespĺňa tieto podmienky).  

(7.) Príjmové podmienky byty Družba a Nadabula (PDF, 104 kB)
 
2. krok  PODANIE ŽIADOSTI
 

Podanie písomnej žiadosti na predpísanom tlačive s potrebnými prílohami. Zoznam príloh je uvedený pri tlačive  žiadosti. Žiadateľ v žiadosti špecifikuje požadovaný byt (lokalitu, izbovosť, podlažie). Žiadateľ môže uviesť maximálne dve možnosti izbovosti. Podlažie  môže špecifikovať len zo zdravotných dôvodov, o čom predloží potvrdenie lekára.   

(2.) ŽIADOSŤ o pridelenie nájomného bytu _DRUŽBA_NADABULA (PDF, 293 kB)
(3.) Potvrdenie o príjme (PDF, 99 kB)
(4.) Potvrdenie o zdravotnom postihnutí    pri žiadosti o bezbariérový byt (PDF, 13 kB)
(5.) Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach (PDF, 13 kB)
(6.) Potvrdenie o nedoplatkoch na nájomnom   ak je žiadateľ nájomcom obecného bytu (PDF, 12 kB)
 
3. krok  POSÚDENIE ŽIADOSTI
 
Podaná žiadosť je posúdená:
 • z hľadiska úplnosti. V prípade, že k žiadosti neboli predložené všetky potrebné doklady je žiadateľ písomne vyzvaný na ich doplnenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
 • z hľadiska splnenia podmienok pre zaradenie do poradovníka. Podmienky pre zaradenie žiadosti do poradovníka:
  •  žiadosť obsahuje všetky potrebné prílohy    
  •  žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
  •  žiadateľ nie je vlastníkom bytu alebo domu v k.ú. Rožňava (výnimky sú uvedené v § 4 ods. 3 VZN)
  •  splnené príjmové podmienky (minimálny a maximálny príjem) 
 
4. krok  ZAMIETNUTIE   /  ZARADENIE DO PORADOVNÍKA
 

Ak žiadosť nie je úplná a ani v stanovenej lehote žiadateľ nepredložil potrebné doklady alebo nie sú splnené podmienky zaradenia žiadosti do poradovníka, žiadosť je zamietnutá. Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti, a to na nesprávne uvedené dôvody zamietnutia. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

Ak žiadosť je úplná a sú splnené podmienky zaradenia do poradovníka, žiadosť je obodovaná v zmysle VZN a zaradená do poradovníka podľa počtu bodov a dátumu podania kompletnej žiadosti.  Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zaradení do poradovníka, a to na nesprávny počet bodov. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.  

 
5. krok  ZOSTAVENIE PORADOVNÍKA  A EVIDENCIA ŽIADOSTI
 

Poradovník sa zostavuje mesačne po uplynutí mesiaca. Najneskôr do 10 pracovných dní je zverejnený na webovom sídle mesta.

Poradovník žiadateľov o pridelenie bytu
 

Žiadosť je evidovaná v poradovníku po dobu 12 mesiacov odo dňa podania kompletnej žiadosti. Žiadateľ je povinný bez vyzvania si žiadosť po 12 mesiacoch aktualizovať (písomne alebo mailom), v opačnom prípade je žiadosť z poradovníka vyradená. Ďalšie dôvody vyradenia žiadosti z poradovníka sú upravené v ods. 6, § 5 VZN.

 (8.) Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch (PDF, 10 kB)
 

Žiadateľ je povinný nahlásiť zmeny skutočností uvedených v žiadosti do 30 dní a predložiť doklady preukazujúce tieto zmeny. Pokiaľ skutočnosti majú vplyv na celkový súčet bodov podľa tohto nariadenia,  žiadosť sa opätovne oboduje a v poradovníku sa zaradí podľa nového súčtu bodov a s dátumom predloženia dokladov o zmene skutočnosti. Ak žiadateľ nenahlási zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na počet bodov smerom nadol, je žiadosť z poradovníka vyradená.

 (9.) Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti (PDF, 13 kB)
 
6. krok  PRIDELENIE BYTU  A UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY   
 

V prípade uvoľnenia bytu, resp. evidovania výpovede z nájmu bytu sa tento byt ponúkne žiadateľovi podľa aktuálneho poradovníka. V prípade, že v poradovníku nasledujú žiadatelia s rovnakým počtom bodov a dátumom podania žiadosti, rozhodne sa poradie žrebovaním na zasadnutí komisie. Ak sa byt prideľuje v inom roku, v akom je žiadosť evidovaná, je žiadateľ pred pridelením bytu povinný predložiť potvrdenie o čistom príjme osôb, ktoré budú tvoriť domácnosť, za rok predchádzajúci uzatvoreniu nájomnej zmluvy.

Byt je pridelený žiadateľovi ak: 
 • spĺňa príjmové podmienky (neprekročí maximálny príjem)
 • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
 • neboli zistené skutočnosti, ktoré  ovplyvňujú počet bodov smerom nadol.
 
(7.) Príjmové podmienky byty Družba a Nadabula (PDF, 104 kB)
(19.) Výška nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a výpočet výšky finančnej zábezpeky (PDF, 47 kB)
 
 

Pred uzatvorením nájomnej zmluvy je žiadateľ povinný uhradiť finančnú zábezpeku v zmysle § 19 ods. 5 VZN (finančná zábezpeka je vo výške 6 mesačného nájomného na základe mesačného zálohového predpisu zaokrúhlená na celé desiatky eur nadol, res. 4 mesačného u budúcich nájomcov bezbariérových bytov, ktorí majú postihnutie zo zákona). Výška finančnej zábezpeky a lehota na jej uhradenie je žiadateľovi oznámená v prípise o pridelení bytu. V prípade pridelenia bytu žiadateľovi, ktorý je nájomcom bytu na ktorý sa vzťahuje uhradenie finančnej zábezpeky, zaplatí žiadateľ rozdiel medzi zaplatenou finančnou zábezpekou a výškou finančnej zábezpeky za prideľovaný byt, resp. sa   žiadateľovi vráti rozdiel   medzi zaplatenou finančnou zábezpekou a výškou finančnej zábezpeky za prideľovaný byt.

Najneskôr do 30 dní odo dňa úhrady finančnej zábezpeky sa uzavrie nájomná zmluva na dobu určitú (maximálne 3 roky, u bezbariérových bytoch 10 rokov resp. 1 rok).
 

Po uzatvorení nájomnej zmluvy je žiadateľ povinný uhradiť nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za mesiac (resp. alikvotnú časť), v ktorom bola nájomná zmluva uzatvorená a za mesiac nasledujúci (platby sú stále mesiac vopred) a uhradiť poplatok za elektromer.   

7. krok OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 
 
Nájomná zmluva sa opakovane uzavrie len ak nájomca a osoby tvoriace domácnosť:  
 • spĺňajú príjmové podmienky (neprekročí maximálny príjem)
 • nemajú záväzky voči mestu alebo bolo povolené zaplatenie dlhu v splátkach v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 • nie sú dôvody na vypovedania nájmu bytu prenajímateľom podľa § 711 ods. 1 písm. c.), d.), g.) Občianskeho zákonníka a nájomca počas trvania nájomného pomeru dodržiaval podmienky uvedené v nájomnej zmluve.
 

V prípade, že nájomca nemá záujem o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, je povinný písomne informovať odbor minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.  

(7.) Príjmové podmienky byty Družba a Nadabula (PDF, 104 kB)
 
8. krok  SKONČENIE NÁJOMNÉHO POMERU NÁJOMCOM
 
Nájomca môže dať písomnú výpoveď z nájmu nájomného bytu a nájomný pomer zaniká:
 • písomnou dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom ak podľa schváleného poradovníka ďalší náhradník prevezme byt. Nájomná zmluva sa končí  dňom predchádzajúcim pred dňom uzavretia nájomnej zmluvy  novým nájomníkom,
 • uplynutím výpovednej doby, ktorá je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď daná nájomcom.

 

Nájomca, ktorý dal písomnú výpoveď je povinný písomne oznámiť číslo účtu, na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka znížená o nedoplatky dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a prípadného poškodenia užívaného nájomného bytu nad rámec bežného opatrenia. Oznámenie o čísle účtu musí byť podpísané nájomcom pred zamestnancom mesta.

Súvisiace predpisy

 

Ďalšie informácie
 

 

 
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
s nižším štandardom
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti
 
1. krok  PODANIE ŽIADOSTI
 

Podanie písomnej žiadosti na predpísanom tlačive s potrebnými prílohami. Zoznam príloh je uvedený pri tlačive  žiadosti. Žiadateľ v žiadosti špecifikuje požadovaný byt (izbovosť, lokalitu).

(12.) ŽIADOSŤ o pridelenie bytu s nižším štandardom (PDF, 214 kB)
(5.)  Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach   (PDF, 13 kB)
(6.)  Potvrdenie o záväzkoch na nájomnom  ak je žiadateľ nájomcom obecného bytu (PDF, 12 kB)
(13.) Potvrdenie o aktivačných prácach (PDF, 28 kB)
(14.)  Potvrdenie o návšteve školy   (PDF, 7 kB)
 
2. krok  POSÚDENIE ŽIADOSTI
 
Podaná žiadosť je posúdená:
 • z hľadiska úplnosti. V prípade, že k žiadosti neboli predložené všetky potrebné doklady je žiadateľ písomne vyzvaný na ich doplnenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
 • z hľadiska splnenia podmienok pre zaradenie do poradovníka. Podmienky pre zaradenie žiadosti do poradovníka:
  • žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta minimálne 1 rok 
  • žiadosť obsahuje všetky potrebné prílohy   
  • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
  • žiadateľ nie je vlastníkom bytu alebo domu v k.ú. Rožňava (výnimky sú uvedené v § 4 ods. 3 VZN)
 
3. krok  ZAMIETNUTIE   /  ZARADENIE DO PORADOVNÍKA
 

Ak žiadosť nie je úplná a ani v stanovenej lehote žiadateľ nepredložil potrebné doklady alebo nie sú splnené podmienky zaradenia žiadosti do poradovníka, žiadosť je zamietnutá. Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti, a to na nesprávne uvedené dôvody zamietnutia. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

Ak žiadosť je úplná a sú splnené podmienky zaradenia do poradovníka, žiadosť je obodovaná v zmysle VZN a zaradená do poradovníka podľa počtu bodov a dátumu podania kompletnej žiadosti.  Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zaradení do poradovníka, a to na nesprávny počet bodov. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.  

  
4. krok  ZOSTAVENIE PORADOVNÍKA  A EVIDENCIA ŽIADOSTI
 

Poradovník sa zostavuje mesačne po uplynutí mesiaca. Najneskôr do 10 pracovných dní je zverejnený na webovom sídle mesta.

Poradovník žiadateľov o pridelenie bytu 
 

Žiadosť je evidovaná v poradovníku po dobu 12 mesiacov odo dňa podania kompletnej žiadosti. Žiadateľ je povinný bez vyzvania si žiadosť po 12 mesiacoch aktualizovať (písomne alebo mailom), v opačnom prípade je žiadosť z poradovníka vyradená.

(8.) Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch (PDF, 10 kB)
 

Žiadateľ je povinný nahlásiť zmeny skutočností uvedených v žiadosti do 30 dní a predložiť doklady preukazujúce tieto zmeny. Pokiaľ skutočnosti majú vplyv na celkový súčet bodov podľa tohto nariadenia,  žiadosť sa opätovne oboduje a v poradovníku sa zaradí podľa nového súčtu bodov a s dátumom predloženia dokladov o zmene skutočnosti. Ak žiadateľ nenahlási zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na počet bodov smerom nadol, je žiadosť z poradovníka vyradená.

(9.) Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti (PDF, 13 kB)
 
5. krok   PRIDELENIE BYTU  A UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY   
 

V prípade uvoľnenia bytu, resp. evidovania výpovede z nájmu bytu sa tento byt ponúkne žiadateľovi podľa aktuálneho poradovníka. V prípade, že v poradovníku nasledujú žiadatelia s rovnakým počtom bodov a dátumom podania žiadosti, rozhodne sa poradie žrebovaním na zasadnutí komisie.

Byt je pridelený žiadateľovi ak: 
 • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
 • neboli zistené skutočnosti, ktoré  ovplyvňujú počet bodov smerom nadol,
 • školopovinné deti nemajú neospravedlnené hodiny v škole.

 

Nájomná zmluva sa uzavrie na dobu určitú. Prvé uzatvorenie je spravidla 2 mesiace, ďalšie opakované uzatvorenie na dobu maximálne 6 mesiacov.

6. krok   OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 
 
Nájomná zmluva sa opakovane uzavrie len ak nájomca a osoby tvoriace domácnosť: 
 • nemajú záväzky voči mestu alebo bolo povolené zaplatenie dlhu v splátkach v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 • nie sú dôvody na vypovedania nájmu bytu prenajímateľom podľa § 711 ods. 1 písm. c.), d.), g.) Občianskeho zákonníka a nájomca počas trvania nájomného pomeru dodržiaval podmienky uvedené v nájomnej zmluve
 • nájomca obýva byt len s osobami, ktoré sú evidované ako spolubývajúce osoby 
 
Súvisiace predpisy
 

 

 
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
malometrážne byty – Jovická ulica
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok  PODANIE ŽIADOSTI
 

Podanie písomnej žiadosti na predpísanom tlačive s potrebnými prílohami. Zoznam príloh je uvedený pri tlačive  žiadosti. Žiadateľ v žiadosti špecifikuje požadovaný byt (izbovosť, podlažie). Žiadateľ môže uviesť podlažie len zo zdravotných dôvodov podľa odkázanosti na sociálnu službu. Ak žiadateľ nie je odkázaný na sociálnu službu a je starobný dôchodca, môže žiadať len byt na 4. poschodí.

(10.) ŽIADOSŤ o pridelenie malometrážneho bytu (PDF, 220 kB)
(1.) ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ak žiadateľ nemá komplexný posudok (PDF, 299 kB)
(5.) Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach   (PDF, 13 kB)
(6. ) Potvrdenie o nedoplatkoch na nájomnom   ak je žiadateľ nájomcom obecného bytu (PDF, 12 kB)
 
2. krok  POSÚDENIE ŽIADOSŤ
 
Podaná žiadosť je posúdená:
 • z hľadiska úplnosti. V prípade, že k žiadosti neboli predložené všetky potrebné doklady je žiadateľ písomne vyzvaný na ich doplnenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
 • z hľadiska splnenia podmienok pre zaradenie do poradovníka. Podmienky pre zaradenie žiadosti do poradovníka:
  • žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta minimálne 1 rok 
  • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby sú odkázaní na sociálnu službu a
  • žiadosť obsahuje všetky potrebné prílohy   
  • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
  • žiadateľ nie je vlastníkom bytu alebo domu v k.ú. Rožňava (výnimky sú uvedené v § 4 ods. 3 VZN)
  • splnené príjmové podmienky (minimálny príjem 1,5 násobok životného minima a z dôchodku nie sú vykonávané exekučné zrážky) 

 

(11.) Príjmové podmienky (PDF, 70 kB)
 
3. krok  ZAMIETNUTIE   /  ZARADENIE DO PORADOVNÍKA
 

Ak žiadosť nie je úplná a ani v stanovenej lehote žiadateľ nepredložil potrebné doklady alebo nie sú splnené podmienky zaradenia žiadosti do poradovníka, žiadosť je zamietnutá. Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti, a to na nesprávne uvedené dôvody zamietnutia. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

Ak žiadosť je úplná a sú splnené podmienky zaradenia do poradovníka, žiadosť je obodovaná v zmysle VZN a zaradená do poradovníka podľa počtu bodov a dátumu podania kompletnej žiadosti.  Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zaradení do poradovníka, a to na nesprávny počet bodov. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

  
4. krok  ZOSTAVENIE PORADOVNÍKA  A EVIDENCIA ŽIADOSTI
 

Poradovník sa zostavuje mesačne po uplynutí mesiaca. Najneskôr do 10 pracovných dní je zverejnený na webovom sídle mesta.

Poradovník žiadateľov o pridelenie bytu 
 

Žiadosť je evidovaná v poradovníku po dobu 12 mesiacov odo dňa podania kompletnej žiadosti. Žiadateľ je povinný bez vyzvania si žiadosť po 12 mesiacoch aktualizovať (písomne alebo mailom), v opačnom prípade je žiadosť z poradovníka vyradená. Ďalšie dôvody vyradenia žiadosti z poradovníka sú upravené v § 5 ods. 6  VZN.

(8.) Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch (PDF, 10 kB)
 

Žiadateľ je povinný nahlásiť zmeny skutočností uvedených v žiadosti do 30 dní a predložiť doklady preukazujúce tieto zmeny. Pokiaľ skutočnosti majú vplyv na celkový súčet bodov podľa tohto nariadenia,  žiadosť sa opätovne oboduje a v poradovníku sa zaradí podľa nového súčtu bodov a s dátumom predloženia dokladov o zmene skutočnosti. Ak žiadateľ nenahlási zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na počet bodov smerom nadol, je žiadosť z poradovníka vyradená.

(9.) Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti  (PDF, 13 kB)
 
5. krok  PRIDELENIE BYTU  A UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY   
 

V prípade uvoľnenia bytu, resp. evidovania výpovede z nájmu bytu sa tento byt ponúkne žiadateľovi podľa aktuálneho poradovníka. V prípade, že v poradovníku nasledujú žiadatelia s rovnakým počtom bodov a dátumom podania žiadosti, rozhodne sa poradie žrebovaním na zasadnutí komisie.

Byt je pridelený žiadateľovi ak: 
 • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
 • neboli zistené skutočnosti, ktoré  ovplyvňujú počet bodov smerom nadol,
 • bola uhradená finančná zábezpeka (300 € za 1-izbový byt, 200 € za garsónku).
 
Nájomná zmluva sa uzavrie na dobu určitú, maximálne na 1 rok.
 
6. krok  OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 
 
Nájomná zmluva sa opakovane uzavrie len ak nájomca a osoby tvoriace domácnosť: 
 • nemajú záväzky voči mestu alebo bolo povolené zaplatenie dlhu v splátkach v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 • nie sú dôvody na vypovedania nájmu bytu prenajímateľom podľa § 711 ods. 1 písm. c.), d.), g.) Občianskeho zákonníka a nájomca počas trvania nájomného pomeru dodržiaval podmienky uvedené v nájomnej zmluve
 • nájomca obýva byt len s osobami, ktoré sú evidované ako spolubývajúce osoby  
 
Súvisiace predpisy
 

 

 
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
Šafárikova 101
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
 
1. krok  PODANIE ŽIADOSTI
 

Podanie písomnej žiadosti na predpísanom tlačive s potrebnými prílohami. Zoznam príloh je uvedený pri tlačive  žiadosti. Žiadateľ v žiadosti špecifikuje požadovaný byt (izbovosť, podlažie). Podlažie  môže špecifikovať len zo zdravotných dôvodov, o čom predloží potvrdenie lekára.  

(15.) ŽIADOSŤ o pridelenie bytu Šafárikova 101 (PDF, 206 kB)
(3.) Potvrdenie o príjme (PDF, 99 kB)
(5.) Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach  (PDF, 13 kB)
(6.) Potvrdenie o nedoplatkoch na nájomnom  ak je žiadateľ nájomcom obecného bytu (PDF, 12 kB)
(14.) Potvrdenie o návšteve školy     (PDF, 7 kB)
 
2. krok  POSÚDENIE ŽIADOSTI
 
Podaná žiadosť je posúdená:
 • z hľadiska úplnosti. V prípade, že k žiadosti neboli predložené všetky potrebné doklady je žiadateľ písomne vyzvaný na ich doplnenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
 • z hľadiska splnenia podmienok pre zaradenie do poradovníka. Podmienky pre zaradenie žiadosti do poradovníka:
  • žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta minimálne 1 rok 
  • žiadosť obsahuje všetky potrebné prílohy   
  • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
  • žiadateľ nie je vlastníkom bytu alebo domu v k.ú. Rožňava (výnimky sú uvedené v § 4 ods. 3 VZN)
  •  splnené príjmové podmienky (minimálny príjem) 

 

(11.) Príjmové podmienky (PDF, 70 kB)
 
3. krok  ZAMIETNUTIE   /  ZARADENIE DO PORADOVNÍKA
 

Ak žiadosť nie je úplná a ani v stanovenej lehote žiadateľ nepredložil potrebné doklady alebo nie sú splnené podmienky zaradenia žiadosti do poradovníka, žiadosť je zamietnutá. Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti, a to na nesprávne uvedené dôvody zamietnutia. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

Ak žiadosť je úplná a sú splnené podmienky zaradenia do poradovníka, žiadosť je obodovaná v zmysle VZN a zaradená do poradovníka podľa počtu bodov a dátumu podania kompletnej žiadosti.  Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zaradení do poradovníka, a to na nesprávny počet bodov. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.  

4. krok  ZOSTAVENIE PORADOVNÍKA  A EVIDENCIA ŽIADOSTI
 

Poradovník sa zostavuje mesačne po uplynutí mesiaca. Najneskôr do 10 pracovných dní je zverejnený na webovom sídle mesta.

Poradovník žiadateľov o pridelenie bytu 
 

Žiadosť je evidovaná v poradovníku po dobu 12 mesiacov odo dňa podania kompletnej žiadosti. Žiadateľ je povinný bez vyzvania si žiadosť po 12 mesiacoch aktualizovať (písomne alebo mailom), v opačnom prípade je žiadosť z poradovníka vyradená.

(8.) Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch (PDF, 10 kB)
 

Žiadateľ je povinný nahlásiť zmeny skutočností uvedených v žiadosti do 30 dní a predložiť doklady preukazujúce tieto zmeny. Pokiaľ skutočnosti majú vplyv na celkový súčet bodov podľa tohto nariadenia,  žiadosť sa opätovne oboduje a v poradovníku sa zaradí podľa nového súčtu bodov a s dátumom predloženia dokladov o zmene skutočnosti. Ak žiadateľ nenahlási zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na počet bodov smerom nadol, je žiadosť z poradovníka vyradená.

(9.) Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti (PDF, 13 kB)
 
5. krok  PRIDELENIE BYTU  A UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY  
 

V prípade uvoľnenia bytu, resp. evidovania výpovede z nájmu bytu sa tento byt ponúkne žiadateľovi podľa aktuálneho poradovníka. V prípade, že v poradovníku nasledujú žiadatelia s rovnakým počtom bodov a dátumom podania žiadosti, rozhodne sa poradie žrebovaním na zasadnutí komisie.

Byt je pridelený žiadateľovi ak: 

 • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
 • neboli zistené skutočnosti, ktoré  ovplyvňujú počet bodov smerom nadol,
 • školopovinné deti nemajú neospravedlnené hodiny v škole.

 

Nájomná zmluva sa uzavrie na dobu určitú. Prvé uzatvorenie je spravidla 2 mesiace, ďalšie opakované uzatvorenie na dobu maximálne 6 mesiacov.

6. krok  OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 
 
Nájomná zmluva sa opakovane uzavrie len ak nájomca a osoby tvoriace domácnosť: 
 • nemajú záväzky voči mestu alebo bolo povolené zaplatenie dlhu v splátkach v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 • nie sú dôvody na vypovedania nájmu bytu prenajímateľom podľa § 711 ods. 1 písm. c.), d.), g.) Občianskeho zákonníka a nájomca počas trvania nájomného pomeru dodržiaval podmienky uvedené v nájomnej zmluve
 • nájomca obýva byt len s osobami, ktoré sú evidované ako spolubývajúce osoby 
 
Súvisiace predpisy
 
 

 

VZÁJOMNÁ VÝMENA BYTOV
 
Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr. Ľudmila Černická
058/7773 284
 
 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok   PODANIE ŽIADOSTI
 

Podanie písomnej žiadosti o udelenie súhlasu s výmenou bytov na predpísanom tlačive spolu s Dohodou o vzájomnej výmene bytov (len u bytov rovnakého typu).  

(16.) ŽIADOSŤ o udelenie súhlasu s výmenou bytov (PDF, 176 kB)
(3.) Potvrdenie o príjme (PDF, 99 kB)
(5.) Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach  (PDF, 13 kB)
(6.) Potvrdenie o nedoplatkoch na nájomnom    (PDF, 12 kB)
 
2. krok POSÚDENIE ŽIADOSTI
 
Žiadosť je posudzovaná v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
 
3. krok  ZAMIETNUTIE   ŽIADOSTI  
 
Súhlas s výmenou bytu sa odoprie ak:
 • niektorému z nájomcov plynie výpovedná lehota,
 • niektorý z nájomcov má záväzky voči mestu. Táto podmienka neplatí, ak záväzky voči mestu má nájomca, ktorý obýva rozlohou väčší byt a mení ho za byt menší.

 

4. krok  UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY   
 

V prípade odporúčania komisie sa uzatvorí nájomná zmluva. Nájomca, ktorý mení byt s nižšou finančnou zábezpekou uhradí rozdiel medzi už zaplatenou finančnou zábezpekou a výškou finančnej zábezpeky za menený byt. Nájomcovi, ktorý mení byt s vyššou finančnou sa vráti rozdiel medzi zaplatenou finančnou zábezpekou a výškou finančnej zábezpeky za menený byt.

Súvisiace predpisy

 

 Tlačivá 

1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 299 kB)

 

2. ŽIADOSŤ o pridelenie nájomného bytu_DRUŽBA_NADABULA (PDF, 293 kB)

 

3. Potvrdenie o prijme (PDF, 99 kB)

 

4. Potvrdenie o zdravotnom postihnutí (PDF, 13 kB)

 

5. Potvrdenie o nedoplatkoch na KO a daniach (PDF, 13 kB)

 

6. Potvrdenie o nedoplatkoch na nájomnom (PDF, 12 kB)


7. Príjmové podmienky_byty Družba a Nadabula (PDF, 104 kB)


8. Aktualizácia žiadosti po 12 mesiacoch (PDF, 10 kB)

 

9. Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti (PDF, 12 kB)

 

10. ŽIADOSŤ o pridelenie malometrážneho bytu (PDF, 220 kB)

 

11. Príjmové podmienky  (PDF, 70 kB)

 

12. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu s nižším štandardom (PDF, 214 kB)

 

13. Potvrdenie o aktivačných prácach (PDF, 28 kB)

 

14. Potvrdenie o návšteve školy (PDF, 7 kB)

 

15. ŽIADOSŤ o pridelenie bytu ŠAFÁRIKOVA 101 (PDF, 206 kB)

 

16. ŽIADOSŤ o schválenie dohody o výmene bytov (PDF, 176 kB)

 

17. Nájomná zmluva Družba, Nadabula – VZOR (PDF, 38 kB)

 

18. Dispozičné riešenie bytov DRUŽBA, Nadabula (PDF, 48 kB)


19. Výška nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a výpočet výšky finančnej zábezpeky (PDF, 47 kB)