Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Bývanie

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU

Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr. Ľudmila Černická

Mesto Rožňava je vlastníkom nasledovných typov bytov, ktoré sú určené k prenájmu:

 • Byty postavené s podporou štátu

(byty Družba na Ul. Okružnej a Dúhovej a v m.č. Nadabula);

Určené sú najmä pre obyvateľov mesta a pre tých, ktorí majú pracovný pomer v meste alebo podnikajú na území mesta.

 • Byty malometrážne

(Jovická ulica);

Určené sú pre obyvateľov mesta – dôchodcov a obyvateľov nad 35 rokov bez nezaopatrených detí.

 • Byty a domy s nižším štandardom;

Určené sú pre obyvateľov mesta zo sociálne slabších vrstiev s nízkym príjmom

 • Byty na Šafárikovej č. 101;     

Určené sú najmä pre obyvateľov mesta s nezaopatrenými deťmi.

Podmienky prideľovania bytov sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta (ďalej len „VZN“)

Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti

1. krok   PRED PODANÍM ŽIADOSTI

Pred podaním žiadosti odporúčame oboznámiť sa s podmienkami zaradenia žiadostí do poradovníkov podľa typu bytu. Základnou podmienkou pre všetky typy bytov sú uhradené záväzky voči mestunemať vlastníctvo bytu / domu v meste Rožňava. VZN určuje tri výnimky, kedy je možné žiadať byt, aj keď je žiadateľ vlastník:

 • bezpodielové spoluvlastníctvo a žiadateľ je rozvedený alebo v rozvodovom konaní
 • spoluvlastnícky podiel nie je vyšší ako ½
 • zdravotné postihnutie pri žiadosti o bezbariérový byt
2. krok  PODANIE ŽIADOSTI

Podanie písomnej žiadosti na predpísanom tlačive s potrebnými prílohami. Zoznam príloh je uvedený na tlačive každej žiadosti. V časti špecifikácia požadovaného bytu žiadateľ uvedie, koľko izbový byt žiada, poprípade lokalitu.   Ďalej môže uviesť aj iné špecifikácie požadovaného bytu  (konkrétny bytový dom,  podlažie, balkón a i.). Uvoľnený byt sa však ponúkne žiadateľovi len v prípade, že spĺňa jeho špecifikácie. V prípade, že počas evidencie sa žiadateľ  rozhodne zmeniť špecifikáciu bytu (resp. zruší niektorú podmienku požadovaného bytu),  v poradovníku sa zmení dátum podania, a to na dátum písomného predloženia zmeny. V prípade odmietnutia bytu si opakovane môže žiadateľ (alebo manžel/manželka) podať  žiadosť až po uplynutí 6 mesiacov

3. krok  POSÚDENIE ŽIADOSTI

Podaná žiadosť je posúdená:

 • z hľadiska úplnosti. V prípade, že k žiadosti neboli predložené všetky potrebné doklady je žiadateľ písomne vyzvaný na ich doplnenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
 • z hľadiska splnenia podmienok pre zaradenie do poradovníka. Podmienky pre zaradenie žiadosti do poradovníka sú líšia podľa typu bytu.

Okrem základných podmienok (uhradené záväzky voči mestu a vlastníctvo bytu/domu) sú podmienkami:

Byty postavené s podporou štátu

 • Podmienka príjmu (minimálny a maximálny)

Malometrážne byty

 • Podmienka trvalého pobytu  v meste minimálne 1 rok všetkých osôb, ktoré budú v byte bývať
 • Podmienka minimálneho príjmu a z dôchodku nesmú byť vykonávané exekučné zrážky
 • V prípade odkázanosti na sociálnu službu maximálny stupeň odkázanosti IV.
 • V prípade že žiadateľ nie je dôchodca, musí mať nad 35 rokov a nesmie už zabezpečovať starostlivosť o nezaopatrené deti.

Byty s nižším štandardom

 • Podmienka trvalého pobytu  v meste minimálne 1 rok všetkých osôb, ktoré budú v byte bývať

Byty na Šafárikovej č. 101

 • Podmienka trvalého pobytu  v meste minimálne 1 rok všetkých osôb, ktoré budú v byte bývať
 • Podmienka minimálne príjmu

4. krok ZAMIETNUTIE   /  ZARADENIE DO PORADOVNÍKA

Ak žiadosť nie je úplná a ani v stanovenej lehote žiadateľ nepredložil potrebné doklady alebo nie sú splnené podmienky zaradenia žiadosti do poradovníka, žiadosť je zamietnutá. Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti, a to na nesprávne uvedené dôvody zamietnutia. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

Ak žiadosť je úplná a sú splnené podmienky zaradenia do poradovníka, žiadosť je obodovaná v zmysle VZN a zaradená do poradovníka podľa počtu bodov a dátumu podania kompletnej žiadosti.  Žiadateľ má právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zaradení do poradovníka, a to na nesprávny počet bodov. Námietka je prerokovaná v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave.  

5. krok ZOSTAVENIE PORADOVNÍKA  A EVIDENCIA ŽIADOSTI

Poradovník sa zostavuje mesačne po uplynutí mesiaca. Najneskôr do 10 pracovných dní je zverejnený na webovom sídle mesta.

Žiadosť je evidovaná v poradovníku po dobu 12 mesiacov odo dňa podania kompletnej žiadosti. Žiadateľ je povinný bez vyzvania si žiadosť po 12 mesiacoch aktualizovať (písomne alebo mailom), v opačnom prípade je žiadosť z poradovníka vyradená. Ďalšie dôvody vyradenia žiadosti z poradovníka sú upravené v  § 5 ods. 6 VZN.

Žiadateľ je povinný nahlásiť zmeny skutočností uvedených v žiadosti do 30 dní a predložiť doklady preukazujúce tieto zmeny. Pokiaľ skutočnosti majú vplyv na celkový súčet bodov podľa tohto nariadenia,  žiadosť sa opätovne oboduje a v poradovníku sa zaradí podľa nového súčtu bodov a s dátumom predloženia dokladov o zmene skutočnosti. Ak žiadateľ nenahlási zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na počet bodov smerom nadol, je žiadosť z poradovníka vyradená.

6. krok PRIDELENIE BYTU  A UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY   

V prípade uvoľnenia bytu, resp. evidovania výpovede z nájmu bytu sa tento byt ponúkne žiadateľovi podľa aktuálneho poradovníka.  Ak žiadateľ špecifikoval požiadavky na byt (napr. uviedol, že chce len konkrétne poschodie, alebo len konkrétny bytový dom) a uvoľnený byt to nespĺňa, byt bude ponúknutý ďalšiemu v poradovníku.  V prípade, že v poradovníku nasledujú žiadatelia s rovnakým počtom bodov a dátumom podania žiadosti, rozhodne sa poradie žrebovaním na zasadnutí komisie.

Byt je pridelený žiadateľovi ak: 

 • žiadateľ a osoby, ktoré budú evidované ako spolubývajúce osoby nemajú záväzky voči mestu a splnili si všetky daňové povinnosti
 • neboli zistené skutočnosti, ktoré  ovplyvňujú počet bodov smerom nadol.
 • Pri nájomných bytoch spĺňa príjmové podmienky (neprekročí maximálny príjem za predchádzajúci rok)
 • Bola uhradená finančná zábezpeka (okrem bytov s nižším štandardom)

7. krok OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 

Nájomná zmluva sa opakovane uzavrie len ak nájomca a osoby tvoriace domácnosť / osoby žijúce v byte: 

 • nemajú záväzky voči mestu alebo bolo povolené zaplatenie dlhu v splátkach v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 • nie sú dôvody vypovedania nájmu bytu prenajímateľom podľa § 711 ods. 1 písm. c.), d.), g.) Občianskeho zákonníka a nájomca počas trvania nájomného pomeru dodržiaval podmienky uvedené v nájomnej zmluve.
 • nájomca obýva byt len s osobami, ktoré sú evidované ako osoby žijúce v byte
 • Pri nájomných bytoch spĺňa  príjmové podmienky (neprekročí maximálny príjem)
 • trvalý pobyt nájomcu a osôb žijúcich v byte spolu s nájomcom je v meste Rožňava

8. krok SKONČENIE NÁJOMNÉHO POMERU NÁJOMCOM

Nájomca môže dať písomnú výpoveď z nájmu nájomného bytu a nájomný pomer zaniká:

 1. písomnou dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom ak podľa schváleného poradovníka ďalší náhradník prevezme byt. Nájomná zmluva sa končí  dňom predchádzajúcim pred dňom uzavretia nájomnej zmluvy  novým nájomníkom,
 2. uplynutím výpovednej doby, ktorá je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď daná nájomcom.

Nájomca, ktorý pred pridelením bytu uhradil finančnú zábezpeku písomne oznámi číslo účtu, na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka znížená o nedoplatky dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a prípadného poškodenia užívaného nájomného bytu nad rámec bežného opatrenia. Oznámenie o čísle účtu musí byť podpísané nájomcom pred zamestnancom mesta.

ŽIADOSŤ O VZÁJOMNÚ VÝMENU BYTOV

Vybavuje:
 
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Mgr. Ľudmila Černická

Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov podávajú nájomníci (v prípade spoločného nájmu všetky osoby) na predpísanom tlačive. Súčasťou žiadosti je dohoda o vzájomnej výmene bytov.

Výmena bytov je možná len u bytov rovnakého typu. 

K dohode o výmene bytov odporúča stanovisko komisia.  Súhlas s výmenou bytu sa odoprie ak:

 1. niektorému z nájomcov plynie výpovedná lehota,
 2. niektorý z nájomcov má záväzky voči mestu. Táto podmienka neplatí, ak záväzky voči mestu má nájomca, ktorý obýva rozlohou väčší byt a mení ho za byt menší.

V prípade výmeny bytov, pri ktorých sa uhrádza finančná zábezpeka, je  nájomca, ktorý mení byt s nižšou finančnou zábezpekou uhradiť rozdiel medzi už zaplatenou finančnou zábezpekou a výškou finančnej zábezpeky za menený byt. Nájomcovi, ktorý mení byt s vyššou finančnou sa vráti rozdiel medzi zaplatenou finančnou zábezpekou a výškou finančnej zábezpeky za menený byt znížený o prípadné nedoplatky na nájomnom a úhradách za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Dokumenty na stiahnutie: