Oficiálna stránka mesta Rožňava

Evidencia budov

Číslovanie stavieb, evidencia budov

Vybavuje:

Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Erika Nagypálová, II. posch. MsÚ, č. dv. 209

Postup pri vybavovaní

Číslovanie stavieb upravuje § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Určenie súpisného (orientačného) čísla:

K žiadosti o určenie súpisného, orientačného čísla, ktorú nájdete v sekcii OBČAN / Formuláre a tlačivá / Evidencia budov, alebo klik na Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove   (PDF, 378 kB) je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie ( užívacie povolenie)
 • zameranie adresného bodu (geodetické zameranie  hlavného vstupu(ov) do budovy - § 3 ods. 4 zákona   č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona)
 • stavebné povolenie (rozhodnutie o prípustnosti stavby), ak bola budova postavená pred 1. októbrom 1976 a pri nedokončených (rozostavaných) stavbách
 • platný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy
 • list vlastníctva k pozemku, alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom sa stavba nachádza
 • v prípade, ak stavebník už neexistuje (právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije), prípadne nie je už vlastníkom budovy,  žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka (dedičské rozhodnutie, kúpna, alebo darovacia zmluva, doklad o reštitúcii a pod. 
 • pri budovách postavených pred 1. októbrom 1976 je možné v prípade, že sa nezachovali potrebné doklady predložiť osvedčené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v sekcii OBČAN / Formuláre a tlačivá / Evidencia budov, alebo klik na Čestné vyhlásenie  (PDF, 9 kB) , v ktorom sa uvedie vlastník, prípadne vlastníci budovy, presné číslo parcely, na ktorej sa stavba nachádza a rok dokončenia stavby, doplnené kópiou z katastrálnej mapy
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupov do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza(jú) byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Zrušenie, alebo zmena súpisného, orientačného čísla 

K žiadosti o zrušenie súpisného, alebo zmenu súpisného, orientačného čísla, ktorú nájdete v sekcii OBČAN / Formuláre a tlačivá / Evidencia budov, alebo klik na Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove (PDF, 448 kB) je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • doklad o vlastníctve budovy
 • zameranie adresného bodu – pri zmene súpisného, orientačného čísla /geodetické zameranie  hlavného vstupu(ov) do budovy - § 3 ods. 4 zákona   č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/ ak má vplyv  na zmenu súpisného a orientačného čísla
 • dokumenty , ktoré sú podkladom  na odôvodnenie  žiadosti (v prípade, že stavba zanikla napríklad  doklad  o odstránení stavby ....)
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie