Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov
 
Jarmila Breuerová, kancelária prvého kontaktu 058/7773 204 jarmila.breuerova@roznava.sk
Ing. Katarína Angyalová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 409
Mgr. Tímea Kerekešova , IV. posch. MsÚ, č. dv. 409

Postup pri vybavovaní

ZÁKONNÁ ÚPRAVA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava, prijaté uznesením MZ v Rožňave č. 293/2013 dňa 04.12.2013 v znení neskorších doplnkov a zmien. (ďalej len „VZN“)

V zmysle uvedených právnych predpisov je daň z nehnuteľností upravená nasledovne:

SPRÁVA DANE

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

 

DAŇ Z POZEMKOV

DAŇOVNÍK

Daňovníkom dane z pozemkov je:

 • vlastník pozemku alebo
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu; správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster") alebo
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav alebo
 • nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
 • nájomca, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom; má v nájme náhradné pozemky daňovníka alebo
 • užívateľ pozemku, ak nemožno určiť daňovníka.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

PREDMET DANE

sú pozemky – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty; záhrady; zastavané plochy a nádvoria; ostatné plochy; lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy; rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy; stavebné pozemky.

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, okrem stavebného pozemku. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.

Na účely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku sa za „stavebný pozemok“ považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov.

Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Stavebným pozemkom nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami sa považujú za pozemky.

ZÁKLAD DANE

Pri pozemkoch:

 • Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty – je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1. k zákonu.
 • Záhrady, zastavané plochy a nádvoria; ostatné plochy – je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu (4,64 eura/m2).
 • Stavebné pozemky – je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu (46,47 eura/m2).
 • Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku alebo podľa VZN. Ustanovená hodnota pozemku vo VZN sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len "predajný stánok"), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky (46,47 eura/m2).

SADZBA DANE

Určuje v súlade so zákonom správca dane všeobecne záväzným nariadením; § 3 VZN

VÝPOČET DANE

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

 

DAŇ ZO STAVIEB

DAŇOVNÍK

Daňovníkom dane zo stavieb je:

 • vlastník stavby alebo
 • správca stavby vo vlastníctve štátu; správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri alebo
 • nájomca stavieb spravovaných Slovenským pozemkovým fondom alebo
 • užívateľ stavby, ak nemožno určiť daňovníka.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

PREDMET DANE

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu; stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; chaty a stavby na individuálnu rekreáciu; samostatne stojace garáže; stavby hromadných garáží; stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou; priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou; ostatné stavby. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. Na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

ZÁKLAD DANE

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

SADZBA DANE

Určuje v súlade so zákonom správca dane všeobecne záväzným nariadením; § 4 VZN

VÝPOČET DANE

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa VZN. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

DAŇ Z BYTOV

DAŇOVNÍK

Daňovníkom dane z bytov je:

 • vlastník bytu alebo
 • vlastník nebytového priestoru alebo
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu; správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.
Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

PREDMET DANE

Predmetom dane z bytov je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby. Ak sa byt alebo časť bytu v bytovom dome, využíva na iný účel ako bývanie, na účely tohto zákona sa považuje za nebytový priestor.

ZÁKLAD DANE

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy v m2.

SADZBA DANE

Určuje v súlade so zákonom správca dane všeobecne záväzným nariadením; § 5 VZN

VÝPOČET DANE

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Vznik: Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Napríklad na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 •  vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zriadením trhového miesta s predajným stánkom,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely...

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Zánik: Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Napríklad na základe:

 • povolením vkladu zániku vlastníckeho práva do katastra na základe kúpno – predajnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 •  zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúranie resp. odstránenie stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva
 • zrušenie predajných stánkov na pozemku,
 • právoplatným rozhodnutím o kolaudácii stavby, bytového domu...

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

TERMÍNY NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania. Ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane správca dane určí daň podľa pomôcok. Ak daňový subjekt po doručení oznámenia o začatí určovania dane podľa pomôcok podá daňové priznanie, správca dane ho môže použiť ako pomôcku.

TLAČIVÁ NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie sa podáva na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením č. MF/021249/2014-725.

Tlačivo si môže daňovník stiahnuť TU (PDF, 2,5 MB) alebo v sekcii Formuláre a tlačivá klik TU alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Rožňave.

POSTUP PRI VYPLNENÍ PRIZNANIA

V tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa „Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. Osobné údaje podľa sú chránené podľa osobitného predpisu.

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane. V priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

Poučenie na vyplnenie priznania si môže daňovník stiahnuť TU (PDF, 258 kB) alebo v sekcii Formuláre a tlačivá klik TU alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Rožňave.

VYRUBENIE DANE

Správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti daňovníkovi rozhodnutím. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal priznanie k dani, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.

Správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak správca dane nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.

SPLATNOSŤ DANE

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

PLATENIE DANE

Daň z nehnuteľností je možné zaplatiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet Mesta Rožňava  č.  SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s.   pobočka Rožňava
 • v hotovosti
  •  poštovým poukazom na účet mesta Rožňava č. SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s. pobočka Rožňava, č. SK74 0900 0000 0051 6717 5964 vedený v SLSP, a.s.
  •  v pokladni mestského úradu v Rožňave.
ZNÍŽENIE DANE 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 50% z daňovej povinnosti na:

 • stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zák. č. 582/2004 Z. z. vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

SANKCIA

 • ZA NEPODANIE PRIZNANIA V USTANOVENEJ LEHOTE

Ak daňovník nepodá priznanie v ustanovenej lehote správca dane uloží pokutu od 5,00 € do 3000,00 € najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 €. Ak nepodá priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10,00 € do 3000,00 € najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 €.

 • PO DAŇOVEJ KONTROLE

Ak bola na základe údajov uvedených v Priznaní k dani z nehnuteľností, čiastkovom priznaní k daniam alebo dodatočnom priznaní k dani z nehnuteľností vyrubená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá bola vyrubená po kontrole, správca dane uloží pokutu vo výške 10% zo sumy, o ktorú zvýšil daň rozhodnutím.

 

DAŇ ZA PSA

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kancelária prvého kontaktu, prízemie MsÚ vľavo
Ing. Andrea Beshirová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 409

Postup pri vybavovaní

ZÁKONNÁ ÚPRAVA DANE ZA PSA

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava, prijaté uznesením MZ v Rožňave č. 293/2013 dňa 04.12.2013 v znení neskorších doplnkov a zmien.

V zmysle uvedených právnych predpisov je daň za psa upravená nasledovne:

SPRÁVA DANE

Správu dane za psa vykonáva miestne príslušná obec, na ktorej území je pes chovaný.

PREDMET DANE

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
 • pes umiestnený v útulku zvierat
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (napr. tzv. slepecký pes).

DAŇOVNÍK

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

 • vlastníkom psa alebo
 • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

ZÁKLAD DANE

Základom dane je počet psov.

SADZBA DANE

Sadzbu dane určí obec všeobecne záväzným nariadením, a to za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

V meste Rožňava sú nasledovné sadzby dane za psa:

 • 18,79 € za psa chovaného v rodinnom dome alebo pri rodinnom dome
 • 41,41 € za psa chovaného v budovách povahy bytových domov
 • 18,79 € za psa chovaného v inej výstavbe alebo pri inej výstavbe.

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (nadobudnutie veku 6 mesiacov psa, kúpa, osvojenie psa staršieho ako 6 mesiacov, a pod.)

Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (úhyn, utratenie, strata, darovanie, odcudzenie, a pod.).

TERMÍNY NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie k dani za psa podáva daňovník:

 • pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 • pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá priznanie v stanovenej 30-dňovej lehote, má nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník nepodá priznanie v zákonom stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

TLAČIVÁ NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie sa podáva na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením č. MF/021249/2014-725.

Tlačivo si môže daňovník stiahnuť TU (PDF, 2,5 MB), alebo v sekcii Formuláre a tlačivá klik TU alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Rožňave.

POSTUP PRI VYPLNENÍ PRIZNANIA

V tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je „priznanie“, „čiastkové priznanie“, „opravné priznanie“ alebo „dodatočné priznanie“.

Vyplní I. oddiel – Údaje o daňovníkovi, V. oddiel – Priznanie k dani za psa a Súhrn príloh. Povinnou náležitosťou priznania je vyhlásenie, že všetky údaje v priznaní sú správne a pravdivé, kde daňovník dopíše dátum a priznanie podpíše.  

Poučenie na vyplnenie priznania si môže daňovník stiahnuť TU (PDF, 258 kB), alebo v sekcii Formuláre a tlačivá klik TU alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Rožňave.

VYRUBENIE DANE

Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie.

Pri nadobudnutí psa v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.

Ak dôjde počas roka k zániku daňovej povinnosti k dani za psa, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje.

SPLATNOSŤ DANE

Daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(Rozhodnutie je právoplatné, ak uplynula lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 30-dňová lehota odo dňa doručenia rozhodnutia.)

PLATENIE DANE

Daň za psa je možné zaplatiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet Mesta Rožňava č.  SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s.   pobočka Rožňava,
 • v hotovosti
  • poštovým poukazom na účet mesta Rožňava č. SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s. pobočka Rožňava,               
  • v pokladni mestského úradu v Rožňave.

ZNÍŽENIE DANE  A OSLOBODENIE OD DANE 

Správca dane poskytuje zníženie vo výške 50% daňovej povinnosti dane za psa, ktorý bol sterilizovaný.

Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za psa,

 • ktorý je vo výcvikovej škole, kde je vychovávaný a cvičený za účelom vodenia zrakovo postihnutých osôb
 • ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá nadobudla psa z útulku zvierat v Rožňave. Úľava sa vzťahuje len na prvého vlastníka/držiteľa psa.

Zníženie dane a oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri podaní priznania dokladom, preukazujúcim dôvod zníženia alebo oslobodenia, najmä potvrdením o prevzatí psa z útulku v Rožňave, potvrdením veterinárneho lekára o vykonanej sterilizácii alebo potvrdením Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, že ide o psa vo výcvikovej škole. Ak nárok na zníženie alebo oslobodenie vznikne alebo daňovník ho preukáže v priebehu zdaňovacieho obdobia po vyrubení dane, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa poskytne od 01.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

 

SANKCIA

ZA NEPODANIE PRIZNANIA V USTANOVENEJ LEHOTE

Ak daňovník podá priznanie po ustanovenej lehote, správca dane uloží sankciu najviac do výšky vyrubenej dane, najmenej vo výške 5 eur.

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Vybavuje:

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Jarmila Breuerová, kancelária prvého kontaktu
Mgr. Simona Mésznerová , IV. posch. MsÚ, č. dv. 410
Marta Murzová, IV. posch. MsÚ, č. dv. 410
Ing. Agnesa Flesárová , IV. posch. MsÚ, č. dv. 410

ZÁKONNÁ ÚPRAVA POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Poplatok za komunálne odpady (ďalej len poplatok) upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava, prijaté uznesením MZ v Rožňave č. 293/2013 dňa 04.12.2013 v znení neskorších doplnkov a zmien.

V zmysle uvedených právnych predpisov je poplatok upravený nasledovne:

SPRÁVU POPLATKU

Správu poplatku vykonáva miestne príslušná obec – mesto Rožňava.

POPLATNÍK

Poplatníkom je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 • fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Ak má osoba v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

SADZBA POPLATKU

Sadzba poplatku je určená obcou vo všeobecne záväzným nariadením.

V meste Rožňava sú nasledovné sadzby poplatku:

 • 0,109 € za osobu a kalendárny deň (paušálny poplatok)
 • 0,060 € za liter odpadu (množstvový zber komunálneho poplatku)
 • 0,107 € za kilogram odpadu (množstvový zber drobného stavebného odpadu).

VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti), užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu) alebo v prípade, keď užíva nehnuteľnosť za účelom podnikania. Poplatková povinnosť zaniká dňom, keď vyššie uvedené skutočnosti viazané na poplatníka na území mesta Rožňava zaniknú (odsťahovanie, úmrtie, ukončenie podnikania).

TERMÍNY NA PODANIE OZNÁMENIA

Poplatkovú povinnosť je poplatník povinný oznámiť obci do:

 • pri vzniku poplatkovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
 • pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku najneskôr do 30 dní kedy tieto nastali
 • pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

TLAČIVÁ NA PODANIE OZNÁMENIA

Tlačivá si môže poplatník stiahnuť v sekcii Formuláre a tlačivá alebo klik TU alebo si ich môže vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Rožňave.

POSTUP PRI VYPLNENÍ

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby TU (PDF, 646 kB)

Povinnou náležitosťou oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti sú osobné údaje poplatníka, počet ostatných členov domácnosti, za ktorých poplatník plní povinnosti poplatníka a ich osobné údaje. Kľúčový je dátum vzniku poplatkovej povinnosti  a dátum a podpis poplatníka.

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti podnikateľa TU (PDF, 594 kB)

Povinnou náležitosťou oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti sú údaje o spoločnosti (názov a IČO), sídlo firmy a doručovacia adresa. Rozhodujúci pri vyrubení poplatku je priemerný počet zamestnancov a dátum vzniku poplatkovej povinnosti. Dôležitou informáciou pre správcu poplatku je druh prevádzky, kde bude poplatník podnikateľskú činnosť vykonávať.

Ak ide o podnikateľa, ktorý poskytuje zdravotné a ubytovacie služby vyplní aj prílohu k oznámeniu vzniku poplatkovej povinnosti takéhoto druhu. TU (PDF, 196 kB)

Oznámenie zmien fyzickej osoby TU (PDF, 384 kB)

Zástupca uvedie identifikačné údaje o sebe a vyberie dôvod zmeny poplatkovej povinnosti z bodov 1 až 6.

Oznámenie zmien u podnikateľov

Rozlišuje sa:

 • podnikateľ, poskytujúci zdravotné alebo ubytovacie služby TU (PDF, 392 kB)
 • podnikateľ, poskytujúci reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby TU (PDF, 392 kB)
 • ostatní podnikatelia TU (PDF, 392 kB)

Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby TU (PDF, 187 kB)

Zástupca svojim podpisom potvrdí zánik poplatkovej povinnosti seba i osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s poplatníkom ku konkrétnemu dátumu.

Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti podnikateľa TU (PDF, 184 kB)

Poplatník – podnikateľ vyplní tlačivo zániku poplatkovej povinnosti s konkrétnym dátumom ukončenia podnikania a uvedie dôvod zániku poplatkovej povinnosti.

Poplatníci by mali dbať na dôsledné vyplnenie podaní, pretože neúplné podanie znásobuje administratívu, správca poplatku musí vyzvať osobu na doplnenie podania.

VYRUBENIE POPLATKU

Správca poplatku vyrubí poplatok za komunálne odpady rozhodnutím podľa stavu k 31. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca vyrubí pomernú časť poplatku. Pri poplatníkoch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, obec vyrubí poplatok ich zvolenému zástupcovi. Poplatok za komunálny odpad je možné splatiť aj formou splátok, pričom jednotlivé lehoty splátky určí mesto Rožňava v rozhodnutí, ktorým vyrubuje poplatok. Poplatník môže zaplatiť poplatok, ktorý bol určený v splátkach aj naraz, avšak v tomto prípade ho musí zaplatiť najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Správca poplatku upravuje výšku poplatku počas roka, ak dôjde k skutočnostiam, ktoré majú vplyv na výšku poplatku.

Ak dôjde počas roka k zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku upraví výšku poplatku podľa dátumu zániku na podaní.

SPLATNOSŤ POPLATKU

Poplatok za komunálne odpady je splatný podľa splátkového kalendára, uvedenom v rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, ak uplynula lehota na podanie odvolania, t.j. 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

PLATENIE POPLATKU

POPLATOK je možné zaplatiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet Mesta Rožňava č.  SK 32 0200 0000 0012 7063 2053 vedený vo VÚB, a. s. pobočka Rožňava
 • v hotovosti
  • poštovým poukazom na účet mesta Rožňava č. SK 32 0200 0000 0012 7063 2053 vedený vo VÚB, a. s. pobočka Rožňava
  • v pokladni mestského úradu v Rožňave.
ODPUSTENIE POPLATKU

Mesto Rožňava poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu Rožňava preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava, najmä na základe nasledovných podkladov:

a) Potvrdenie o návšteve školy – ak ide o študenta alebo žiaka, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia SR. Ak ide o študenta a žiaka, ktorý navštevuje školu na území SR, poplatník poskytne údaje správcovi poplatku v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom  informačného systému. Poplatok sa odpustí za príslušné dni zdaňovacieho obdobia, t.j. pracovné dni okrem prázdnin vyhlásených Ministerstvom školstva,vedy, výskumu a športu SR alebo pomernou časťou za obdobie uvedené v podkladoch poplatníkovi.

b) Pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období, resp. potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v tuzemsku – na základe týchto podkladov poplatník preukáže, že sa nezdržiava na území mesta Rožňava v pracovných dňoch. Poplatok sa odpustí za príslušné dni v zdaňovacom období alebo pomernou časťou za obdobie uvedené v podkladoch poplatníkovi, ktorý je zamestnaný a ubytovaný mimo územia mesta Rožňava.

c) Nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú, resp. nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú a potvrdenie o aktuálnom trvaní nájomného vzťahu súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava – na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má v Rožňave trvalý alebo prechodný pobyt, ale sa dlhodobo zdržiava mimo územia mesta Rožňava; poplatok sa odpustí za obdobie, uvedené poplatníkom, najviac za obdobie uvedené v podkladoch.

d) Potvrdenie o ubytovaní súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava – na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má v Rožňave trvalý alebo prechodný pobyt, ale sa dlhodobo zdržiava mimo územia mesta Rožňava; poplatok sa odpustí za obdobie, uvedené poplatníkom, najviac za obdobie uvedené na podkladoch. Uvedené neplatí pre študentov, ktorí študujú a sú ubytovaní mimo územia mesta Rožňava v tuzemsku.

e) Potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci, ktoré je vymedzené na určité obdobie a je zavedené v registri obyvateľov Slovenskej republiky súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava - na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má v meste Rožňava trvalý pobyt a zároveň má prechodný pobyt v inej obci. Poplatok sa odpustí za obdobie, uvedené poplatníkom, najviac za obdobie uvedené na potvrdení. Uvedené neplatí pre študentov, ktorí študujú a sú ubytovaní mimo územia mesta Rožňava v tuzemsku.

f) Právoplatný rozsudok o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie o umiestnení vo vyšetrovacej väzbe – na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi za obdobie, uvedené v podkladoch.

g) Potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústavnej starostlivosti (detský domov, reedukačné centrum, apod.) alebo právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti - na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi za obdobie, uvedené v podkladoch.

h) Potvrdenie o trvalom pobyte v zahraničí – na základe tohto dokladu sa poplatok odpustí poplatníkovi na celé zdaňovacie obdobie alebo pomernou časťou od začiatku trvalého pobytu.

i) Potvrdenie o prechodnom pobyte v zahraničí alebo doklad o ubytovaní v zahraničí alebo potvrdenie o návšteve školy v zahraničí súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava - na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí bez toho, aby bol zamestnaný, na obdobie, ktoré uvedie v čestnom vyhlásení, najviac na obdobie uvedené v podkladoch.

j) Pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období o výkone práce v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo SR o výkone práce v zahraničí alebo potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo e-card súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava - na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý je zamestnaný a dlhodobo sa zdržiava v zahraničí, na obdobie, ktoré uvedie v čestnom vyhlásení, najviac na obdobie uvedené v podkladoch.

k) Podklady podľa písm. h), i) alebo j) iného člena rodiny, s ktorým poplatník žije v spoločnej domácnosti v zahraničí súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava - na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nie je zamestnaný a dlhodobo sa zdržiava v zahraničí, na obdobie, ktoré uvedie v čestnom prehlásení, najviac na obdobie uvedené v podkladoch.

l) Zmluva o prenájme nehnuteľnosti uzatvorená na dobu určitú, resp. zmluva o prenájme nehnuteľnosti uzatvorená na dobu neurčitú a potvrdenie o aktuálnom trvaní nájomného vzťahu – na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nemá v meste Rožňava trvalý alebo prechodný pobyt a má na území mesta Rožňava právo užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a túto nehnuteľnosť prenajíma, na obdobie uvedené v podkladoch.

m) Čestné vyhlásenie poplatníka alebo osoby, ktorá za neho prevzala povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava – na základe tohto podkladu sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nemá v meste Rožňava trvalý alebo prechodný pobyt a má na území mesta právo užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie; poplatok sa odpustí na obdobie, uvedené v vyhlásení.

Mesto Rožňava ustanovuje, že podklady na preukazovanie nároku na odpustenie poplatku nie je možné nahradiť výlučne čestným vyhlásením poplatníka alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, záznamom o vycestovaní v cestovnom doklade alebo potvrdením o cestovných nákladoch.  Podklady uvedené je poplatník povinný predložiť v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti; v ďalších rokoch do 30 dní od začiatku zdaňovacieho obdobia.

Tlačivá čestného prehlásenia si môže poplatník stiahnuť v sekcii Formuláre a tlačivá alebo klik TU alebo si ich môže vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Rožňave.

SANKCIA ZA NEPODANIE PRIZNANIA V USTANOVENEJ LEHOTE

Ak poplatník podá oznámenie po ustanovenej lehote, správca uloží sankciu najviac do výšky vyrubeného poplatku, najmenej vo výške 5 eur.

 Tlačivá