Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Platné VZN

Aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenia MESTA ROŽŇAVA

  Rok 2024
   
  icon VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane
  Číslo VZN 1/2024
  (PDF, 1,3 MB)
  Účinné od  9. 3. 2024
       
       
  Rok 2023
   
  icon VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
  Číslo VZN 2/2013-z08
  (PDF, 154 kB)
  Účinné od 1. 1. 2024
   
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 14/2013-z05
  (PDF, 563 kB)
  Účinné od 1. 1. 2024
   
  icon VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2024
  Číslo VZN 3/2023
  (PDF, 102 kB)
  Účinné od 1. 1. 2024
   
  icon VZN o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel
  Číslo VZN 4/2023-z02
  (PDF, 471 kB)
  Účinné od 1. 1. 2024
   
  icon VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
  Číslo VZN 5/2023
  (PDF, 123 kB)
  Účinné od 1. 1. 2024
   
  icon VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava
  Číslo VZN 4/2012-z06
  (PDF, 324 kB)
  Účinné od 1. 1. 2024
   
  icon VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  Číslo VZN 7/2012-z10
  (PDF, 203 kB)
  Účinné od 1. 1. 2024
   
  icon VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
  Číslo VZN 1/2021-z03
  (PDF, 220 kB)
  Účinné od 21. 12. 2023
   
  icon VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
  Číslo VZN 7/2013-z09
  (PDF, 220 kB)
  Účinné od 2. 8. 2023
     
  icon VZN o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  Číslo VZN 4/2022-z01
  (PDF, 220 kB)
  Účinné od 14. 6. 2023
     
  icon VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Rožňava
  Číslo VZN 1/2023
  (PDF, 225 kB)
  Účinné od 29. 3. 2023
     
  icon VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
  Číslo VZN 2/2023
  (PDF, 189 kB)
  Účinné od 14. 3. 2023
     
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 14/2013-z05
  (PDF, 556 kB)
  Účinné od 1. 1. 2023
     
  icon VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnnými odpadmi
  Číslo VZN 1/2016 – z05
  (PDF, 460kB)
  Účinné od 1. 1. 2023
     
  icon VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2023
  Číslo VZN 3/2022
  (PDF, 101 kB)
  Účinné od 1. 1. 2023
     
     
    Rok 2022
     
  icon VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
  Číslo VZN 2/2018-z02
  (PDF, 115 kB)
  Účinné od 29. 7. 2022
     
  icon VZN o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta
  Číslo VZN 6/2013-z06
  (PDF, 357 kB)
  Účinné od 15. 6. 2022
     
  icon VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
  Číslo VZN 1/2022
  (PDF, 153 kB)
  Účinné od 1.5.2022
     
  icon VZN o ochrane verejného poriadku
  Číslo VZN Ev. č. 12/2013-z07
  (PDF, 164 kB)
  Účinné od 12.3.2022
     
  icon VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2022
  Číslo VZN 5/2021
  (PDF, 102 kB)
  Účinné od 1.1.2022
   
   
  Rok 2021
   
  icon VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  Číslo VZN 7/2012-z06
  (PDF, 238 kB)
  Účinné od 1.9. 2021
     
  icon VZN o Mestskej polícii Rožňava
  Číslo VZN 4/2021
  (PDF, 153 kB)
  Účinné od 3.8.2021
     
  icon VZN č. 2/2021 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Rožňava, schválené Mestským zastupiteľstvom Rožňava uznesením č. 37/2021 dňa 6. 5. 2021
  Číslo VZN 2/2021
  (PDF, 140 kB)
  Účinné od 18. 6. 2021
     
  icon VZN o o kronike mesta
  Číslo VZN 3/2020
  (PDF, 148 kB)
  Účinné od 26. 1. 2021
   
   
  Rok 2020
   
  icon VZN oo určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
  Číslo VZN 2/2013-z06
  (PDF, 200 kB)
  Účinné od 2. 9. 2020
     
  icon VZN o podmienkach prevádzkovania hazardných hier
  Číslo VZN 2/2020
  (PDF, 97 kB)
  Účinné od 21. 7. 2020
     
  icon VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava
  Číslo VZN 4/2012-z05
  (PDF, 300 kB)
  Účinné od 1. 7. 2020
     
  icon VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene
  Číslo VZN 1/2014-z05
  (PDF, 402 kB)
  Účinné od 15. 4. 2020
     
  icon VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 12/2011-z02
  (PDF, 439 kB)
  Účinné od 15. 4. 2020
     
  icon VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 4/2019
  (PDF, 136 kB)
  Účinné od 17. 1. 2020
       
       
  Rok 2019
   
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 14/2013-z03
  (PDF, 573 kB)
  Účinné od 1. 1. 2020
     
  icon
  VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
  Číslo VZN 1/2019-z01
  (PDF, 175 kB)
  Účinné od 8. 8. 2019
     
  icon VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  Číslo VZN

  1/2016-z04

  (PDF, 407 kB)
  Účinné od 8. 8. 2019
     
  icon VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta
  Číslo VZN 11/2011 – z03
  (PDF, 227 kB)
  Účinné od 22. 5. 2019
     
  icon

  VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava a zriadení Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava

  Číslo VZN 2/2019
  (PDF, 81 kB)
  Účinné od 27. 3. 2019
   
  icon VZN o kronike mesta Rožňava
  Číslo VZN 5/2013-z02
  (PDF, 141 kB)
  Účinné od 27. 3. 2019
   
   
  Rok 2018
   
  icon
  VZN ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  Číslo VZN 1/2014-z05
  (PDF, 115 kB)
  Účinné od 24. 7. 2018
     
  icon VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene
  Číslo VZN 1/2014-z05
  (PDF, 161 kB)
  Účinné od 24. 7. 2018
     
  icon VZN o  organizácii miestneho referenda
  Číslo VZN 14/2012-z02
  (PDF, 234 kB)
  Účinné od 25. 5. 2018
     
  icon VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti
  Číslo VZN 11/2012-z02
  (PDF, 161 kB)
  Účinné od 25. 5. 2018
     
   
  Rok 2017
     
  icon VZN o zrušení Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A, 048 01 Rožňava a zriadení Centra voľného času, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava
  Číslo VZN 4/2017
  (PDF, 82 kB)
  Účinné od 26. 12. 2017
     
  icon VZN o poskytovaní elektronických služieb
  Číslo VZN 2/2017
  (PDF, 269 kB)
  Účinné od 1. 7. 2017
     
   
  Rok 2016
   
  icon VZN o o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
  Číslo VZN 2/2014-z02
  (PDF, 175 kB)
  Účinné od 24.3.2016
     
  icon VZN o o trhovom poriadku
  Číslo VZN 4/2014-z02
  (PDF, 175 kB)
  Účinné od 24.3.2016
     
  icon VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
  Číslo VZN 7/2014-z02
  (PDF, 161 kB)
  Účinné od 24.3.2016
   
   
  Rok 2015
   
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 14/2013-z02
  (PDF, 429 kB)
  Účinné od 1. 1. 2016
     
  icon VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch mesta Rožňava
  Číslo VZN 6/2015
  (PDF, 150 kB)
  Účinné od 26. 12. 2015
     
  icon VZN o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v častiach mesta Rožňavská Baňa a Nadabula
  Číslo VZN 5/2015
  (PDF, 224 kB)
  Účinné od 26. 12. 2015
     
  icon
  VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
  dochádzky v základnej škole
  Číslo VZN 9/2014-z01
  (PDF, 147 kB)
  Účinné od 17. 10. 2015
     
  icon VZN o zrušení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4 048 01 Rožňava-Rozsnyó
  Číslo VZN 4/2015
  (PDF, 181 kB)
  Účinné od 29. 8. 2015
     
  icon VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Vajanského 3593/6, Rožňava ako súčasti Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava
  Číslo VZN 3/2015
  (PDF, 135 kB)
  Účinné od 21. 7. 2015
     
  icon VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, J. A. Komenského 1806/5, Rožňava
  ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
  Číslo VZN 2/2015
  (PDF, 138 kB)
  Účinné od 21. 7. 2015
     
  icon VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 1/2015
  (PDF, 185 kB)
  Účinné od 27.3.2015
       
  icon VZN o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 14/2013-z01
  (PDF, 428 kB)
  Účinné od 1. 1. 2015
       
       
  Rok 2014
       
  icon VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  Číslo VZN 9/2014
  (PDF, 191kB)
  Účinné od 17. 10. 2014
       
  icon VZN ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  Číslo VZN 5/2014
  (PDF, 34 kB)
  Účinné od 22.5.2014
       
  icon VZN o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností
  Číslo VZN 3/2014
  (PDF, 17 kB)
  Účinné od 22.5.2014
       
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 14/2013
  (PDF, 219 kB)
  Účinné od 1.1.2014
       
  icon VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Rožňava
  Číslo VZN 6/2014
  (PDF, 36 kB)
  Účinné od 19.7.2014
       
  icon VZN o zrušení Materskej školy, Ulica kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava a Výdajnej školskej jedálne, Ulica kozmonautov 1793/14 ako súčasti Materskej školy, Ulica kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava
  Číslo VZN 8/2014
  (PDF, 14 kB)
  Účinné od 19.7.2014
       
       
  Rok 2013
       
  icon VZN o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, Zakarpatská 12, Rožňava ako súčasť Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava 
  Číslo VZN 11/2013
  (PDF, 15 kB)
  Účinné od 22.7.2013
       
  icon VZN o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasť Základnej školy, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava 
  Číslo VZN 10/2013
  (PDF, 14 kB)
  Účinné od 22.7.2013
       
  icon VZN o zrušení Základnej školy Sama Tomášika, Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava a Školského klubu detí, Zeleného stromu 14 ako súčasť Základnej školy Sama Tomášika Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava 
  Číslo VZN 8/2013
  (PDF, 16 kB)
  Účinné od 4.8.2013
       
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN 13/2012
  (PDF, 245 kB)
  Účinné od 1.1.2013
       
       
  Rok 2012
       
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN  
  (PDF, 228 kB)
  Účinné od 1.1.2012-31.12.2012
       
  icon VZN k Územnému plánu mesta Rožňava
  Číslo VZN  
  (PDF, 167 kB)
  Účinné od 20.1. 2012
       
       
  Rok 2011
       
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN  
  (PDF, 95 kB)
  Účinné od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
       
       
  Rok 2010
       
  icon VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
  Číslo VZN  
  (PDF, 22 kB)
  Účinné od 1.12.2010
       
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN  
  (PDF, 133 kB)
  Účinné od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
       
       
  Rok 2009
       
  icon VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
  Číslo VZN  
  (PDF, 132 kB)
  Účinné od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
       

  Aktuálne platné zásady MESTA ROŽŇAVA

  icon Zásady participatívneho rozpočtu
     
  (PDF, 164 kB)
     
     
  icon Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
     
  (PDF, 223 kB)
     
       
  icon Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
     
  (PDF, 1,2 MB)
     
       
  icon Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Rožňava
     
  (PDF, 54 kB)
     
       
  icon Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
     
  (PDF, 2 MB)
     
       
  icon Zásady hospodárenia s majetkom mesta
     
  (PDF, 299 kB)
     
       
  icon Zásady, ktorými sa určujú podmineky vydávania a používania karty Rožňavčan  
     
  (PDF, 504 kB)