Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Súťaž na vytvorenie logotypu pre Participatívny rozpočet Mesta Rožňava

 31.01.2020
Podmienky súťaže ...
Súťaž na vytvorenie logotypu pre Participatívny rozpočet Mesta Rožňava
Podmienky súťaže
Súťaž na vytvorenie logotypu pre Participatívny rozpočet Mesta Rožňava.
Organizátor súťaže
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Informácie o organizátorovi: www.roznava.sk
Predmet súťaže
Súťaž na vytvorenie logotypu pre Participatívny rozpočet Mesta Rožňava /PR Mesta Rožňava/.
Zadanie súťaže
Predmetom súťaže je grafický návrh logotypu pre PR Mesta Rožňava. Základom vizuálneho štýlu bude logo - tzn. logotyp pozostávajúci z dvoch častí - grafický symbol a nápis, ktoré budú hlavnými prvkami komunikačnej kampane k PR Mesta Rožňava. Logotyp ako grafický symbol a nápis musí byť možné používať spoločne, aj samostatne.
Logotyp ako grafický symbol má vyjadrovať užitočnosť a prínosy PR Mesta Rožňava pre bežný život občanov a fungovania orgánov samosprávy. Zároveň má podnecovať u obyvateľov motivačný postoj k PR Mesta Rožňava. Logotyp musí byť jednoduchý, ľahko zapamätateľný, nezameniteľný s inými logotypmi.
Logotyp ako nápis môže pozostávať zo slovného spojenia „Participatívny rozpočet pre Rožňavu“ alebo zo skrátenej verzie „PR pre Rožňavu“.
Farebnosť logotypu nie je ničím determinovaná.
Logotyp ako grafický symbol môže byť aj kombináciou logotypu s nadpisom.

Termíny súťaže

Aktivita Termín
Prihlasovanie do súťaže/odovzdanie návrhov od 31.01.2020 do 15.03.2020
Uzávierka súťaže 15.03.2020
Zasadnutie Výkonného výboru 16.03.2020
Oznámenie výsledkov autorom 23.03.2020
Termín odovzdania finálneho jednotného vizuálneho štýlu a návrhu jednoduchého grafického manuálu používania loga 30.03.2020

Podmienky súťaže

Súťaž je verejná, anonymná, jednokolová.
Účastníkom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplní prihlášku a dodrží všetky podmienky súťaže. Žiadne kvalifikačné požiadavky organizátor nestanovuje. Právnická osoba musí predložiť doklad osvedčujúci jej majetkové práva použiť súťažný návrh v tejto súťaži.
Každý autor/ka môže do súťaže prihlásiť ľubovoľný počet návrhov, spolu aj s vyplnenou prihláškou. V prípade, že súťažiaci podáva viac ako jeden návrh, je postačujúce vypísať jednu prihlášku.
Účastník podaním prihlášky súhlasí s podmienkami súťaže a s bezodplatným vystavením svojich súťažných prác a ich následným publikovaním, vrátane mena autora, prípadne spoluautorov. Autor víťazného návrhu postúpi majetkové práva k logotypu mestu Rožňava. V takomto prípade rovnako odovzdá mestu Rožňava technické údaje o logotype, ktoré si mesto  Rožňava vyžiada.
Požadovaný rozsah a spracovanie súťažných návrhov
Účastník súťaže môže podať ľubovoľný počet návrhov, pričom ku každému návrhu priloží samostatne písomnú explikáciu grafického riešenia lototypu (maximálne 1500 znakov).
Súťažné návrhy budú samostatne vytlačené na papieri formátu A4.
Ak to rozmery návrhu umožnia, tak je možné na 1 ks A4 umiestniť viac varntov.
Súťaž
Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku a súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať požiadavky zadania, je potrebné doručiť do 15. 03. 2020 do 12:00 hodín do podateľne organizátora súťaže: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /Kancelária prvého kontaktu, na prízemí budovy MsÚ/ alebo e-mailom (naskenovaná prihláška + príloha návrhu loga)  na adresu participativny.rozpocet@roznava.sk
Termín pre podanie súťažných návrhov je považovaný za uzávierku súťaže.
Každý súťažný návrh musí obsahovať samostatnú zalepenú a nepriehľadnú obálku, bez spiatočnej adresy, v ktorej bude:
- vložená prihláška (Príloha č. 1);
- vložený súťažný návrh;
- obálka bude označená „Súťaž o PR Mesta Rožňava - neotvárať“.
Autor/ka nesmie podpísať, ani nijako označiť svoje grafické návrhy, podľa ktorých by jeho/ju bolo možné identifikovať.
Doručené návrhy spracuje a zaeviduje administrátor súťaže /hlavný koordinátor/. Administrátor posúdi úplnosť prihlášky a anonymitu zaslaného návrhu, priradí prihláškam a zaslaným návrhom identifikačné číslo a takto spracované ich odstúpi členom výkonného výboru na posúdenie. Návrhy, ktoré porušia anonymitu, nebudú úplné alebo nebudú obsahovať všetky povinné prílohy, budú vyradené zo súťaže.
Vyhodnotenie súťaže
Výkonný výbor bude posudzovať návrhy bodovacou metódou. Každý z členov udelí každému návrhu body v škále od 5 - 1, pričom 5 bodov udelí podľa neho najlepšie spracovanému návrhu. Víťazom súťaže sa stáva návrh s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých návrhov sa bude hlasovať už iba medzi návrhmi s rovnakým počtom bodov.
Hodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v termíne do 23.03.2020.
Organizátor na základe stanoviska hodnotiacej komisie rozhodne o víťazovi súťaže, pričom si vyhradzuje právo nevybrať žiadny z návrhov ako víťazný. Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať ani ho podrobiť súdnemu preskúmaniu. Po vyhlásení výsledkov súťaže môžu autori požiadať organizátora o vrátenie návrhov. Ak tak autor neurobí, do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, organizátor nie je povinný návrhy vrátiť.
Na vyhodnotenie je vyčlenených 500,-€. O rozdelení tejto sumy rozhodne výkonný výbor podľa kvality predložených materiálov.
Prihláška do súťaže o logo PR - Autor – fyzická osoba
(PDF, 57 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 10 kB)
     
Prihláška do súťaže o logo PR - Autor – právnická osoba
(PDF, 84 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 10 kB)
Výsledky súťaže o logo PR
pdf icon Zápisnica
(PDF, 2 MB)
pdf icon Logo PR
(PDF, 96 kB)
pdf icon Logo PR
(JPG, 2,1 MB)
© Mesto Rožňava, 31. 1. 2020, Štefan Barczi , Kancelária primátora mesta