Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 19.04.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

24. 04. 2024 (streda) o 15:00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 

Program:

14.00– 15.00 – miestna ohliadka v katastrálnom území Rožňava a Nadabula

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
3.2 Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2023 Michaela Stehlová
3.3 Ján Hanzel, Nadabula 88, Rožňava
-výzva na odvoz TKO – úprava verejného priestranstva
Ing. Tibor Vanyo
4. Majetkoprávne  
4.1 Petra Kristanová, Petzvalova 21/61 Košice - Západ
- kúpa podielu k pozemkom do majetku mesta
Blanka Fabianová
4.2 Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice
- zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
Blanka Fabianová
4.3 Erika Öhlslägerová a Mária Öhlslägerovám Ul. Ernesta Rótha 18, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fabianová
4.4 JUDr. Beáta Benczeová, Cesta Pod Hradovou 12, Košice-Sever - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fabianová
4.5 Ján Oprondek a manželka Alena Oprondeková, Jarná 20, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fabianová
4.6 Doplnenie uznesenia MZ č. 143/2020 zo dňa 19. 11. 2020 Blanka Fabianová
4.7 Bc. Veronika Strinková, Budovateľská 646/13, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
4.8 Gabriel Marcinek a manž. Irena Marcineková, Letná 12, Rožňava - predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
4.9 Peter Škriba, Nadabula 65, Rožňava
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac– marec 2024 informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
6. Podnety  
6.1 Návrh na osadenie dopravného zrkadla – Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, Rožňava.
(miestna ohliadka)
Občan – riaditeľ CPP
PhDr. Peter Lörincz
7. Rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 27 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava 19. 4. 2024, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava