Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Metodické pokyny a usmernenia

icon pdf Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava
(PDF, 418 kB)
icon pdf Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava - Základné podmienky
(PDF, 128 kB)
icon pdf Pokyny k organizovaniu výletov a exkurzií v materskej škole
(PDF, 91 kB)
icon pdf
Pokyny k vydávaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa
do materskej školy
(PDF, 39 kB)
icon pdf Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy
(PDF, 27 kB)
icon pdf
Metodický pokyn k adaptačnému vzdelávaniu
pedagogických/odborných zamestnancov
(PDF, 32 kB)
icon pdf
Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
(PDF, 391 kB)
icon pdf Určenie triedneho učiteľa - usmernenie
(PDF, 34 kB)
icon pdf
Usmernenie k prijímaniu a vybavovaniu sťažností v podmienkach
materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právnej
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
(PDF, 81 kB)
icon pdf
Metodický materiál o pedagogickej dokumentácii a ostatnej
dokumentácii materských škôl a školských jedální pri materských školách –
jej vedenie, vyplňovanie, registratúra a archivácia
(PDF, 37 kB)