Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Metodické pokyny a usmernenia

  icon pdf Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava - Základné podmienky
  (PDF, 128 kB)
  icon pdf Pokyny k organizovaniu výletov a exkurzií v materskej škole
  (PDF, 91 kB)
  icon pdf
  Pokyny k vydávaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy
  (PDF, 39 kB)
  icon pdf
  Metodický pokyn k adaptačnému vzdelávaniu pedagogických/odborných zamestnancov
  (PDF, 32 kB)
  icon pdf
  Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
  (PDF, 391 kB)
  icon pdf Určenie triedneho učiteľa - usmernenie
  (PDF, 34 kB)
  icon pdf
  Usmernenie k prijímaniu a vybavovaniu sťažností v podmienkach materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
  (PDF, 81 kB)
  icon pdf
  Metodický materiál o pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii materských škôl a školských jedální pri materských školách – jej vedenie, vyplňovanie, registratúra a archivácia
  (PDF, 37 kB)