Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií - neverejné zasadnutie

 08.06.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií - neverejné zasadnutie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov mesta Rožňava

 
V Rožňave 29. 05. 2023
 
POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa

21. júna 2023 o 15.30 hod.
v kancelárii č. 107 na I. poschodí budovy MsÚ v Rožňave

 

Bod PROGRAM
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Informácia tajomníčky o podaní Oznámenia novozvolenými poslancami MZ v Rožňava za rok 2022 v zákonnej lehote
3. Kontrola Oznámení   funkcií,  zamestnaní,  činností   a  majetkových   pomerov   podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  o  ochrane  verejného  záujmu  pri výkone funkcií  verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., za rok 2022
4. Záver

 

 

JUDr. Judita Jakobejová v. r.
tajomníčka komisie

Mgr. Matúš Bischof v. r.
                                      predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 8. 5. 2023, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave