Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 18.04.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 18. 4. 2024
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

22. 4. 2024 o 15:45 hod.
v zasadačke MsÚ na III. poschodí
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových
organizácií k 31.12.2023
M. Stehlová
3. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 M. Stehlová
4. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
5. Rôzne  
6. Diskusia  
7. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 6 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 4. 2024, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava