Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Životné prostredie

  1. Žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy – ošetrenia drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta
  ikona pdf
  (PDF, 61 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  odt ikona
  (ODT, 7 kB)
  2. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa a na území mesta podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov
  ikona pdf
  (PDF, 568 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 18 kB)
  odt ikona
  (ODT, 14 kB)
  3. Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
  ikona pdf
  (PDF, 63 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  odt ikona
  (ODT, 8 kB)
  4. Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na vydanie rozhodnutia
  a/ o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jej zmeny
  b/ na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  ikona pdf
  (PDF, 65 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  odt ikona
  (ODT, 9 kB)
  5. Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. f/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a ich prevádzku
  ikona pdf
  (PDF, 61 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 14 kB)
  odt ikona
  (ODT, 7 kB)
  6. Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpy
  ikona pdf
  (PDF, 58 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 13 kB)
  odt ikona
  (ODT, 7 kB)
  7. Oznámenie údajov o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
  ikona pdf
  (PDF, 203 kB)
  ikona docx
  (DOCX, 15 kB)
  odt ikona
  (ODT, 16 kB)