Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

 13.08.2011
ZO Rožňava
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Názov klubu: Základná organizácia partizána Tótha slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Sídlo: Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca:  Ing. Milan Malček
IČO: 00470350
Dátum registrácie: 27.9.2009

č.t.: 0915 933 417,
e-mail: oblvrv@szpb.sk,
počet členov 125

Charakteristika - poslanie a ciele SZPB:
  • V súlade a s princípmi obsiahnutými vo Všeobecnej deklarácii ľudských opráv a Ústave SR presadzovať demokratický a humanitárny odkaz slovenského národno-emancipačného hnutia začatého Štúrovcami, proces ktorého pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil SNP.
  • Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách o popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.
  • Trvalo venovať pozornosť pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie proti fašizmu a nacizmu v slovenskej občianskej spoločnosti.
  • Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy na všetkých úrovniach najmä pri organizovaní spomienkových oslavách a pietnych aktov pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní SR, najmä výročia SNP, ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašizmu oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých regiónoch a Dňa obetí Dukly, ako i seminárov a besied pre mladú generáciu a ich učiteľov.
  • Iniciovať v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy  stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov protifašistického a národnooslobodzovacieho boja, nepripustiť rušenie a odstraňovanie búst a sôch popredných osobností tohto boja a jeho symbolov.
  • Udržiavať, nadväzovať rozvíjať priateľské vzťahy s podobnými odbojovými organizáciami v zahraničí.
  • Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus ,neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu .
  • Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a proti fašizmu v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona, ale aj vdov a vdovcov po nich.

Vyhodnotenie činnosti za rok 2010:
21.1.2010 - Základná organizácia sa zúčastnila osláv Oslobodenia Rožňava.
8.5.2010 – oslavy víťazstva nad fašizmom.
29.8.2010 – oslavy SNP.
Priebežne v roku navštevuje ZO svojich chorých členov v domácom prostredí, ale aj v Domove dôchodcov kde si ich kytičkou a malým darčekom uctia.
 

 

Vyhodnotenie činnosti za  rok 2015
 
01.01.2015 - Oslavy Dňa vzniku Slovenskej republiky .
18.01.2015 - Spomienkový akt na pamiatku zosnulých slovenských vojakov pri havárii vojenského lietadla na území Maďarskej republiky.
23.01.2015 - Deň oslobodenia Rožňavy - kladenie vencov.
06.05.2015 - Oblastné oslavy 70. Výročia ukončenia 2. Svetovej vojny v Rimavskej Sobote- Kociha - Hrachovo.
08.05.2015 - Spomienkový akt ku Dnu víťazstva nad fašizmom v Rožňave.
09.05.2015 - Celoslovenské oslavy 70. Výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši
23.05.2015 - Spomienkové stretnutie a pochod vďaky na Muráni pri príležitosti 70.výročia víťazstva nad fašizmom.
15.06.2015 - Spoznávaní zájazd a kúpanie v Egri .
11.07.2015 - Návšteva Kežmarku – Európske remeselnícke dni .
15.08.2015 - Návšteva pietneho miesta pri príležitosti 70. Výročia vypálenia a vyvraždenia obyvateľov obce Kalište .
28.08.2015 - Oslavy 71.výročia SNP v Rožňava .
29.082015 - Centrálne oslavy 71. Výročia SNP v Banskej Bystrici pod záštitou predsedu vlády
31.08.2015 - Oslavy 71. Výročia SNP v Nižnej Slanej pod záštitou predsedu                  
08.09.2015 - Spomienková akcia k 125.výročiu narodenia generála Rudolfa Viesta v                    
04 -06.2015 - Uctenie si padlých československých a sovietskych vojakov na Dukle.
11.11.2015 - Spomienkový akt deň poľných makov, obetí vojen a vojnových                 

Priebežne počas celého kalendárneho roka boli navštevovaní výborom základnej organizáciechoríčlenoviav domácom prostredí, ale aj v Domove dôchodcov, kde sme si ich uctili kytičkou, blahoželaním ,alebo malým darčekom k ich sviatku .

AKCIE PLÁNOVANÉ NA ROK 2016

1. 1. 2016 Deň vzniku Slovenskej republiky - Termín a miesto: 01.01.2016, Námestie Baníkov Rožňava

18. 1. 2016 Spomienkový akt na pamiatku zosnulých vojakov pri havárii  slovenského vojenského lietadla na území Maďarskej republiky. - Termín a miesto: 18.01.2016, cintorín Rožňava

23.01.2016 Deň oslobodenia Rožňavy . - Termín a miesto: 23.01.2016, Pamätník osloboditeľov  Rožňava

18 02.2016 Hodnotiaca členská schôdza  ZO SZPB  partizána Tótha Rožňava. - Termín a miesto: 18.02.2016 klub dôchodcov Rožňava

16.04.2016  Návšteva botanickej záhrady a ZOO v Košiciach. - Termín a miesto: 16.04.2016, mesto Košice

08.05.2016  Centrálne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom . - Termín a miesto: 08.05.2016, pamätník osloboditeľov v Rožňava

Jún 2016 Zorganizovanie  zájazdu a besedy s účastníkmi  SNP  v spolupráci  zo základnými školami  v Rožňave  na tému: Spoznaj pravdivú históriu nášho mesta v období 2. Svetovej vojny. - Termín a miesto: od 20. do 25. 06.2016, pamätné miesta v okrese Rožňava

Júl 2016 Zájazd a relaxačný pobyt v kúpeľoch Číž. - Termín a miesto: od 11. do 17.07.2016, kúpele Číž

28.08.2016  Oslavy 72. výročia SNP v Rožňave. - Termín a miesto : Pamätník partizána Tótha  Rožňava

29.08.2016  Centrálne oslavy  72. výročia SNP  v Banskej Bystrici . - Termín a miesto: 29.08.2016, pamätník SNP v Banskej Bystrici

September 2016 Zájazd organizovaný v spolupráci s oblastným výborom SZPB   do koncentračného tábora Osvienčim v Poľskej republike . - Termín a miesto: od 15. do 18.09.2016, Poľská republika

11.11.2016  Deň poľných makov a deň veteránov . - Termín a miesto :11.11.2016,cintorín mesta Rožňava

December 2016 Návšteva kultúrneho podujatia v Rožňave (divadelné alebo folklórne  vystúpenie). - Termín a miesto: od 10. do 18.12.2016, mesto Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 2016, Erika Švedová  - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava