Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Matica slovenská

 13.08.2011
Miestny odbor Rožňava
Matica slovenská

Názov organizácie : Dom Matice slovenskej v Rožňave

Sídlo: Letná 42, 048 01 Rožňava

Štatutárny zástupca : Riaditeľka – Ing. Zlatica Halková

tel.: +421 918 904 935

e-mail: dms.roznava@matica.sk

webová stránka:  www.maticaroznava.sk

Facebook: Gemerskí matičiari

 

Personálne obsadenie :

riaditeľka  : 

Ing. Zlatica Halková

zlatkazampik@gmail.com

 

kultúrna pracovníčka   :

Tatiana Tomková

tatianatomkova5@gmail.com

 

Dom Matice slovenskej v Rožňave vznikol 1.7.2009 a slávnostné otvorenie bolo 7.7.2009 za účasti vrcholných predstaviteľov Matice slovenskej ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko MS, ktoré vzniklo 1.1.1992. V súčasnom období sa Dom MS metodicky venuje  18  MO MS a 1 OMM v okrese Rožňava a Revúca. Pôsobí tu aktívna Oblastná rada MS. V orgánoch MS je 1člen Výboru MS, 1 podpredseda Dozorného výboru MS a 3 členovia Krajskej rady MS .

Organizujeme detské súťaže ako Zábavné čísla Jura Hronca a Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktoré získali celoslovenskú pôsobnosť. Počas mnohých rokov existencie pracoviska MS veľa podujatí získalo nadokresné rozmery.  Nosnými podujatiami sú: Cyrilo-metodské oslavy v Rožňave, Stretnutie ľudí dobrej vôle, Vatra zvrchovanosti, Letný festival spevu a tanca vo Vlachove, Mesiac úcty starším v Rožňave, spomienka na Troch sokolov v Plešivci,  Matičný deň v Nižnej Slanej, turistické výstupy na Volovec,  Plešiveckú planinu, Stolicu, Stromíš,  Radzim, Trostie, Zeme, Tureckú a mnohé iné. Pravidelne pripravujeme spomienkové oslavy našim slávnym rodákom, už aj vo forme reportáží na webovej stránke www.matica.sk, spolupodieľame sa na natáčaní dokumentov o našich významných národovcoch.  Oslavy výročia vzniku MO MS v okrese je prirodzenou aktivitou.

Základná orientácia Domu Matice slovenskej v Rožňave je aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS, práca s deťmi a mládežou, upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Kellner, Šafárik, Hronec , Madáč, dynastia Reussovcov  …. ) a spolupracovať so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem o spoluprácu.

Spolupráca: samosprávny kraj Košice a Banská Bystrica, obecné úrady v okrese Rožňava a Revúca, mesto Rožňava a Revúca, osvetové strediská , knižnice, centrá voľného času, základné umelecké školy, základné a stredné školy, občianske združenia v oboch okresoch a všetci, ktorí chcú podporiť matičnú myšlienku o vzájomnej úcte a rešpekte na zmiešanom území.

Rok 2022 je Rokom odkazu Štúrovcov. Chceme sa zamerať na zjednocovanie širokého okolia, zapojíme sa do propagácie materinského jazyka hlavne na  zmiešaných  oblastiach a podporíme kultúrny život o slovenské vystúpenia. Pripomenieme si našich slávnych rodákov, ale nadväzujúc na ich spomienku, si ctíme aj súčasné osobnosti, ktoré tvoria a zviditeľňujú nielen okres či kraj, ale už aj Slovensko svojou tvorbou, či svojím talentom. Stretnutia ľudí dobrej vôle je povznášajúca myšlienka na budovanie národného povedomia a hrdosti k našej krásnej domovine.

 
 

 


© Mesto Rožňava, 2022 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava