Oficiálna stránka mesta Rožňava

O nás ...

 17.06.2015
Mesto Rožňava sa zapojilo na národného projektu Komunitné centrá prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Trvanie projektu je od 01.02.2015 do 31.10.2015 ...
O nás ...

Mesto Rožňava sa zapojilo na národného projektu Komunitné centrá prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Trvanie projektu je od 01.02.2015 do 31.10.2015.

Sídlo komunitného centra je v budove mesta na Krátkej ul. č. 30. Personálne je komunitné centrum zabezpečené troma zamestnancami. Komunitné centrum je otvorené počas pracovných dní od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Hlavným poslaním komunitného centra je podpora aktivít zameraných na prevenciu a elimináciu negatívnych sociálno-patologických javov najmä u detí a mládeže. Cieľom je zmysluplné využívanie voľného času, prostredníctvom osvetovej a výchovnej činnosti s dôrazom na rozvoj kultúry a jazyka  rómskej národnostnej menšiny. Medzi ďalšie ciele patrí podpora vzdelávacích aktivít detí, mládeže a dospelých prostredníctvom prednášok, ako aj spoznania a osvojovania si tradičných zručností a vedomostí špecifických pre národnostnú kultúru. Cieľovou skupinou komunitného centra sú predovšetkým deti a mládež navštevujúca predškolské a školské zariadenia, rodičia týchto detí, dôchodcovia a nezamestnaní.

 

© Mesto Rožňava, 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava