Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

O nás

plagat

Mesto Rožňava sa zapojilo na Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centra - Spolu pre komunity, aktivita:  Komunitné centrá,  prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci Programu Slovensko. Obdobie realizácie projektu je od 01.08.2023  do 31.01.2029.


Cieľom národného projektu je individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • zabezpečovanie poskytovania terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier v rámci stanovených kvalitatívnych štandardov na úrovni centrálneho riadenia,
  • jednotné odborné a koordinačné riadenie TSP/KC/NDC/NSSDR poskytovaných tretími subjektmi,
  • zabezpečenie vzájomného prepojenia a sieťovanie tretích subjektov, ktoré zabezpečujú výkon TSP a resp. sú zriaďovateľmi KC a ostatnými aktérmi (partnermi v teréne danej lokality)  na komunitnej úrovni,
  • zabezpečenie monitorovania a hodnotenia výkonu TSP a komunitných centier.

Hlavným poslaním komunitného centra je podpora aktivít zameraných na prevenciu a elimináciu negatívnych sociálno-patologických javov najmä u detí a mládeže. Cieľom je zmysluplné využívanie voľného času, prostredníctvom osvetovej a výchovnej činnosti s dôrazom na rozvoj kultúry a jazyka  rómskej národnostnej menšiny. Medzi ďalšie ciele patrí podpora vzdelávacích aktivít detí, mládeže a dospelých prostredníctvom prednášok, ako aj spoznania a osvojovania si tradičných zručností a vedomostí špecifických pre národnostnú kultúru. Cieľovou skupinou komunitného centra sú predovšetkým deti a mládež navštevujúca predškolské a školské zariadenia, rodičia týchto detí, dôchodcovia a nezamestnaní.


Sídlo komunitného centra je v budove mesta na Krátkej ul. č. 30. Personálne je komunitné centrum zabezpečené prostredníctvom štyroch zamestnancov (odborný manažér KC, odborný pracovník KC, komunitný pracovník a pracovník KC). Komunitné centrum je otvorené počas pracovných dní od 08:00 hod. do 16:00 hod.

 

Plán komunitného centra Rožňava

pdf icon Plán komunitného centra Rožňava
(PDF, 1,9 MB)
pdf icon Prevádzkový poriadok
(PDF, 234 kB)