Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Komunitné centrum Rožňava správa o činnosti jún - august 2016

 21.09.2016
Komunitné centrum Rožňava začalo opäť realizovať svoju činnosť od 01.06.2016. Za slovom „opäť“ sa skrýva zanietené odhodlanie odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v Rožňave opätovne sa uchádzať o financovanie projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom Národný projekt poskytovania vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni /NP PVSSKIKU/. Komunitné centrum sídli v budove na Krátkej ulici č. 30, kde sú poskytované rôzne druhy sociálnych služieb v meste ...
Komunitné centrum Rožňava  správa o činnosti jún - august 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitné centrum Rožňava  správa o činnosti jún - august 2016

Komunitné centrum Rožňava začalo opäť realizovať svoju činnosť od 01.06.2016. Za slovom „opäť“ sa skrýva zanietené odhodlanie odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v Rožňave opätovne sa uchádzať o financovanie projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom Národný projekt poskytovania vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni /NP PVSSKIKU/. Komunitné centrum sídli v budove na Krátkej ulici č. 30, kde sú poskytované rôzne druhy sociálnych služieb v meste.

Poskytovanie krízovej intervencie na komunitnej úrovni, alebo aktivity na komunitnej úrovni laickej verejnosti evokujú prácu s marginalizovanými rómskymi kumunitami, komunitná práca je však nielen práca s rómskymi komunitami, ale všetkými skupinami – komunitami, ktoré spája jeden alebo viac menovateľov: nezamestnanosť, sociálna odkázanosť, zlý alebo ťažký zdravotný stav, ľudia ktorí uviazli v sieti drogovej, či inej závislosti a nedokážu si s nimi poradiť, spojovateľ problémov, ktoré by sme mohli spájať s rodovými rozdielmi /muži a ženy/, prípadne s vekom /deti, mladí dospelí, produktívny vek, poproduktívny vek – seniori/. Každá skupina – komunita pociťuje určitú mieru vyskytujúcich sa problémov a v komunitnom centre sa na prevenciu a odstraňovanie snažíme zameriavať svoju činnosť. Deťom a mladým dospelým sa snažíme vypĺňať voľný čas, vedieme činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a veľkú pozornosť venujeme predovšetkým prevencii rôznych foriem sociálnej patológie. Formu jednoduchého, odborného i špecializovaného poradenstva poskytujeme na ambulantnej úrovni v KC i v prirodzenom rodinnom prostredí.

V pondelok a piatok je komunitné centrum otvorené od 9:00 hod. do 17:00 hod. a v utorok, stredu a štvrtok od 10:00 hod. do 18:00 hod. Pracujú tu traja pracovníci, z ktorých dvaja majú odborné vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca, jeden má úplné stredoškolské vzdelanie a tím pracovníkov dopĺňa ešte jeden pracovník, ktorí pracuje na základe Dohody o vykonaní práce na 32-hodijnový mesačný pracovný úväzok.

Za tri mesiace /jún, júl, august/ sme zrealizovali 100 skupinových aktivít a 7 komunitných, u ktorých sa sleduje celkový dopad na komunitu.  Poskytli sme 104 jednoduchých, špecializovaných poradenstiev a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Pracovali sme s rodinami záškolákov, diabetikmi, diskutovali o plánovaní rodičovstva, nacvičovali s deťmi prezentácie na talentovú súťaž, realizovali aktivitu pobytu v prírode, ktorému predchádzala edukácia o environmentálnom prístupe k životu, ekologickému správaniu a celkovému pozitívnemu chápaniu prírody, lesu, lesným obyvateľom... . Navštívili sme mestskú knižnicu, zmysluplne vypĺňali deťom voľný čas rôznymi pohybovo – športovými aktivitami, rozvíjali grafo-motorické zručnosti a vedomosti učenia zábavnou formou a v posledný augustový týždeň sme zrealizovali stolno-tenisový turnaj.

Veríme, že činnosť komunitného centra do roku 2019 prinesie pozitívnu zmenu v živote najmä marginalizovaných rómskych komunít v meste.

 
 
 
Mgr. Marcela Tomášiková
odborný garant KC
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 9. 2016, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytoej politiky