Oficiálna stránka mesta Rožňava

Materská škola, Vajanského 370/6

 12.08.2010
Vajanského ul. 370/6, Rožňava
Materská škola, Vajanského 370/6
Názov školy a adresa:
Materská škola, Vajanského 370/6, 048 01 Rožňava
MŠ
Dátum zriadenia školy:
1974
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Webové sídlo školy:
Škola bez právnej subjektivity, ms.vajanskeho@roznava.sk, 058/7344716
Názov zariadenia pri MŠ a adresa: Školská jedáleň pri MŠ, Vajanského 370/6, 048 01 Rožňava
Riaditeľ školskej jedálne, kontakt na účely komunikácie: Emília Šmírová, sj.vajanskeho@roznava.sk, 058/7341225
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet detí
104
Počet tried
5
 
 
pdf icon

Správa o výchpvno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

(PDF, 634 kB)
 
Zameranie školy:
 

Cieľom výchovy a vzdelávania  našej materskej školy je harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Keďže vychádzame z vývinovej teórie sústreďujeme sa na celú osobnosť dieťaťa, jeho perceptuálno-motorický, sociálno-emocionálny a kognitívny rozvoj.

Materská škola je zaradená do Programu krok za krokom, ktorý sa overoval v rokoch 1994-1996. Na základe dosiahnutých výsledkov, pričinením sa k tvorbe a formovaniu tohto Programu Krok za krokom sa materská škola stala modelovou a integrovanou materskou školou.

Náš Program Krok za krokom je zameraný na pedagogický prístup orientovaný na dieťa, čo znamená dôsledné rešpektovanie zásady individuálneho prístupu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa, diferenciácia a individualizácia cieľov, úloh a činností dieťaťa, primeranosť výchovno-vzdelávacieho obsahu a procesu vekovým a individuálnym osobitostiam detí. Jeho základom je vývinový prístup k výchove dieťaťa, s cieľom vychovávať a vzdelávať deti v súlade s jeho individuálnymi osobitosťami, aby sa mohli harmonicky rozvíjať. Preto rešpektujeme individuálne potreby a záujmy dieťaťa, vytvárame také podmienky a prostredie, ktoré je efektívne pre deti so širokou škálou schopností a spôsobov učenia. Dodržiavame tieto zásady:

 • prispôsobujeme výchovu a vzdelávanie každému dieťaťu,
 • dávame im možnosť výberu,
 • podporujeme snahu učiť sa a spoznávať,
 • zapájame deti do aktívneho učenia.

 

Povzbudzujeme deti k zvedavosti, skúmaniu, iniciatíve, fantázii, tvorivosti a podporujeme kooperatívne učenie.

 • všestranne pripravujeme deti na vstup do základnej školy,
 • podporujeme nadanie a záujmy každého dieťaťa, dávame možnosť nadaným deťom, aby sa prejavili a ďalej rozvíjali svoj talent, zapájame deti do rôznych súťaží, prehliadok a vystúpení,
 • posilňujeme u detí úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, 
 • pestujeme u detí pozitívne a empatické postoje k starým ľuďom spoluprácou s klubom dôchodcov.
 • učíme deti chrániť si svoje zdravie, vedieme ich k zdravému životnému štýlu ,využitiu zdravej výživy, športu a k ochrane životného prostredia.

 


Realizácia projektov:
 
 • Program Krok za krokom, zameraný na pedagogický prístup orientovaný na dieťa..
 • Národný projekt DIGIŠkola – „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“.
 • Program podpory digitalizácie škôl - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Projekt „Evička a deti“ – zameraný na zdravie a bezpečnosť.
 • Projekt „ Veselé zúbky“, starostlivosť o zuby.
 • Projekt „Vláčik separáčik“, zameraný na environmentálnu výchovu.
 • Projekt „Všetci sme si rovní“, zameraný na ľudské práva.
 • Projekt „Z rozprávky do rozprávky“ – zameraný na predčitateľskú gramotnosť.
 • Program „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“  v spolupráci so školskou jedálňou, zameraný na podporu zdravej výživy. 

 

 


© Mesto Rožňava,  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta