Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Materská škola, Ernesta Rótha 518/4

 12.08.2010
Ul. Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4
Názov školy a adresa:
Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
MŠ
Dátum zriadenia školy:
1.2.1979
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Alica Benediktyová, ms.erotha@roznava.sk, 058/7344929
Škola bez právnej subjektivity, ms.erotha@roznava.sk, 058/7344929
Názov zariadenia pri MŠ a adresa: Školská jedáleň pri MŠ, Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
Riaditeľ školskej jedálne, kontakt na účely komunikácie: Iveta Dorčáková, sj.erotha@roznava.sk, 058/7344774
Webové sídlo školy:
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet detí
74
Počet tried
4
 
pdf icon

Správa o výchpvno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

(PDF, 324 kB)
 
 

Zameranie školy

Hlavným cieľom našej školy nie je špecializovať sa v jednej oblasti, ale kladieme dôraz na všestranný rozvoj dieťaťa, cieľavedomú a systematickú edukáciu, kvalitnú predprimárnu prípravu na bezproblémový vstup detí do základnej školy.

Naša materská škola:

 • vytvára podmienky na komplexný a harmonický rozvoj detí s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti, so zameraním na zdravý životný štýl a s akcentom na šport, otužovanie, zdravé stravovanie, environmentálne cítenie a kreativitu,
 • podporuje deti s nadaním prostredníctvom individuálneho prístupu pedagógov, účasťou v rôznych súťažiach,
 • vytvára vlastné edukačné projekty k vzdelávacím oblastiam učebných osnov, prostredníctvom ktorých môžu pedagogickí zamestnanci i deti vstupovať do edukačného procesu kreatívne, s novými a progresívnymi formami a metódami práce,
 • pripravuje aktivity s orientáciou na spoluprácu rodiča a dieťaťa (tvorivé dielne, športové podujatia, výlety...).

 

Zameranie školy vychádza z úspešných  tradičných školských podujatí i aktivít a výsledkov detí v súťažiach, organizovaných rôznymi spoločenskými a vzdelávacími organizáciami. Premyslene budujeme svoj areál tak, aby poskytol deťom všestranné využitie a pestré možnosti na zmysluplne strávený čas v MŠ. Priestranný areál využívame na športové a pohybové aktivity, vzdelávacie aktivity, kreatívne a relaxačné činnosti. Jednotlivé hracie zóny sú tematicky zamerané, ale navzájom poprepájané. Deti sa môžu realizovať v "Babičkinej záhrade", vo "Farbičkove", vystúpiť na "Mount Ernest", či navštíviť "Ostrov pokladov".

           
Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy:

 • kde si deti uvedomujú mimoriadnu hodnotu zdravia, zdravého životného štýlu a pozitívnych medziľudských vzťahov.
 • do ktorej deti rady chodia,
 • kde si vzájomne pomáhajú,
 • kde učiteľky majú priateľský vzťah k deťom a rodičom,
 • kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa,
 • kde sa dieťa rozvíja v podnetnom a priateľskom prostredí,
 • kde je priestor pre smiech, zábavu a dobrú náladu,
 • kde je možnosť pre dieťa rozvíjať svoje zručnosti a nadanie,
 • kde sa ponúkajú deťom i rodičom nadštandardné aktivity v oblasti zdravia, športu, tvorivosti a zručností,
 • kde sa deti budú hrať v estetickom a bezpečnom prostredí,
 • kde sa rodičia aktívne a iniciatívne zapájajú do projektov a aktivít školy,
 • kde rodičia sú partnermi učiteliek vo vzájomnom pôsobení na dieťa,

 


Realizácia projektov:

 

Materská škola sa zapája do projektov pripravených rôznymi spoločenskými a vzdelávacími organizáciami a vytvára aj vlastné projekty. Realizácia projektov poskytuje nevšedné zážitky v rôznom prostredí, podporuje spolupatričnosť detských kolektívov ako aj možnosť prejaviť individuálne nadanie detí. Napr.:

 • predplavecká príprava detí
 • pobyt v škole v prírode, spravidla v horskom prostredí Vysokých Tatier
 • tvorivé dielne a výlety s rodičmi
 • Týždeň zdravia
 • vianočné besiedky, besiedky ku Dňu matiek
 • Týždeň detskej radosti
 • Modrý majáčik – oboznamovanie so záchranárskymi zložkami
 • Týždeň s Dopraváčikom – dopravná výchova
 • Poznáš svoje mesto? – poznávanie nášho mesta a jeho okolia
 • Na Gemeri dobre, na Gemeri zdravo – slovenské ľudové tradície
 • Šarkaniáda  
 • tematické vychádzky – hvezdáreň, hasičská zbrojnica, Banícke múzeum...
 • Dentalalarm – dentálna hygiena
 • zábavno-vedomostné projekty: Bystrá hlavička, Malá logická olympiáda, Logik
 • účasť a úspechy vo výtvarných súťažiach: „Vesmír očami detí“, „Žitnoostrovské pastelky“, „Budimírske studničky“, „Čím chcem byť“
 • Olympijská hviezdička – olympiáda detí predškolského veku
 • prednes poézie a prózy detí predškolského veku
 • revitalizácia školského dvora MŠ s tematickými hracími zónami „Čarovný svet našej škôlky“ a mnohé ďalšie...

 


© Mesto Rožňava,  2023 Ing. Marek Krišták, administrátor internetového portálu mesta