Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Materská škola, Štítnická 337/9/A

 12.08.2010
Štítnická ul. 337/9/A, Rožňava
Materská škola, Štítnická 337/9/A
Názov školy a adresa:
Materská škola, Štítnická 337/9/A, 048 01 Rožňava
Dátum zriadenia školy:
9.2.1970
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Mgr. Katarína Bozóová, ms.stitnicka@roznava.sk, 058/7343096
Webové sídlo školy:
Škola bez právnej subjektivity, ms.stitnicka@roznava.sk, 058/7343096
Názov zariadenia pri MŠ a adresa: Školská jedáleň pri MŠ, Štítnická 337/9/A, 048 01 Rožňava
Riaditeľ školskej jedálne, kontakt na účely komunikácie: Erika Simanová, sj.stitnicka@roznava.sk, 058/7343126
Zriaďovateľ školy: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet detí
121
Počet tried
6
 
 
pdf icon

Správa o výchpvno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

(PDF, 1 MB)
 
Zameranie školy:
 
Hlavným cieľom je vytvorenie pokojnej atmosféry v materskej škole založenej na tvorivo-humanistických princípoch, skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom ŠkVP: ,,Ovocníčkovia poznávajú svet“ a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti prostredníctvom programu Zelená škola. Zároveň v oblasti cudzojazyčného vzdelávania realizujeme integrovanú výučbu anglického jazyka, ktorá nadväzuje na obsahové štandardy ŠkVP.

 

Realizácia projektov:

Medzinárodné projekty
1.

Názov projektu: EUROROZPRÁVKY - výtvarný projekt detí materských škôl 28 slovenských miest a Európskej školy v Bruseli pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ v spolupráci s MŠ VVaŠ v Bratislave.    

Zameranie projektu - cieľom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku. Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. 28 materských škôl z jednotlivých miest Slovenska bude maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti EÚ. 28 klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ bude výtvarne spracovaných v plošnej a priestorovej podobe. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná a dynamická krajina. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli budú taktiež svojim spôsobom originálne stvárňovať daných 28 typických európskych rozprávok.

Tento originálny projekt bude veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo, ale aj pre deti žijúce v európskom spoločenstve. Sme presvedčení, že realizácia tejto myšlienky ukázať v Európe krásne hodnoty vytvorené našimi deťmi a európskymi deťmi prinesie radosť nielen deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale aj širokej verejnosti.  

Je nám cťou,  že ako jediná škola v okrese budeme reprezentovať Slovensko, materskú školu a mesto v rámci predsedníctva v Rade EÚ.   

Dĺžka trvania projektu : od 30.10.2015 – 31.12.2016

 

2.

Názov projektu: ZELENÁ ŠKOLA  - národný program v rámci celosvetovej siete Eco-Schools

Zameranie projektu - projekt je zameraný na rozvíjanie vzťahu k prírode, jej ochrane, k zdraviu a k všetkým žijúcim organizmom v spolupráci s rodičmi a širokou verejnosťou.

Dĺžka trvania projektu: dlhodobý, spojený s certifikáciou dvojročného obdobia

 

3.

Názov projektu: PROGRAM e Twinning  - sa zameriava na podporu využívania moderných  informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev  európskych škôl.

Názov nášho projektu: "Handmade Xmas cards, Xmastree balls and short videos with wishes."

Dĺžka trvania projektu: dlhodobý,

 

Národné projekty

1.

Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

Zameranie projektu - cieľom je vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému

Dĺžka trvania projektu: dlhodobý    

 

Interné projekty školy: 

1.

Názov projektu: Chceme dýchať čistý vzduch

Zameranie projektu: projekt realizovaný s rodinami detí – proti fajčeniu

Dĺžka trvania projektu : dlhodobý

 

2.

Názov projektu: Adamko – zdravo, hravo

Zameranie projektu: zameraný hlavne na zdravú výživu, hygienu tela i ducha

Dĺžka trvania projektu : dlhodobý

 

3.

Názov projektu: Evička a deti

Zameranie projektu: zameraný na starostlivosť o vlastné zdravie

Dĺžka trvania projektu : dlhodobý

 

4.

Názov projektu: Bezpečná škôlka

Zameranie projektu: zameraný na bezpečnosť detí v cestnej premávke

Dĺžka trvania projektu : dlhodobý

 

Aktivity školy:  

Zdravé mňamky, Tekvicové dni, Detský vodičák, Deň materských škôl, Mikuláš, Týždeň detskej radosti, Dni bieleho športu, vedomostné dopoludnie ,,Čo vieš o svojom  meste “, Deň Zeme, MDD – bublinová slávnosť, divadelné predstavenia, školské kolo v prednes poézie a prózy, Deň vody, športová olympiáda, výlety a exkurzie.

 

Nadštandardné aktivity školy:

Integrovaná výučba anglického jazyka, škola v prírode, Lesnícky deň v spolupráci so zamestnancami Lesov SR, štátny podnik OZ Rožňava, prednes poézie a prózy pre deti rožňavských materských škôl.

 

Spoločné aktivity s rodičmi:

Triedne slávnosti z príležitosti Úcty k starším, Dňa matiek, predvianočná akadémia, prehliadka tvorivosti – zhotovovanie kŕmidiel, fašiangový karneval, Deň bez áut súťaživé dopoludnie s rodičmi, Anglická akadémia, rozlúčka s predškolákmi.

 

Projekty v spolupráci so školskou jedálňou pri MŠ:

Školské mlieko – dlhodobý projekt v spolupráci s Tatranskou mliekarňou v Kežmarku

Školské ovocie a zelenina – projekt v spolupráci s HOOK s.r.o. Košice.

 

Tieto projekty sú zamerané na skvalitnenie stravy detí v MŠ a osvojeniu si pravidelnej spotreby cieľových surovín.

 

  


© Mesto Rožňava,  2016 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta