Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Materská škola, Ul. krátka 1825/28

 12.08.2010
Krátka ul. 1825/28, Rožňava
Materská škola, Ul. krátka 1825/28
Názov školy a adresa:
Materská škola- Óvoda, Krátka 1825/28, 048 01 Rožňava
MŠ
Dátum zriadenia školy:
5.9.1980
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Sylvia Zsigraiová, ms.kratka@roznava.sk, 058/7342561
Webové sídlo školy:
www.roznava.sk/materske-skoly, www.mskratka.edupage.org

 

Škola bez právnej subjektivity, ms.kratka@roznava.sk058/7342561
Názov zariadenia pri MŠ a adresa: Školská jedáleň pri MŠ, Vajanského 370/6, 048 01 Rožňava
Riaditeľ školskej jedálne, kontakt na účely komunikácie:
Zuzana Richnavská, sj.kyjevska@roznava.sk, 058/7341893
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet  detí
38
Počet tried
2
 
pdf icon

Správa o výchpvno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

(PDF, 737 kB)
 
 
Zameranie školy:

Budova materskej školy na Ulici krátkej 1825/28 v Rožňave bezprostredne súvisí s okolitou prírodou, ktorá poskytuje mnohoúčelové využitie pre výchovu zdravého životného štýlu navštevujúcich detí.

Interiér stavby  je rozčlenený na dve samostatne funkčné časti, ktoré vytvárajú priestor pre triedu s vyučovacím jazykom maďarským a triedu s vyučovacím jazykom slovenským. Zabezpečuje priestor s maximálnym počtom pre  42 detí. V materskej škole je štátnym  jazykom  Slovenskej republiky – slovenský jazyk podľa § 12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Jazykom národnostnej menšiny je jazyk maďarský, rečou tohto druhu etnika je aj rómsky jazyk, ktorý je nevyhnutné akceptovať. Výchova a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny, čo  je v zhode so zriaďovacou listinou materskej školy.  Zloženie tried je heterogénne – to znamená vekovo zmiešané, čo dáva ďalší špecifický rozmer každodennému životu a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. Život detí vo vekovo zmiešanej skupine je pre deti prirodzenejší aj dynamickejší  tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodejšie situácie. Umožňuje súrodencom navštevovať spoločnú triedu, dáva deťom aj rodičom istotu, že trieda, do ktorej nastúpili, bude „ich“ po celý čas dochádzky do materskej školy.  Klíma MŠ smeruje k tomu, aby deti rady chodili do nášho predškolského zariadenia, s dôverou a bez strachu, aby tu prežívali radostné a spokojné detstvo. Triedy sú vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou, čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí. Kvalifikovaní pedagogickí pracovníci ponúkajú kvalitnú výchovu a vzdelávanie  primerané veku detí, ktoré  vedie k získaniu potrebných kompetencií pre vstup do základnej školy, a jej obsah bude odrážať očakávania detí a rodičov. Školským vzdelávacím programom s názvom „OSTROV RADOSTÍ“ ponúkame systematické pôsobenie v oblasti učenia, rozvíjanie tvorivosti, podporu detskej zvedavosti, aktívne riešenie problémov a prežívanie hrovej radosti s pocitom istoty a bezpečia. MŠ využíva obdobie prvých prejavov talentovanosti detí k sprostredkovaniu  tanečných, speváckych, hudobných literárno-dramatických a výtvarných základov umenia. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Zaoberáme sa podporou celostného osobnostného vývinu dieťaťa rozvojom psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability v zhode so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. V materskej škole sa predčitateľská gramotnosť rozvíja ako príprava na zvládnutie a osvojenie si procesu čítania a písania v základnej škole. V rôznorodých každodenných aktivitách rozvíjame dimenzie školskej pripravenosti, čím chceme eliminovať neprospievanie detí na prvom stupni ZŠ, či ich zaraďovanie do špeciálnych tried a škôl. Chceme dopriať deťom zážitky za účasti rodín aj v záujmovom vyžití, ktoré umožňuje dianie v meste. Práca s deťmi je neustále vyvíjajúci sa proces, ktorý prináša nové poznatky, skúsenosti a výzvy, na ktoré chceme adekvátne reagovať v záujme všestranného rozvoja osobnosti detí. Sprostredkováva  im základy verejnej kultúry s celým spektrom kultúrnych noriem od hygienických až po celospoločenské. Približujeme deťom na predprimárnom stupni vzdelávania problematiku environmentálnej výchovy. Z nej  vyplýva potreba zaoberať sa dôsledne sebaobslužnými návykmi detí a pracovnými návykmi v prospech životného prostredia.

V tejto oblasti výchovy rozvíjame  osobnostnú stránku dieťaťa tak, aby bolo schopné tvorivo a slobodne myslieť a konať v záujme ochrany života na zemi.

Predškolskú výchovu zacieľujeme na vytvorenie harmonického spolužitia detí s prírodou. Usilujeme sa o pozitívne zmeny v myslení a v spôsobe života v materskej škole, lebo našim záujmom je vychovať generáciu, ktorej bude záležať na zdravom žití nielen v regióne. Snažíme sa, aby si deti osvojili poznatky o separovaní odpadu a jeho následnom využití recykláciou na nové účely.

Ide o informácie elementárne, ale významné tým, že ich deti získajú v konkrétnych rôznorodých aktivitách. Začnú riešiť jednoduché problémy, pri ktorých budú uplatňovať vlastné predstavy, budú nachádzať neobvyklé odpovede a riešenia, objavovať funkčnosť myšlienok.

Začnú spoznávať život na planéte Zem pod životodarným slnkom cez najbližšie okolie.

Na podnet učiteliek MŠ začnú so svojimi rodičmi udržiavať čistotu a poriadok aj mimo budovy a areálu MŠ, vo svojom blízkom i vzdialenejšom okolí i území nášho mesta.

Deti budú mať a uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, budú primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných.

 

 


Realizácia projektov:
 • NP MRK II-  Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni vzdelávania Environmentálny projekt zameraný na separovanie odpadu a ochranu životného prostredia, na zdravý životný štýl
 • Návšteva výstav a koncertov, divadelných predstavení
 • Stretnutie s Mikulášom
 • Školská slávnosť –Posedenie pri stromčeku -s kultúrnym programom a tvorivou dielňou s rodičmi- pečenie a zdobenie medovníkov
 • Deň otvorených dverí
 • Zhotovovanie masiek na školský karneval s fašiangovou slávnosťou
 • Vystúpenie ku Dňu matiek s obdarovaním
 • Súťaž: Poznáš svoje mesto
 • Súťaž: Logic
 • Výtvarné súťaže
 • Prehliadka v prednese poézie a prózy detí predškolského veku
 • Športová olympiáda
 • Spoločný výlet s rodičmi
 • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi


 


© Mesto Rožňava,  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta