Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Materská škola, Ul. kozmonatov 1793/14

 12.08.2010
Ul. kozmonatov 1793/14, Rožňava
Materská škola,  Ul. kozmonatov 1793/14
Názov školy a adresa:
Materská škola, Ul. Kozmonautov 1793/14
 
Dátum zriadenia školy:
1.9.2021
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Mgr. Marek Krajňák, ms.kozmonautov@roznava.sk,
Webové sídlo školy:
www.roznava.sk/materske-skoly, https://mskozmonautov.edupage.org/

 

Škola bez právnej subjektivity, ms.kozmonautov@roznava.sk058/7928464
Názov zariadenia pri MŠ a adresa: Školská jedáleň pri MŠ, Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
Riaditeľ školskej jedálne, kontakt na účely komunikácie: Iveta Dorčáková, sj.erotha@roznava.sk, 058/7344774
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet  detí
26
Počet tried
2
 
pdf icon Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ul. kozmonautov 1793/14, Rožňava za školský rok 2022/2022
(PDF, 307 kB)

 

 
Charakteristika a zameranie školy:

Materská škola sa nachádza v netypizovanej dvojposchodovej budove - bývalý rodinný dom, umiestnený na konci slepej ulice a na okraji záhrad rodinných domov, blízko lesa a lúk. Priestorové usporiadanie budovy vyhovuje základným potrebám pre plnohodnotnú činnosť MŠ. Vnútorne pre výchovno-vzdelávaciu činnosť je materská škola členená na dve triedy, ktoré plnia funkciu herne, pracovne, jedálne a spálne. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom s celodennou výchovou a vzdelávaním vo veku od troch do šiestich rokov. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom podľa potrieb zákonných zástupcov aj s možnosťou poldenného pobytu.

Exteriér materskej školy je tvorený zatrávnenou záhradou s ovocnými a ihličnatými stromami, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho prostredia materskej školy a slúži na realizáciu rôznych organizačných foriem a metód zážitkového učenia ako aj priestor pre oddych a relaxáciu.

Materská škola je obklopená krásnym prírodným prostredím, ktoré umožňuje realizáciu rôznych aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie, bádanie a pozorovanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, okoliu, starostlivosti a ochrane životného prostredia, rozvíjanie estetického vnímania a učenia sa o prírode prírodou.

Hlavným cieľom materskej školy je:
vytvárať podmienky na všestranný a harmonický rozvoj detí so zameraním na zdravý životný štýl, prírodovednú gramotnosť a environmentálne cítenie v pokojnej a tvorivej atmosfére materskej školy, ktorá je situovaná blízko lesa a okolitých lúk.

Poslaním materskej školy je pomáhať deťom hľadať spôsoby a cesty k prirodzenému nadobúdaniu nových poznatkov a vedomostí smerujúcich k celostnému rozvíjaniu ich osobnosti, viesť deti k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, ľuďom, prírode, poznávaniu a objavovaniu sveta v pokojnej a tvorivej atmosfére materskej školy.

Materská škola, Kozmonautov 1793/14 v Rožňave je školou, ktorá:
  • vo výchovno-vzdelávacom procese uprednostňuje činnostné, zážitkové učenie a učenie sa detí prostredníctvom hry, objavovania, experimentovania a bádateľských aktivít,
  • systematickým, plánovaným pôsobením s rešpektovaním individuality a jedinečnosti každej osobnosti, rozvíja celostne osobnosť každého dieťaťa,
  • individuálnym prístupom rozvíja všetky stránky osobnosti dieťaťa, podporuje jeho záujmy, nadanie a sebarealizáciu tak, aby bolo čo najlepšie pripravené na vstup do základnej školy,

© Mesto Rožňava,  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta