Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Materská škola s VJM, Ulica Komenského 5

 12.08.2010
Ul. Komenského č. 5, Rožňava
Materská škola s VJM, Ulica Komenského 5
Názov školy
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, J.A. Komenského 5 Rožňava ako organizačná zložka Spojenej školy
 
 Óvoda, J. A. Komenszky 5, Rozsnyó
Adresa
Ulica Komenského 5, Rožňava – J. A. Komenszky 5, Rozsnyó
Zástupkyňa riaditeľky
Erika Jónaová
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, J. A. Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó sa stala od 1.9.2015 organizačnou zložkou Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava.

 

Tel. č.
E-mail

msvjm.ovodarv@gmail.com

Webová stránka
 

 

Šk. rok
2023/2024
Počet detí
31
Počet tried
2
 
pdf icon

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

(PDF, 1,1 MB)
 
 
Zameranie školy:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda je školou, ktorá uznáva a u detí rozvíja tieto hodnoty:  

 • vzájomná úcta a zodpovednosť,
 • múdrosť a vzdelanie,
 • rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti,
 • solidarita a spolupatričnosť,
 • dynamické hľadanie a nachádzanie samého seba,
 • aktívna sebarealizácia v prospech seba a iných.     

Vlastné ciele MŠ a poslanie výchovy a vzdelávania:

 • Obohacovať výchovu a vzdelávanie o environmentálne aktivity, využívať stratégiu pôsobiska MŠ v chránenej oblasti Slovenského Krasu, chránenej prírodnej rezervácie okolitých jaskýň, ktoré sú jedinečnými náleziskami prírodných úkazov.
 • Taktiež využívať historické, národné a ľudové tradície, ktoré v tejto oblasti dominujú.
 • Podporovať kultúrno – spoločenské tradície súžitia národov a národností vychádzajúc z historických faktov založenia.
 • Deti budú považovať šport  a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu

Cieľ: Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a utvárať národné povedomie prostredníctvom ľudových tradícií a ľudovej slovesnosti Gemera.

 

Vízia materskej školy:

Chceme byť rešpektovanou, konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitných výchovno - vzdelávacích služieb, postavených na dobrej spolupráci rodiny a školy.

 


Realizácia projektov:
 • Materská škola plní vlastné projekty, ako súčasť a obohatenie Školského vzdelávacieho programu „SkriatkoŠkola“,
 • „ERASMUS“ v spolupráci s Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest, Maďarsko,
 • Škôlka hrou v rámci pilotného projektu „Bilingválny digitálny obsah pre MŠ a nultý ročník“

 

 


© Mesto Rožňava,  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta