Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Materská škola, Pionierov 639/18

 12.08.2010
Pionierov 639/18, Rožňava
Materská škola, Pionierov 639/18
Názov školy a adresa:
Materská škola, Pionierov 639/18, 048 01 Rožňava
MŠ
Dátum zriadenia školy:
1956
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Mgr. Zuzana Hencelová, ms.pionierov@roznava.sk, 058/7341455
Webové sídlo školy:
Škola bez právnej subjektivity, ms.pionierov@roznava.sk, 058/7341455
Názov zariadenia pri MŠ a adresa: Školská jedáleň pri MŠ, Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
Riaditeľ školskej jedálne, kontakt na účely komunikácie: Iveta Dorčáková, sj.pionierov@roznava.sk, 058/7344774
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet detí
41
Počet tried
3
 
 
pdf icon

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

(PDF, 671 kB)
 
Zameranie školy:
Materská škola, Pionierov 639/18 v Rožňave je v prevádzke od roku 1956. Škola je trojtriedna s kapacitou 43detí a nachádza sa vedľa krásneho  mestského parku v bezprašnej a tichej lokalite, podporujúcej pobyt detí v zdravom prostredí. Prioritou pre všetkých zamestnancov školy je láskavý a milý prístup k deťom, vzájomné porozumenie, pochopenie a úcta. Materská škola rešpektuje individualitu a maximálne podporuje rozvojové možnosti všetkých detí. Školský vzdelávací program materskej školy s názvom Úsmev, vychádza z potrieb detí, berúc do úvahy ich rodinné prostredie aj prostredie školy, smerujúc k inklúzii vo vzdelávaní. Všetky aktivity nad rámec výchovno- vzdelávacieho procesu realizujeme tak, aby boli úzko previazané so základnou edukáciou a prinášali deťom celistvé penzum informácií, kompetencií a zážitkov. Škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o rozvoj prosociálnej výchovy a životných zručností detí. Hry a vzdelávacie aktivity aktivizujúcimi metódami veku primerane prepájame deťom s reálnymi životnými situáciami, nadobúdajú tak zručnosti najprirodzenejšie- vlastným zážitkom. V menšom kolektíve majú deti príležitosť denne sa spolu stretávať v telocvični, v jedálni, na školskom dvore, pri celoškolských aktivitách, čo zámerne využívame na rozvoj prosociálnej výchovy v celom kolektíve a učíme sa spolu komunikovať a spolupracovať. Poznáme sa, dôverujeme si, pomáhame si. Pedagogickí zamestnanci si pravidelne rozširujú svoje kompetencie kvalitným vzdelávaním, ktoré následne realizujú vo svojej praxi. V spolupráci s rodičmi uskutočňujeme množstvo zaujímavých celoškolských aktivít a stmeľujeme tak súdržný kolektív školy a rodiny. Školský dvor je priestranný a vhodný na šporovanie, hry a vzdelávacie aktivity. 
 

 

 

 

 

 


© Mesto Rožňava,  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta